Národné referenčné centrum pre hygienickú problematiku pitnej vody

Národné referenčné centrum RC pre hygienickú problematiku pitnej vody (ďalej len „NRC pre pitnú vodu“) zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. 2218/1998-A s účinnosťou od 1.11.1998 na Štátnom zdravotnom ústave v Košiciach. Listom ministra
zdravotníctva SR č. Z49974-2015-OVZ zo dňa 23.11.2015 bolo NRC pre pitnú vodu presunuté z RÚVZ so sídlom v Košiciach na ÚVZ SR v Bratislave.

NRC pre pitnú vodu je od 1.1.2016 organizačne začlenené do odboru hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ SR. Na činnosti a plnení úloh v oblasti pitnej vody sa podieľajú od septembra 4 odborní pracovníci (s VŠ vzdelaním II. až III. stupňa), ktoré spolupracujú s odbornými pracovníkmi iných organizačných útvarov ÚVZ SR, najmä OOFŽP a s odbornými pracovníkmi z RÚVZ v SR.

NRC pre pitnú vodu zabezpečuje činnosti na základe plánu činnosti a podľa aktuálne špecializovaných požiadaviek v rámci Slovenskej republiky, ktorými sú najmä:

 • zhromažďuje a spracúva odborné informácie o najnovších poznatkoch v oblasti pitnej vody,
 • plní úlohy v oblasti harmonizácie národných predpisov, súvisiacich s pitnou vodou s európskou legislatívou a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
 • spolupracuje s organizáciami a orgánmi Európskej únie a zúčastňuje sa na činnosti expertných pracovných skupín, ustanovených Európskou komisiou v oblasti pitnej vody, podieľa sa na príprave dokumentov a správ o pitnej vode pre Európsku komisiu a usmerňuje jej monitorovanie so zohľadnením európskych požiadaviek,
 • spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou hospodárskou komisiou Organizácie spojených národov a podieľa sa na príprave materiálov a správ o plnení medzinárodného dokumentu Protokol o vode a zdraví,
 • v súlade s novými vedeckými a odbornými poznatkami v oblasti pitnej vody a zásobovania zdravotne bezpečnou pitnou vodou a požiadavkami praxe iniciuje a pripravuje návrhy na úpravu legislatívy v oblasti pitnej vody,
 • pripravuje odborné podklady, stanoviská a odporúčania podľa špecializovaných požiadaviek pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky,
 • zúčastňuje sa na národných a medzinárodných projektoch, súvisiacich s pitnou vodou,
 • koordinuje a metodicky riadi RÚVZ v SR v SR pri výkone štátneho zdravotného dozoru s cieľom jednotného usmernenia činnosti,
 • zabezpečuje poradenskú činnosť pre pracovníkov odborov hygieny životného prostredia a zdravia na RÚVZ a organizačné útvary ÚVZ SR a  minimálne raz do roka organizuje celoslovenské konzultačné dni k aktuálnym problémom v oblasti pitnej vody s cieľom sústavného zvyšovania odbornosti a uplatňovania jednotného postupu; podieľa sa na riešení aktuálnych podnetov a sťažností, týkajúcich sa pitnej vody,
 • poskytuje konzultačnú činnosť pre odborníkov, fyzické a právnické osoby, pôsobiace v oblasti dodávania pitnej vody a pre širokú verejnosť,
 • spolupracuje v problematike pitnej vody s odborníkmi iných rezortov, odbornými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a s vysokými školami; organizuje pracovné stretnutia k aktuálnym témam,
 • poskytuje súčinnosť pri riešení úloh v oblasti pitnej vody iným NRC a špecializovaným pracoviskám úradov verejného zdravotníctva,
 • vykonáva publikačnú a prednáškovú činnosť, prezentuje nové poznatky a názory na odborných podujatiach a konferenciách a podieľa sa na ich organizovaní,
 • spravuje Informačný systém Pitná voda v odbornej časti, vykonáva úpravy v systéme podľa aktuálnych požiadaviek a poskytuje konzultačnú činnosť pre pracovníkov RÚVZ; iniciuje, pripravuje a testuje návrhy na zlepšenie činnosti systému a zabezpečuje školenie pre pracovníkov s informačným systémom,
 • jedenkrát ročne podáva správu o činnosti NRC.

Kontaktné údaje:
ÚVZ SR Bratislava, Trnavská 52, 826 45 Bratislava
Email: ohzp@uvzsr.sk 
Telefónne číslo: +421 2 49 284 383
Kontaktné osoby: RNDr. Zuzana Valovičová, Ing. Klára Paganová - konzultácie sa poskytujú emailom, telefonicky alebo osobne.
Bližšie informácie o činnosti NRC