NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHBOVEJ AKTIVITY NA ROKY 2017 – 2020

Dňa 3. mája vláda Slovenskej republiky schválila Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Podnetom predkladaného  akčného plánu je vlastná iniciatíva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola zaradená do úloh plánu práce vlády na rok 2017.  a je pripravená na schválenie na rokovanie  vlády.

Pohybová aktivita je podľa základných  európskych zdravotných ukazovateľov jeden z najdôležitejších determinantov zdravia a na strane druhej nedostatočná pohybová aktivita sa zrovnáva s takým rizikovým faktorom ako je fajčenie, vysoké hodnoty celkového cholesterolu, vysoký krvný tlak alebo sa jej dokonca pripisujú ešte nepriaznivejšie účinky na ľudský organizmus.

Akčný plán vychádza z WHO stratégie pohybovej aktivity pre Európsky región na roky 2016 -2025,  Globálneho akčného plánu WHO pre prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení 2013/2020, Aktualizovaného národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike, Slovenského športu 2020 a iných európskych a národných dokumentov dotýkajúcich sa podpory pohybovej aktivity.

Hlavným zámerom Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 - 2020 je zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej aktivity naprieč sektormi, podpora vzdelávania odborníkov v oblasti pohybovej aktivity a znižovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov nedostatočnej pohybovej aktivity súvisiacich s neprenosnými chronickými ochoreniami podporou udržania primeranej formy pohybovej aktivity v priebehu celého života. Národný akčný plán obsahuje všeobecný prehľad o pohybovej aktivite v súvislosti so strategickými dokumentami, definície, súčasný stav úrovne pohybovej aktivity, medzinárodné a národné odporúčania, benefity a konkrétne úlohy niektorých z orgánov štátnej správy.

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHBOVEJ AKTIVITY NA ROKY 2017 – 2020 (pdf, 572 kB)