Národná správa o kvalite pitnej vody

Národná správa o kvalite pitnej vody obsahuje prehľad informácií súvisiacich s pitnou vodou a s jej zásobovaním za uplynulý rok. Národná správa za predchádzajúci rok sa spracúva a zverejňuje každoročne v prvej polovici nasledujúceho roku a sumarizuje činnosť úradov verejného zdravotníctva za príslušný rok.

Poskytuje údaje o stave a o zmenách v zásobovaní obyvateľov verejnými vodovodmi, o ich zdrojoch ako aj o používaných a nových spôsoboch na úpravy vody. Správa popisuje problémy so zásobovaním za uplynulé obdobie a výnimky udelené na používanie vody, ktorá nespĺňa limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody. Osobitne hodnotí výsledky monitoringu kvality pitnej vody orgánmi verejného zdravotníctva u spotrebiteľa, výsledky vykonávaného dozoru nad zásobovaním pitnou vodou, príčiny nevyhovujúcich zistení ako aj opatrenia, ktoré boli vykonané pre obnovenie jej kvality. Zaoberá sa rozdielmi vo výsledkoch prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody, ktorú zabezpečujú dodávatelia pitnej vody. 

Správa v ďalšej časti popisuje a hodnotí zásobovanie pitnou vodou z tzv. hygienicky významných zdrojov, ktoré sú využívané v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme. Ide o studne využívané pre zásobovanie zariadení (napr. hotely, penzióny a pod.) alebo ide o verejné studne, ktoré slúžia ako jediný zdroj pitnej vody pre zásobovanie obyvateľov v obciach, ktoré nemajú verejný vodovod.
Poslednou časťou národnej správy sú údaje o zaznamenaných zdravotných problémoch počas  uplynulého roka.