Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách

Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách (NRC), ako špecializované pracovisko ÚVZ SR začlenené do odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, zabezpečuje hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín (POR) a účinných látok pre časť rezíduá pesticídov v potravinách.

Čo sú to pesticídy?

Pesticídy sú účinné chemické látky, zmesi látok alebo mikroorganizmy vrátane vírusov určené pre prevenciu, ničenie, potlačenie, odpudenie či kontrolu škodlivých organizmov (t.j. nežiaducich rastlín, mikroorganizmov vrátane vírusov, živočíchov) počas produkcie, skladovania, transportu, distribúcie a spracovania potravín, poľnohospodárskych komodít a krmív.

Zahŕňajú tiež zlúčeniny používané ako desikanty, regulátory rastu aplikované na plodiny pred alebo po ich zbere.

Pesticídy zahŕňajú prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa používajú predovšetkým v poľnohospodárskom sektore a biocídy, ktoré sa používajú najmä na nepoľnohospodárske účely.

Problematiku biocídov v SR zastrešuje Centrum pre chemické látky a prípravky.

Prípravky na ochranu rastlín sú v gescii rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pri výkone úloh podľa platných právnych predpisov sa spolupodieľajú rezorty zdravotníctva, životného prostredia a školstva, vedy, výskumu a športu.

Celkový proces schvaľovania a autorizácie POR zahŕňa dva kroky:

 • posúdenie a prípadné schválenie účinnej látky na úrovni EÚ
 • posúdenie a autorizáciu konečných produktov členskými štátmi.

Údaje o schválených látkach a povolených produktoch sa pravidelne prehodnocujú, aby odrážali vedecký pokrok alebo kedykoľvek je to potrebné. Pričom treba poznamenať, že právne predpisy EÚ o pesticídoch patria k najprísnejším na svete.

Pesticídy na stránke Európskej komisie (EK): odkaz č. 1odkaz č. 2

Pesticídy na stránke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Právne predpisy k hodnoteniu POR

NRC vykonáva hodnotenie rizika na základe písomnej žiadosti ÚKSÚP alebo žiadosti objednávateľa, výrobcov, resp. poverenej spoločnosti. V prípade žiadostí týkajúcich sa udelenia výnimky pri mimoriadnych situáciách sa hodnotenie vykonáva na základe písomnej žiadosti MPRV SR.

Odborná činnosť NRC:

 1. Vypracúva hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a všetkých prípravkov na ochranu rastlín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2009 z hľadiska vplyvu rezíduí na zdravie ľudí. Posudzuje riziko vyplývajúce z výskytu rezíduí pesticídov v potravinách a vykonáva odhad dietárnej expozície konzumentov v rámci autorizačného procesu a procesu schvaľovania účinných látok (s výnimkou hodnotenia rizika pre potreby RASFF).
 2. Vypracúva hodnotiace správy, odborné posudky a stanoviská v oblasti zdravia ľudí, časť rezíduá pesticídov v potravinách.
 3. Stanovuje podmienky pre bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska vplyvu rezíduí na zdravie ľudí.
 4. Navrhuje opatrenia na zníženie rizika.
 5. Spolupracuje s MPRV SR a s ÚKSÚP.
 6. Spolupracuje s EFSA a EK v oblasti hodnotenia účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok, z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách.
 7. Zastupuje SR na rokovaniach Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá potraviny a krmivá a pracovnej skupiny pre rezíduá pesticídov v Bruseli na základe § 3 ods. 2 písmeno g) zákona č. 152/1995 o potravinách v platnom znení a pripravuje pozície SR k návrhom nariadení EK pre oblasť maximálnych hladín rezíduí pesticídov (MRL).
 8. Hodnotí a následne predkladá EFSA žiadosti o zmenu maximálnych hladín rezíduí pesticídov, podané v SR a pripravuje podklady pre EFSA podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v platnom znení.
 9. Spolupracuje s ďalšími členskými štátmi EÚ pri hodnotení rezíduí pesticídov v potravinách.
 10. Spolupracuje s ďalšími odbornými pracoviskami poverenými podľa § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
 11. Podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre časť rezíduá pesticídov v potravinách.
 12. Zúčastňuje sa na expertných mítingoch a telekonferenciách organizovaných EFSA pre oblasť rezíduí pesticídov.

Pri hodnotení účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín ÚVZ SR postupuje v zmysle platných usmerňujúcich dokumentov (guidelines). Usmerňujúce dokumenty a skúšobné metódy využívané pri hodnotení sú zverejnené na nasledovných internetových stránkach:

 1. Usmerňujúce dokumenty o MRL
 2. Usmerňujúce dokumenty OECD pre testovanie chemických látok oddiel 5
 3. Usmerňujúce dokumenty OECD, časť týkajúca sa pesticídov a biocídov
 4. Modely EFSA používané k hodnoteniu pesticídov

Cenníky za hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov a POR