Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci 

Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR na ÚVZ SR a na vybraných RÚVZ

Národné referenčné centrum sídlo
NRC pre neionizujúce žiarenie (NRC) ÚVZ SR
NRC pre tepelno - vlhkostnú mikroklímu ÚVZ SR
NRC pre expozičné testy xenobiotík ÚVZ SR
NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie RÚVZ Košice               
NRC pre hluk a vibrácie RÚVZ so sídlom v Poprade
NRC pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov RÚVZ so sídlom v Nitre
NRC pre problematiku uhoľných baní RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
NRC pre fyziológiu práce a ergonómiu RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí

RÚVZ  so sídlom v Trenčíne

Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Aktualizované: 15.10.2021