Národný akčný radónový plán (NARP)

Cieľom Národného akčného radónového plánu (ďalej len „NARP“) je implementácia stratégií na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách na základe dôkazov o ožiarení, ktoré nie je možné z hľadiska radiačnej ochrany zanedbať, a to prostredníctvom prijímania opatrení na znižovanie zdravotných rizík v dôsledku ožiarenia radónom a na určovanie a hodnotenie existujúcich situácií ožiarenia, na prevenciu a znižovanie ožiarenia radónom. Svetová zdravotnícka organizácia sa zaoberala aspektmi ožiarenia radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách reflektovaním epidemiologických dôkazov a dospela k záveru, že existuje predpoklad, že dlhodobé vystavovanie pôsobeniu radónu môže zvýšiť riziko vzniku zhubného nádoru pľúc. Každý, kto je dlhodobo vystavovaný zvýšeným objemovým aktivitám radónu v pobytovom priestore, je taktiež vystavovaný zvýšenému riziku vzniku zhubného nádoru pľúc. Toto riziko sa zvyšuje lineárne so zvyšujúcou sa objemovou aktivitou radónu v danom priestore.