Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Počas prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení vznikajú rôzne druhy odpadov – od bežného komunálneho odpadu až po veľmi nízko, nízko, stredne a vysoko aktívne rádioaktívne odpady (RAO) v pevnej, kvapalnej a plynnej forme.

Veľmi nízko a nízko aktívne kvapalné a pevné rádioaktívne odpady sú vhodnými technológiami upravované do formy spĺňajúcej požiadavky na konečné uloženie. Plynné odpady sú čistené na špeciálnych filtroch a po určitej dobe uvoľňované vo forme plynných výpustí. Stredne a vysoko aktívne odpady sú dlhodobo skladované do doby ich finálneho uloženia v hlbinnom úložisku.

V nemocniciach, výskumných ústavoch, laboratóriách, strojárskom, stavebnom, potravinárskom priemysle a v iných odvetviach vznikajú RAO (niekedy nazývané inštitucionálne rádioaktívne odpady). Sú to napr. rádioaktívne žiariče využívané pri liečbe rakoviny, zvyšky rádioaktívneho liečiva, vyradené požiarne hlásiče a iné. Zachytené rádioaktívne materiály (ZRAM) sú materiály neznámeho pôvodu, ktoré sú identifikované a zachytené predovšetkým na hraničných priechodoch, v železiarňach, v zberných surovinách, prípadne priamo v teréne. Tieto špecifické RAO možno spracovať a upravovať rôznymi technológiami na definitívne uloženie.