Národný program kontroly tabaku

Komuniké

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2007 prerokovala a schválila návrh Národného programu kontroly tabaku uznesením č. 398.

Prijatím Národného programu kontroly tabaku sa očakáva zníženie počtu fajčiarov a s tým súvisiacich ochorení a verejných výdavkov na liečbu. Schválením Národného programu kontroly tabaku sa ukladá záväzok na vytvorenie Národného akčného plánu kontroly tabaku, ktorý bude definovať časový rámec, zodpovednosť a finančné nároky plnenia plánu v termíne do 30. júna 2008.

Úvod

Štáty, ktoré sú združené v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie, s 15 % zastúpením z pohľadu zloženia celosvetovej populácie, sa takmer až jednou tretinou podieľajú na celkovom počte úmrtí spojených s fajčením na celom svete. Na konci deväťdesiatych rokov boli tabakové výrobky zodpovedné za 1,2 milióna úmrtí ročne. V prípade, že sa nezavedú efektívne opatrenia na kontrolu tabaku, odhaduje sa, že tabak bude každoročne zodpovedať za 2 milióny úmrtí ročne. Zatiaľ čo sa epidémia fajčenia v európskom regióne stabilizovala, prevalencia fajčenia stále zostáva na úrovni, ktorá devastuje verejné zdravie a život budúcich generácií. Negatívne trendy možno badať najmä medzi mladými ľuďmi, ženami a nižšími socio-ekonomickými skupinami.

Zintenzívnenie iniciatív a progres, ktorý bol dosiahnutý na konferencii ministrov Európa bez tabaku v Poľsku (18. – 19. 2. 2002), podporili členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej iba „SZO“) záväzkom rozvíjať Európsku stratégiu na kontrolu tabaku a zavádzať Rámcový dohovor o kontrole tabaku (ďalej iba „dohovor“). Z týchto dvoch dokumentov sa odvíja Národný program kontroly tabaku. Európska stratégia na kontrolu tabaku vychádza z ustanovení Varšavskej deklarácie pre Európu bez tabaku a skúseností získaných z hodnotenia predošlých troch akčných plánov (1987 – 2001), z údajov zachytávajúcich politiku rozvoja, implementácie a výstupov na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Štruktúra a obsah Národného programu kontroly tabaku pozostáva zo strategického členenia Rámcového dohovoru o kontrole tabaku.

Strategickým cieľom Európskej stratégie na kontrolu tabaku (ďalej iba „ESKT“) je dosiahnuť reálne a významné zníženie počtu fajčiarov a tých, ktorí chcú prestať, aby sme dosiahli dvojnásobnú ročnú redukciu fajčiarov v regióne a zabezpečili občanom právo dýchať vzduch bez tabakového dymu. Stratégia má prispievať k posilneniu a budovaniu sociálneho prostredia pre Európu bez tabaku.

Dosiahnutie takéhoto progresu vo väčšine krajín by malo byť nad rámcom dnešného prístupu ku kontrole tabaku. Národný program kontroly tabaku, politika a legislatíva by mali reflektovať medzinárodne uznané pravidlá a opatrenia. Mali by zosilniť medzinárodnú spoluprácu podporovanú špecifickými mechanizmami, nástrojmi a časovým rámcom, mali by obsahovať efektívnu medziregionálnu spoluprácu.

ESKT a dohovor ponúkajú strategický návod pre činnosť v regióne vykonávanú prostredníctvom národných politík, legislatívy a medzinárodnej spolupráce. ESKT a dohovor uznávajú, že členské štáty Európskej únie budú prijímať rozdielne opatrenia s ohľadom na ich konkrétne potreby, zdroje a stupeň, ktorý majú dosiahnuť s kontrolou tabaku aj v spojitosti s realistickým časovým obdobím. Opatrenia obsiahnuté v tejto Stratégii pokrývajú oblasť redukcie dopytu po tabaku a ponuky tabaku.

ESKT a dohovor obsahujú odporúčania so zreteľom na monitoring, hodnotenie a hlásenie o fajčení a politiky kontroly tabaku. Nakoniec ESKT a dohovor konkretizujú mechanizmy, nástroje a medzníky pre medzinárodnú spoluprácu. ESKT a dohovor reflektujú na zvyšujúce sa politické záväzky s ohľadom na očakávanie verejného zdravia v oblasti kontroly tabaku v európskom regióne a zabezpečujú na dôkazoch založenú štruktúru a pravidlá pre efektívnu národnú činnosť a medzinárodnú spoluprácu. Od roku 1999 sa vytvorila nová klíma pre kontrolu tabaku. Vyjednávania spojené s dohovorom otvorili cestu pre vytvorenie globálnej dohody, ktorej cieľom je redukovať spotrebu tabaku.

Do roku 2002 boli opatrenia na kontrolu tabaku stále na nedostatočnej úrovni z dôvodu nízkej politickej podpory. V Slovenskej republike zomiera vplyvom fajčenia ročne okolo 11.000 ľudí. Napriek varovným údajom z prieskumov Štatistického úradu SR, Európskeho školského prieskumu o alkohole a ostatných drogách, Globálneho prieskumu o fajčení medzi deťmi, ELSPAC - Európska longitudinálna štúdia tehotenstva a detstva, Prieskumu TAD o tabaku, alkohole a drogách, sa dosiaľ nedosiahli výraznejšie zmeny v smere trvalého znižovania prevalencie fajčenia či už u dospelých alebo mládeže.

Na konferencii ministrov SZO pre Európu bez tabaku sa jednotlivé štáty zaviazali rozvíjať Európsku stratégiu na kontrolu tabaku a deklarovali podporu pre silnú Rámcovú dohodu o kontrole tabaku. V súlade so znením Varšavskej deklarácie medzi najdôležitejšie komponenty politiky kontroly tabaku zaraďujeme: výšku dane, zákaz reklamy tabaku, sponzorstva, ochranu pred účinkami nedobrovoľného fajčenia na verejných miestach a pracoviskách, prístup k poradenstvu na odvykanie od fajčenia a striktnú kontrolu pašovania.

SÚČASNÁ SITUÁCIA

V súčasnosti na Slovensku fajčí približne jedna tretina obyvateľov nad 18 rokov veku. V porovnaní s predošlými rokmi sa situácia mierne stabilizovala aj v spojitosti s prijatými opatreniami. Podobná situácia je v miere fajčenia u stredoškolskej mládeže, kde je dnešná prevalencia na úrovni 40 %, pričom nepravidelných fajčiarov je navyše okolo 15 %. Výrazné zvýšenie fajčenia dievčat o viac ako 20 % sme zaznamenali v období rokov 1995- 2003. Neustále klesá vek, kedy deti začínajú po prvý raz fajčiť.

Slovenská republika vytvorila Národný koordinačný výbor na kontrolu tabaku, ktorý vo svojej činnosti podlieha Koordinačnej rade na ochranu a podporu zdravia. Výbor je zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a mimovládnych organizácií.

V oblasti legislatívy bol prijatý zákon o ochrane nefajčiarov, zákaz priamej reklamy v novinách, televízii a rozhlase, prijal sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

V oblasti zdaňovania Slovenská republika prijíma každoročne doplnky k zákonu o spotrebnej dani z tabaku tak, aby sa postupne zvyšovali ceny cigariet. Zvyšovanie cien je jednou zo stratégií znižovania dopytu po tabaku a tabakových výrobkoch.

V oblasti výchovy a vzdelávania sa realizuje množstvo programov v nadväznosti na iniciatívy SZO a národné aktivity: Program Školy podporujúce zdravie, Zdravé pracoviská, Zdravé mestá, Zdravie podporujúce nemocnice, CINDI, MONIKA, Quit & Win a podobne.

V oblasti poradensko-liečebnej starostlivosti v Slovenskej republike existuje sieť poradní zdravia, ktoré poskytujú poradenstvo na odvykanie od fajčenia.

CIEĽ A PREDMET

Cieľom Národného programu kontroly tabaku je zabezpečiť rámec pre opatrenia na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktoré budú rešpektovať úctu k životu, redukovať prevalenciu fajčenia a ochraňovať súčasné a budúce generácie od dôsledkov fajčenia a účinkov nedobrovoľného fajčenia. Národný program kontroly tabaku umožňuje a podporuje multisektoriálnu, na dôkazoch založenú politiku redukovania dopytu a ponuky po tabakových výrobkoch. Taktiež by mal prispieť k budovaniu sociálneho prostredia bez tabaku.

Tieto ciele možno dosiahnuť:

Štáty, ktoré prijali len všeobecné opatrenia na úrovni kontroly tabaku zaregistrovali veľmi malý dopad týchto opatrení na výskyt fajčenia. Z tohto dôvodu prijímajú opatrenia na prechodnej úrovni, ktoré sa opierajú o multisektoriálnu spoluprácu. V prípade dosiahnutia tohto štádia, štáty môžu prijať silnejšie prístupy, ktoré majú výraznejší dopad na výskyt fajčenia v regióne. Slovensko sa v tomto smere môže zaoberať presadzovaním prístupu, ktorý vedie k prísnejšej kontrole tabaku predovšetkým vo sfére legislatívy a v oblasti daňovej kontroly.
Ustanovenia Národného programu kontroly tabaku by sa mali postupne premietať do politiky Slovenskej republiky.
Silnejšia medzinárodná spolupráca, podporovaná špecifickými mechanizmami, nástrojmi a časovým rámcom na vykonanie zmien, by mala prispieť k efektívnym výsledkom.

Principiálnym cieľom Národného programu kontroly tabaku je každoročne znížiť počet fajčiarov, aby sa v priemere najmenej o dvojnásobok zvýšil počet tých, ktorí prestanú počas roka fajčiť a zabezpečili právo občanom dýchať vzduch bez tabakového dymu.

Neoddeliteľnou súčasťou Národného programu kontroly tabaku je akčný plán, ktorý definuje rezortnú zodpovednosť za obsiahnuté úlohy, finančné aspekty a ľudské zdroje potrebné na kontrolu tabaku.

STRATEGICKÝ RÁMEC PRE POLITIKU KONTROLY TABAKU

Opatrenia obsiahnuté v tejto časti sú založené na dôkazoch a poznatkoch získaných z uplatňovania politiky kontroly tabaku v Európe a vo svete.
Národný program kontroly tabaku vychádza aj zo smerníc a odporúčaní Európskej únie. V tomto ohľade medzinárodné dôkazy nasvedčujú, že účinná kontrola tabaku má obsahovať všetky aspekty vzťahujúce sa k opatreniam na úrovni znižovania dopytu po tabaku a na úrovni znižovania ponuky tabaku a tabakových výrobkov.

OPATRENIA NA ÚROVNI ZNIŽOVANIA DOPYTU PO TABAKU A TABAKOVÝCH VÝROBKOCH

Cenové a daňové opatrenia

Medzinárodné skúsenosti dokazujú, že ceny a zvyšovanie daní sú jedným z najúčinnejších nástrojov komplexnej národnej kontroly tabaku. Pravidelné zvyšovanie reálnej ceny prostredníctvom zvyšovania daní z tabakových výrobkov znižuje spotrebu a prevalenciu fajčenia hlavne medzi mladými ľuďmi. Podľa údajov Svetovej banky zvýšenie ceny o 10 % na krabičku cigariet by mohlo znamenať redukovanie fajčenia v priemere o 4 %.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Udržovanie vysokej cenovej a daňovej úrovne pre tabakové výrobky.
 • Postupné zvyšovanie daní, aby sa zvýšila cena nad priemernú ročnú mieru inflácie
 • Zákaz predaja nezdanených tabakových výrobkov a výrobkov nepodliehajúcich precleniu.
 • Vymedzenie 3 % štátnych príjmov získaných z predaja tabaku a tabakových výrobkov k financovaniu aktivít na plnenie Akčného programu na kontrolu tabaku.
 • Prijať harmonizačné opatrenia v oblasti daní a cien v zmysle určenia jednotnej ceny pre jednotlivé druhy tabakových výrobkov.

Ochrana pred expozíciou tabakovému dymu

Zhodnotenie dôkazov o rizikových a zdravotných dôsledkoch nedobrovoľného vystavenia sa účinkom tabakového dymu zdôraznilo potrebu silnejšej regulácie v záujme ochrany nefajčiarov. Regulácia tiež prispieva k zmene vnímania správania, ktoré bolo predtým zvyčajne prijateľné. Silná podpora verejnosti pre usmernenie v rámci celého regiónu, a to nielen od nefajčiarov, ale tiež za silnej podpory zo strany fajčiarov, môže zabezpečiť uvedenie legislatívy a iných relevantných opatrení predovšetkým na ochranu práv detí a mládeže.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Uplatňovanie a posilnenie legislatívy k vytváraniu nefajčiarskych miest, včítane verejných miest, kde dochádza k zhromažďovaniu osôb.
 • Iniciovanie a podpora samosprávy pri rozširovaní okruhu miest, kde bude prijatý úplný alebo čiastočný zákaz fajčenia.
 • Prijatie adekvátnych opatrení na reálnu vymožiteľnosť zákona o ochrane nefajčiarov v praxi.
 • Úplný zákaz fajčenia vo vnútorných a vonkajších priestoroch na všetkých typoch škôl a výchovno-vzdelávajúcich inštitúciách.
 • Úplný zákaz fajčenia na všetkých miestach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť. •
 • Úplný zákaz fajčenia v reštauráciách a baroch, ochrana majiteľov a zriaďovateľov, zamestnancov a klientov od vážnych zdravotných dôsledkov.
 • Klasifikácia pasívneho fajčenia ako rakovinotvorného, v záujme ochrany a práva zamestnancov dýchať čistý vzduch.

Reklama na tabak, propagácia a sponzorstvo

Na základe empirických dôkazov možno konštatovať, že iba úplný zákaz reklamy včítane priamej a nepriamej, vedie k zníženiu sociálnej akceptácie a k zníženiu fajčenia. Účinky zákazu reklamy pôsobia hlavne na mládež a deti. V súvislosti s podporou vzniku nefajčiarskeho prostredia, regulácia reklamy prispieva k vytváraniu nefajčenia ako normy. Podľa údajov Svetovej banky úplný zákaz reklamy znižuje spotrebu tabakových produktov o 7 %.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Zákaz všetkých foriem priamej a nepriamej reklamy pre tabakové výrobky a fajčenie, včítane akejkoľvek podpory a sponzorstva.
 • Prijatie opatrení a príslušných obmedzení k tomu, aby reklama nepodporovala predaj tabakových výrobkov prostredníctvom klamlivých a zavádzajúcich významov, ktoré vedú k vytvoreniu nesprávneho dojmu o jeho charakteristikách, zdravotných dôsledkoch, riziku a obsiahnutých škodlivinách.
 • Kontrolu dodržiavania zákazov reklamy a sponzorstva a ich monitorovanie.

Informácie, školenie a verejné uvedomenie

Pre zvyšovanie akceptácie politických opatrení je dôležité neustále využívať aktuálne informácie a výchovné programy. V tomto smere je nutné, aby prebiehali školenia pre zdravotníckych pracovníkov a k verejnosti smerovali informácie zamerané na podporu nefajčenia. Úspešný rozvoj a implementácia aktivít na podporu nefajčenia by mali byť zabezpečené prostredníctvom komplexných informácií a školiacich stratégií.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Rozvíjanie a zavádzanie efektívneho základného kurikula a školiacich programov pre tých, ktorí uskutočňujú rozhodnutia v oblasti kontroly tabaku - pre zdravotníckych pracovníkov, študentov, učiteľov a iné osoby.
 • Uľahčovanie a posilnenie edukácie, školiacich programov a kampaní.
 • Podmienku, že verejnosť a zvlášť deti, mládež a ohrozené skupiny, budú úplne informované o zdravotných rizikách, návykovosti a sociálnych stratách v dôsledku fajčenia a účinkov pasívneho fajčenia.
 • Snahu podporovať spoluprácu štátneho sektora, mimovládnych organizácií a verejnosti pri rozvoji stratégií pre kontrolu tabaku.

Poradenstvo a liečba závislosti

Poradenstvo a liečba závislosti je dôležitý komponent politiky kontroly tabaku. Dôkazy nasvedčujú tomu, že krátka rada a behaviorálna podpora sú efektívnym motivačným prvkom pre fajčiarov, aby prestali a nezačali opäť fajčiť. Používanie náhradnej nikotínovej liečby zvyšuje pravdepodobnosť zanechania fajčenia.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Zavedenie edukačných programov s cieľom povzbudiť ľudí, aby chceli prestať fajčiť.
 • Zhodnotenie a zavedenie efektívnych spôsobov v liečbe nikotínovej závislosti a prevencie zlyhania (recidívy) do programov, ktoré súvisia s prevenciou chorôb zapríčinených fajčením, plánov a stratégií včítane primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • Zavedenie programov školenia v technikách liečby závislosti od nikotínu pre zdravotníckych pracovníkov, lekárov, zdravotné sestry, stomatológov a farmaceutov, učiteľov a sociálnych pracovníkov.
 • Zriadenie programov na diagnostikovanie závislosti, na liečbu a poradenstvo na odvykanie od fajčenia pre pracovníkov, ktorí pracujú v primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • Zvýšenie dostupnosti prípravkov k zmierňovaniu prejavov abstinenčných príznakov.

Označovanie a zverejňovanie informácií o tabakových výrobkoch

Spotrebitelia by mali byť informovaní do takej miery, aby vedeli rozpoznať riziká fajčenia prostredníctvom zreteľných, špecifických a zrozumiteľných zdravotných varovaní. Tieto špecifické varovania by mali byť uvedené na každej krabičke tabakových výrobkov. Ostatné varovania, obsahujúce informácie o karcinogénnych a toxických látkach, majú byť dostupné pre každého spotrebiteľa.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Prijatie štandardov pre kontrolu tabakových výrobkov, včítane štandardov pre balenie a výrobu, ako aj štandardných postupov pre testovanie a meranie obsahu škodlivých zložiek tabakového dymu podľa medzinárodne prijatých noriem ISO a odporúčaní. V tomto smere podporovať spoluprácu pri rozvíjaní a harmonizácii štandardov a postupov.
 • Zákaz používania termínov a iných podobných výrazov, ktoré majú priamou či nepriamou cestou vytvoriť dojem o menšej škodlivosti takto označených tabakových výrobkov na rozdiel od iných.
 • Zabezpečenie, aby každý tabakový produkt na spotrebiteľskom balení niesol zdravotné upozornenia alebo farebné zobrazenia o škodlivosti fajčenia..
 • Zabezpečenie, aby upozornenia a varovania obsahovali informáciu o jedovatom obsahu tabakových výrobkov, obzvlášť dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého, ktoré sú uvedené v jazyku krajiny, v ktorej sa výrobok predáva.
 • Zabezpečenie účinnej kontroly obsahu škodlivých zložiek a ich množstiev používaných na výrobu tabakových výrobkov, dôvod ich použitia, toxikologické údaje, vplyv na zdravie a návykové vlastnosti v súlade s rozhodnutím Európskej únie.

OPATRENIA NA ÚROVNI ZNIŽOVANIA PONUKY TABAKU

Nedovolený obchod

Pašovaním vláda stráca daňové príjmy, zároveň sa posilňuje postavenie kriminálnych organizácií a rozmáha sa korupcia. Pašovanie je problém na národnej a medzinárodnej úrovni. Účinky kontroly tabaku v jednom štáte môžu mať za následok nárast či pokles pašovania a nedovoleného obchodu v inom štáte či štátoch. Z tohto dôvodu je z hľadiska potierania nedovoleného obchodu účinná medzinárodná cezhraničná spolupráca s cieľom odhaľovať pašovateľov tabaku a tabakových výrobkov.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Prijatie takých opatrení, aby všetky balenia tabakových výrobkov, ktoré sú predávané alebo vyrábané, niesli potrebné obchodné označenia a informácie o výrobkoch, ktoré by ich dovoľovali sledovať a vyhľadávať.
 • Monitoring a zber dát o cezhraničnom obchode s tabakovými produktmi, vrátane nedovoleného obchodu a výmeny informácií medzi príslušnými a medzinárodnými orgánmi.
 • Uzákonenie zodpovedajúcej medzinárodnej legislatívy a pokút.

Predaj mladým ľuďom a neplnoletým osobám

Medzinárodné skúsenosti nasvedčujú tomu, že veľmi ťažko sa dá kontrolovať vekové obmedzenie na predaj tabakových výrobkov mladým ľuďom. Napriek tomu sa dá zaviesť prísna kontrola predajcov cez systém licenčnej kontroly a prostredníctvom znižovania všetkých neosobných a podporujúcich spôsobov predaja a distribúcie. Uzákonenie vekových obmedzení by malo byť len jednou časťou zo súboru opatrení s cieľom obmedziť dostupnosť tabakových výrobkov.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Prijatie opatrení, aby predajcovia tabakových výrobkov v prípade pochybností o veku kupujúceho odopreli predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.
 • Informovanie verejnosti o zákaze predaja tabakových výrobkov so zreteľom na znižovanie ponuky pre deti a mládež.
 • Rozšírenie okruhu miest, kde bude zakázaný predaj tabakových výrobkov s ohľadom na deti a mládež.
 • Prijatie opatrení na kontrolu predaja tabakových výrobkov.

Dotácie na pestovanie tabaku

Ochrana verejného zdravia má prioritu pred pestovaním tabaku a rozvojom obchodu. Cieľom je úplné zrušenie dotácií pre pestovateľov tabaku.

Monitoring, hodnotenie, správy o situácii vo fajčení a politika kontroly tabaku

Efektívny monitorovací a hodnotiaci systém dovoľuje určiť špecifické potreby a následne na to určiť opatrenia. V rámci medzinárodnej spolupráce a monitoringu je potrebná štandardizácia k zavedeniu európskeho monitorovacieho systému, ktorý dovolí zhodnotiť situáciu v rámci Európy.

Strategický prístup by mal zahŕňať:

 • Zvyšovanie finančnej podpory pre monitoring, hodnotenie a ohlasovanie prevalencie a incidencie fajčenia a jeho škodlivých účinkov, podobne aj účinkov pasívneho fajčenia.
 • Rozšírenie relevantných informácií k osobnostiam zo spoločenského a kultúrneho života, k médiám a zdravotníckym pracovníkom.
 • Vydávanie pravidelných správ o hodnotení národnej politiky na kontrolu tabaku, fajčiarskej prevalencie a k tomu sa vzťahujúcich škodlivých následkov.

Strategický rámec pre medzinárodnú spoluprácu: nástroje, mechanizmy a medzníky spolupráce

Množstvo opatrení, ktoré sa má prijať v napĺňaní politiky kontroly tabaku je nadnárodnej povahy a teda nemôžu byť zavedené len s ohľadom na národné záujmy. V záujme zmenšovania rozdielov úrovne politiky kontroly tabaku (koordinácia daňovej politiky, opatrenia na úrovni potierania pašovania, cezhraničná reklama, monitoring a metódy získavania nových informácií) v Európe je žiaduce spolupracovať na báze medzinárodnej spolupráce.

Medzi nástroje medzinárodnej spolupráce patrí:

 • Dobudovanie Národného koordinačného výboru na kontrolu tabaku ako medzinárodného orgánu na výmenu informácií o kontrole tabaku.
 • Zabezpečenie medzinárodnej podpory pre budovanie národných kompetencií pre kontrolu tabaku. • Posilnenie medzinárodnej spolupráce
 • Uľahčovanie výmeny informácií, technickej spolupráce a monitorovania.

V tomto smere bude Národný koordinátor na kontrolu tabaku podporovať a koordinovať rozvíjanie nástrojov a mechanizmov k podpore medzinárodnej spolupráce.

Spolupráca na budovaní medzinárodného výboru

Špecifickou medzinárodnou činnosťou, mechanizmami a nástrojmi v tejto oblasti sú:

 • Zdôrazňovanie kontroly tabaku ako dôležitej otázky pre politickú agendu.
 • Predloženie rozdielnych aspektov kontroly tabaku na konferenciách ministrov a iných adekvátnych konferenciách so zameraním na verejné zdravie.
 • Uľahčovanie celoeurópskej a medzivládnej spolupráce na zavedení Rámcového dohovoru na kontrolu tabaku, vrátane jeho protokolov.

Medzinárodná podpora pre budovanie národných kompetencií

Špecifickou medzinárodnou činnosťou, mechanizmami a nástrojmi v tejto oblasti sú:

 • Zabezpečenie technického poradenstva a podpory pre stanovenie potrieb, rozvoja a posilnenie Národného programu kontroly tabaku.
 • Využitie dvojročných dohôd o spolupráci medzi Regionálnou kanceláriou SZO pre Európu a vládou k podpore aktivít na Slovensku.
 • Z databázy SZO, ktorá vzniká na účely vývojových programov na poli kontroly tabaku, získavať zdroje pre kontrolu tabaku v SR.
 • Zapájať politikov a zdravotníckych pracovníkov do medzinárodných školení v kontrole tabaku. • Podporovať mimovládne organizácie a iné siete v rámci spoločnosti k budovaniu kapacít pre kontrolu tabaku. Získavať zdroje zo SZO a iných medzinárodných organizácií a nadácií.
 • Podpora pre medzinárodné kampane v kontrole tabaku (Svetový deň bez tabaku, Svetový deň zdravia, Quit and Win) prostredníctvom rozvíjania a šírenia materiálov, podporovať národné a celoeurópske súťaže.
 • Získanie medzinárodnej podpory pre činnosť Národného koordinátora na kontrolu tabaku.

Posilnenie medzinárodnej spolupráce

Špecifická medzinárodná činnosť, mechanizmy a nástroje v tejto oblasti sú:

 • Pomoc pri vytvorení Európskej koalície pre kontrolu tabaku pod vedením SZO. Spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami ako Svetová Banka, Európska komisia, Medzinárodná organizácia práce, so sieťou mimovládnych organizácií a s inými spoločnosťami podieľajúcimi sa na kontrole tabaku.
 • Zavedenie efektívnych mechanizmov pre vzájomnú spoluprácu na kontrole tabaku v jednotlivých krajinách.

Výmena informácií, technická spolupráca a monitoring

Špecifická medzinárodná činnosť, mechanizmy a nástroje v tejto oblasti sú:

 • Prispieť k posilneniu európskej siete národných koordinátorov ako pomocného medzivládneho mechanizmu pre monitorovanie Národného programu kontroly tabaku.
 • Prispieť k posilneniu role regionálnej kancelárie SZO ako strediska určeného na výmenu informácií a dokumentácie v oblasti technickej, politickej a právnej s cieľom rozvíjania aktivít a odporúčaní, ktoré sú založené na dôkazoch.
 • Rozširovanie technických informácií na špecifické otázky kontroly tabaku medzi ktoré patrí: ekonomika predaja tabaku, harmonizácia daní, upravovanie obsahu a množstva škodlivín v tabakových výrobkoch, opatrenia na úrovni potierania nedovoleného obchodu, cezhraničná reklama a podobne. Výmena informácií by mala prebiehať medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a SZO, národným koordinátorom na kontrolu tabaku, Európskou komisiou, Svetovou bankou a podobne.
 • Prispieť k rozvíjaniu európskeho monitorovacieho systému vrátane vytvorenia štandardizovaných nástrojov pre meranie determinantov, ktoré vedú k fajčeniu medzi mladými a dospelými.