Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov pre roky 2023-2030

Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023-2030 tematicky vychádza z Národného programu na kontrolu tabaku, ktorý prijala vláda SR uznesením č. 398 z 2. mája 2007, z Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009-2010, z Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012-2014 a v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Užívanie tabakových a súvisiacich výrobkov má závažný vplyv na verejné zdravie a v celosvetovom meradle je považované za jeden z rizikových faktorov, ktoré spôsobujú poškodenie zdravia a zvyšujú počty preventabilných úmrtí.

Hlavným cieľom nového akčného plánu je zavedenie komplexu opatrení zameraných na zníženie dopytu po výrobkoch určených na fajčenie, ako aj súvisiacich a novovznikajúcich produktoch. Ďalším cieľom je zvyšovanie informovanosti verejnosti o rizikách spojených s ich užívaním. Úlohy stanovené v akčnom pláne budú priebežne plnené rezortmi do roku 2030.

Akčný plán charakterizuje plnenie úloh nasledovných rezortov:

  • Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
  • Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  • Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  • Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  • Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Správu o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023-2030 vypracuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v prvej polovici roka 2031. Správa o plnení úloh bude predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky. V priebehu roka 2031 bude Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov aktualizovaný spolu s koncipovaním nových úloh. Plnenie úloh bude zabezpečované v rámci schválených limitov výdavkov kapitol na jednotlivé rozpočtové roky bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

Národný akčný plán na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023 – 2030 nájdete tu:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27880/1