Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

Úvod 

Slovenská republika na základe podpísania Európskej charty boja proti obezite (ďalej len „ charta“ ), na ministerskej konferencii 16. novembra 2006 v Istanbule ako reakciu na výzvu, ktorú pre zdravie predstavuje epidémia obezity, prijala na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 9. januára 2008 Národný program prevencie obezity. Týmto krokom zároveň vláda Slovenskej republiky potvrdila, že zdravotníctvo a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky je jej prioritou. Slovenská republika svojou účasťou a aktívnym vystupovaním týmto deklarovala záväzok posilniť aktivity zamerané na boj proti obezite v súlade s chartou a posunúť túto problematiku medzi prioritné body. Ciele a úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity boli plnené najmä prostredníctvom špecifických rezortných plánov, či programov, ktoré boli zverejnené Uznesením vlády číslo 19/2011 „Správy o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2008 - 2010“ a Uznesením vlády číslo 294/2014 „Správy o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013“. Na základe vyššie uvedených správ je vytvorený Národný akčný plán na prevenciu obezity na roky 2015 – 2025, ktorý tematicky vychádza z Národného programu prevencie obezity.

Súčasný stav

Hodnotenie Národného programu prevencie obezity sa zameriavalo na intervencie a činnosti, ktoré sa realizovali prostredníctvom jednotlivých subjektov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vyššie územné celky a obce, zriaďovatelia škôl a školských zariadení) a poradenských centier ochrany a podpory zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike trvale v rámci cieľov, nástrojov a základných opatrení vyplývajúcich z oblasti výživy, pohybovej aktivity a v súlade s nástrojmi a princípmi uvedenými v programe tak, aby tieto aktivity prispievali k zlepšeniu verejného zdravia. V Slovenskej republike za obdobie 2010 – 2014 sa realizovali aktivity v troch častiach:

 1. Spoločná oblasť
  1. Výchova a vzdelávanie
  2. Médiá a komunikácia
  3. Zdravotníctvo
  4. Socioekonomické faktory prostredia
 2. Pohybová aktivita
  1. Budovanie športovísk
  2. Dopravná infraštruktúra
 3. Výživa
  1. Poľnohospodárska politika
  2. Trh a marketingové stratégie

Celý Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 (pdf, 121 kB)