Nadváha a obezita

Nadváha a obezita predstavujú z dlhodobého hľadiska vážny verejno-zdravotnícky problém tým, že sú významnou ovplyvniteľnou príčinou rozvoja vážnych chronických ochorení. Výskyt nadváhy a obezity v populácií narastá každý rok práve pričinením nevhodnej životosprávy vo všetkých vekových kategóriách. 

Čo je to nadváha a čo obezita?

Obezita je chronické metabolické ochorenie, ktoré sa vyznačuje zvýšeným ukladaním telesného tuku. Za obézneho sa považuje každý dospelý muž, u ktorého tuk tvorí viac než 25 %, a zároveň každá dospelá žena, u ktorej tuk tvorí viac než 30 % z celkového telesného zloženia. 
Nadváha je medzistupňom medzi normálnou telesnou hmotnosťou a obezitou, ktoré sú stanovené parametrom BMI (Body Mass Index). BMI zisťuje, aká je telesná hmotnosť človeka (kg) vo vzťahu k  jeho telesnej výške (m). U každého jedinca sa vypočíta vydelením telesnej hmotnosti druhou mocninou telesnej výšky. BMI dokáže preto rozlíšiť optimálnu zdravú hmotnosť od nedostatočnej telesnej hmotnosti (podvýživa) alebo od nadmernej hmotnosti (nadváha, obezita). Ak je výsledná hodnota 30,0 a viac, hovoríme o obezite. Spozornieť a upraviť životosprávu však treba už v čase, keď je výsledná hodnota BMI v rozmedzí od 25,0 po 29,9. V tomto štádiu hovoríme o nadváhe - predstupni obezity.

Následky obezity a nadváhy
Obezita u detí a dospelých zvyšuje riziko nasledujúcich zdravotných stavov:

 • Vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol, ktoré sú rizikovými faktormi srdcových chorôb
 • Diabetes 2. typu
 • Problémy s dýchaním, ako je astma a spánkové apnoe
 • Problémy s kĺbmi, ako je osteoartritída a muskuloskeletálny diskomfort
 • Žlčové kamene a ochorenie žlčníka

S detskou obezitou súvisí aj:

 • Psychologické problémy, ako je úzkosť a depresia
 • Nízka sebaúcta a nižšia kvalita života
 • Sociálne problémy, ako je šikanovanie a stigma
 • Obezita v dospelosti

Dospelí s obezitou majú vyššie riziko mŕtvice, mnohých typov rakoviny, predčasnej smrti a duševných chorôb, ako je klinická depresia a úzkosť.

U človeka je potrebné dbať na rovnováhu medzi energiou, ktorú prijímame v strave a množstvom energie, ktorú vydávame pri rôznej fyzickej práci či cvičení. V prípade, že dochádza k nerovnováhe a teda jednotlivec prijíma väčšie množstvo energie, ako je schopný vydať, dochádza k prírastku telesnej hmotnosti. Na obezitu je potrebné nazerať nie len ako na estetickú záležitosť, ale práve tak, ako na akékoľvek iné ochorenie. Obezita je pre ľudí veľkým rizikom a hazardom z pohľadu zdravotného stavu.
Nadváha sa negatívne prejavuje na náraste chronických neprenosných ochorení, zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb o 34 % a obezita až o 104 %. Nadváha a obezita spôsobujú aj ďalšie závažné zdravotné ťažkosti. Sú jednou z príčin diabetu 2. typu, podieľajú sa tiež na vzniku aterosklerózy, vysokom krvnom tlaku, zvyšujú riziko vzniku nádorov, zaťažujú kĺby, spôsobujú psychické problémy a taktiež znižujú kvalitu života a aj jeho dĺžku. Obezita je rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtnosti na Slovensku. 
Vzniku nadváhy a obezity však vieme predchádzať zdravou výživou a dostatočnou pohybovou aktivitou. Dôraz je potrebné klásť na správne stravovacie návyky. 
Pri znížení telesnej hmotnosti o 5-10% pacient dosahuje najväčší zdravotný prínos. Výsledky viacerých svetových štúdií potvrdzujú, že zníženie telesnej hmotnosti o 5 až 10% a jej dlhodobé udržanie znižuje riziko predčasného úmrtia, ako aj vznik viacerých závažných ochorení.
V prípade individuálnej potreby existuje pre občanov možnosť navštíviť špecializovanú poradňu zdravej výživy, v ktorej je možné spolu s poradcom upraviť stravovacie návyky klienta a prechádzať tak vzniku a rozvoju nadváhy či obezity. 

Vysoký krvný tlak 

Nadmerná telesná hmotnosť zvyšuje nároky na cirkuláciu krvi, lebo krv musí cirkulovať aj k  veľkému množstvu tukového tkaniva. Srdce musí prečerpávať väčší objem krvi oproti väčšiemu odporu zo strany ciev. Avšak nadmerná hmotnosť nie je podmienkou pre vysoký krvný tlak. Ten sa zvyčajne nijako neprejaví. V skutočnosti ho má veľa ľudí po dlhé roky a vôbec o tom nevie. 
Srdce pumpuje krv cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez tlaku by krv nemohla v tele obiehať, bez cirkulácie krvi by orgány nedostávali prísun kyslíka a výživu, ktoré potrebujú na svoju činnosť. Krvný tlak zabezpečuje to, že sa krv dostane do všetkých častí vášho tela. Srdce bije v pokojových podmienkach približne 60 až 80 krát za minútu. Krvný tlak stúpa pri kontrakcii srdcového svalu a klesá v pokojovej fáze medzi dvoma údermi. Tlak krvi sa mení z minúty na minútu so zmenami polohy tela, pri cvičení, spánku, pri zmene počasia, pri strese a podobne. Pri meraní krvného tlaku sa zobrazujú dve čísla (napríklad 117/80 mm Hg). Vyššie číslo - Systolický tlak zaznamenáva tlak v cievach, keď srdce vypudzuje krv. Nižšie číslo - Diastolický tlak meria tlak počas pokojovej fázy srdca medzi dvoma údermi. Za optimálny tlak krvi sa považujú hodnoty nižšie ako 120/80 mm Hg. Tlak krvi medzi 120–139/80–89 sa považuje za tzv. „prehypertenziu“. Krvný tlak u dospelého človeka s hodnotami 140/90 mm Hg alebo vyšší znamená vysoký krvný tlak.
Vysoký krvný tlak môže poškodiť organizmus mnohými spôsobmi. Predovšetkým zvyšuje námahu srdca a ciev. Pretože srdce musí po dlhé obdobie pracovať ťažšie ako za normálnych okolností, má tendenciu zväčšiť sa. Jedným z najčastejších príznakov je dýchavica po fyzickej námahe.
Starnutím cievy človeka tvrdnú a stávajú sa menej elastické a u osôb, ktoré majú vysoký krvný tlak, nastane tento proces oveľa skôr. Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko mozgovej porážky. Môže tiež poškodzovať obličky a zrak. V porovnaní s ľuďmi s normálnym krvným tlakom, sú ľudia s hypertenziou

 • 3x náchylnejší na rozvoj ochorenia srdcovocievneho systému (srdcový infarkt, zlyhanie srdca),
 • 6x viac im hrozí, že sa u nich rozvinie tvorba krvných zrazenín spôsobujúca srdcové poruchy,
 • 7x viac ich ohrozuje mŕtvica.

Až 90 – 95% prípadov vysokého krvného tlaku nemá známu príčinu. Niektoré faktory zvyšujú pravdepodobnosť, že sa táto choroba rozvinie. Medzi ovplyvniteľné rizikové faktory patria:

 • Obezita 
 • Nadmerné solenie
 • Alkohol 
 • Nedostatok telesného cvičenia
 • Stres

Zvýšená hladina cholesterolu 

Osoby s obezitou majú častejšie zdravotný problém s tzv. kôrnatením tepien - aterosklerózou. Je to spôsobené tým, že ľudia trpiaci na obezitu majú častejšie v krvi zvýšenú hladinu LDL cholesterolu, triacylglycerolov a zníženú hladinu HDL cholesterolu. Následkom aterosklerózy sa zužuje priesvit životne dôležitých tepien a  dochádza k bolestivým a život ohrozujúcim ochoreniam srdca, akými je angina pectoris a  infarkt myokardu. Podobný osud môže postihnúť aj tepny, ktoré privádzajú krv do mozgu, v  dôsledku čoho môže dôjsť k ischemickej mozgovej porážke (cievna mozgová príhoda).

Zvýšená hladina cukru v krvi

Obezita patrí medzi najvýznamnejšie príčiny cukrovky 2. typu. V  dôsledku obezity dochádza k  necitlivosti organizmu na inzulín (tzv. inzulínová rezistencia), čiže hormónu, ktorý reguluje hladinu cukru (glukózy) v krvi. Dôsledkom inzulínovej rezistencie je zvyšovanie hladiny cukru v  krvi a vznik diabetu 2. typu.

Predpokladá sa, že ročne pribúda na Slovensku viac ako 20 tisíc diabetikov. V 90 percentách prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Upozornila tiež, že je k dispozícii mnoho argumentov a klinických štúdií, ktoré ukazujú, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť, alebo ho aspoň oddialiť, až v cca 50% prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov.

Podľa odhadov medzinárodných organizácií u ďalších 33 % populácie ochorenie zatiaľ nie je diagnostikované. Organizmus postihnutého je však vystavený jeho negatívnym dôsledkom, čo sa prejavuje postupným poškodzovaním očí, obličiek, nervstva, urýchlením rozvoja srdcovocievnych ochorení, erektilnou dysfunkciou, zvýšenou náchylnosťou na infekcie, horším hojením poranení a inými prejavmi. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.