Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030

Vláda SR schválila Uznesením č. 45/2022 zo dňa.19.1.2022 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030.

Škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a je v celosvetovom meradle považované za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia a chorobných stavov. Zdravotné problémy, ktoré sú spojené s požívaním alkoholu dosiahli alarmujúcu úroveň. Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete, k zdravotným problémom a zhoršenému zdraviu miliónov ľudí.

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom vychádza z Globálnej stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu, ktorá bola prijatá na 63. Svetovom zdravotníckom zasadnutí v Ženeve v roku 2010. Hlavnou víziou Globálnej stratégie je zlepšenie zdravotného stavu a sociálnych vplyvov na jednotlivca, rodiny a komunity, s výrazným znížením chorobnosti a úmrtnosti, ktoré vznikli v dôsledku škodlivého užívania alkoholu.

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030 bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z roku 2017 podľa bodu B.3. Akčný plán schválila vláda Slovenskej republiky dňa 19. januára 2022.

Cieľom akčného plánu je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu. Akčný plán tiež zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.
 

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030 nadväzuje na Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. V súčasnom akčnom pláne sa však zmenil spôsob akým budú jednotlivé úlohy definované v nadväznostina Metodiku tvorby a hodnotenia preventívnych programov. Zatiaľ čo v predchádzajúcom období boli úlohy definované prostredníctvom názvu úlohy, cieľa a termínu splnenia, v súčasnosti sú úlohy definované prostredníctvom vstupov, aktivít, cieľových skupín, výstupov, dopadov a výsledkov. Úlohy definované v akčnom pláne budú plnené priebežne zúčastnenými rezortmi.
 

V nadchádzajúcom období sa rezort zdravotníctva zameria v rámci plnenia akčného plánu na edukačné aktivity v oblasti zdravého spôsobu života a primárnej prevencie látkových závislosti s dôrazom na alkohol, na informačno-propagačné aktivity pri príležitosti významných dní s protidrogovou problematikou, ako aj na zníženie recidív a zvýšenie abstinencie od alkoholu. Úlohou tiež bude zamerať sa na prehĺbenie vedomostí a zručností odborných pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ktorí poskytujú poradenské služby v prevencii závislostí.