Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia

Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1, 2, 3 alebo 4


A.   Žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (§ 30b ods. 2 a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.):

 1. obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ), 
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
 3. identifikačné číslo (IČO),
 4. predmet a rozsah vykonávanej činnosti (podľa § 30ad zákona č. 355/2007 Z. z. a § 1 – 5 vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z.),
  • doklady, ktorými žiadateľ preukáže, že má minimálny tím zdravotníckych pracovníkov, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (§ 30a ods. 5 a 6, § 63j ods. 2 a 3, § 30d ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.), 
  • zoznam zamestnancov - členov minimálneho tímu pracovnej zdravotnej služby vrátane vedúceho tímu: meno, priezvisko, titul, doklady o vzdelaní, doklady o špecializácii,
  • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, 
 5. doklady, ktorými žiadateľ preukáže, že má povolenie na prevádzkovanie ambulancie na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj, alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie,
 6. vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností (§ 30ad zákona č. 355/2007 Z. z., § 1 - 5 vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z.),
 7. vyhlásenie žiadateľa, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom,
 8. správny poplatok v sume 500 €.

 

B. Žiadateľ je fyzická osoba alebo založená právnická osoba (nie je ešte zapísaná do obchodného registra) (§ 30b ods. 3 a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.):

 1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba), 
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (založená právnická osoba),
 3. predmet a rozsah vykonávanej činnosti (podľa § 30ad zákona č. 355/2007 Z. z. a § 1 – vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z.),
 4. vyhlásenie, že má zabezpečený minimálny tím zdravotníckych pracovníkov 
  • zoznam pracovníkov - členov minimálneho tímu pracovnej zdravotnej služby vrátane vedúceho tímu: meno, priezvisko, titul,
  • doklady o vzdelaní, doklady o špecializácii,
 5. vyhlásenie, že má zabezpečenú ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, 
 6. vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností (§ 30ad zákona č. 355/2007 Z. z., § 1 - 5 vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z.),
 7. vyhlásenie žiadateľa, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom,
 8. správny poplatok v sume 500 €.
 9. Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby, môže začať vykonávať túto činnosť až po získaní živnostenského oprávnenia (§ 30b ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) a po predložení nasledovných dokladov Úradu verejného zdravotníctva SR do 30 dní od jeho získania:  
  • 9.1  obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ), 
  • 9.2  obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
  • 9.3  identifikačné číslo (IČO),
  • 9.4 doklady, ktorými držiteľ oprávnenia preukáže, že má minimálny tím zdravotníckych pracovníkov, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (§ 30a ods. 5 a 6, § 63j ods. 2 a 3, § 30d ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.),
   • zoznam zamestnancov - členov minimálneho tímu pracovnej zdravotnej služby vrátane vedúceho tímu: meno, priezvisko, titul, 
   • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, 
  • 9.5 doklady, ktorými držiteľ oprávnenia preukáže, že má povolenie na prevádzkovanie ambulancie na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj, alebo zmluvu na prenájom ambulancie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje,
že fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorá nepredložila Úradu verejného zdravotníctva SR v určenej 30-dňovej lehote po jeho získaní doklady uvedené v bodoch 9.1 – 9.5, nemôže vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby (§ 30b ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.).