Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí a v potravinovom reťazci

Monitorovaním rádioaktivity môžeme merať a sledovať dlhodobé zmeny v znečistení životného prostredia a potravinového reťazca. Taktiež získavať údaje o správaní sa rádioaktívnych látok v životnom prostredí a potravinovom reťazci, vrátane sledovania ekologických, hydrologických a metrologických aspektov tohto správania.

Monitorovanie rádioaktívnej kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia a potravinového reťazca sa vykonáva v súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete.

Monitoring rádioaktivity životného prostredia prebieha v súlade s monitorovacím plánom vypracovaným podľa požiadaviek vyššie uvedenej vyhlášky. Monitorovanie rádioaktivity vo vzduchu sa vykonáva: monitorovaním externého kontinuálneho dávkového príkonu gama, monitorovaním externého integrovaného dávkového príkonu gama (TLD), monitorovaním rádioaktivity v aerosóloch a v atmosférických spadoch. Monitorovanie rádioaktivity v pôde sa vykonáva vo vzorkách ornej pôdy, sedimentov, suchozemskej a vodnej biote a flóre. Monitorovanie rádioaktivity v potravinách a krmovinách sa vykonáva vo vzorkách mlieka, celodennej stravy, potravín z obchodného reťazca a krmovín z poľnohospodárskych družstiev. Monitoring rádioaktivity vo vode sa vykonáva vo vzorkách pitnej, podzemnej, povrchovej a odpadovej vody.

Radiačná monitorovacia sieť - schéma

Monitorovací plán je rozdelený do dvoch častí:

  1. Plán monitorovania rádioaktivity územia Slovenskej republiky, ktorého cieľom je monitorovanie radiačnej situácie na území krajiny za účelom získania podkladov pre hodnotenie ožiarenia obyvateľov.
  2. Plán monitorovania rádioaktivity v okolí jadrových zariadení, ktorý sa vykonáva nepretržite na účel:
    • sledovania aktivít vybraných rádionuklidov, ktoré sa dostávajú do životného prostredia za normálnej prevádzky jadrových zariadení,
    • získania dlhodobých časových trendov distribúcie rádionuklidov v životnom prostredí a možnosti včasného zistenia odchýlok od dlhodobých priemerov,
    • vytvorenia databázy výsledkov o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia za dané časové obdobie, ktorá slúži ako podklad pre zhodnotenie vplyvu výpustí z jadrových zariadení na okolité životné prostredie.
RÁDIONUKLIDY
MONITORVANÉ MÉDIA Normálna situácia Núdzová situácia
VZDUCH celková beta, 137Cs, 134Cs, 7Be, 90Sr 137Cs, 134Cs, 131I, 90Sr
VODA celková alfa/beta, zvyšková beta, 222Rn, 3H, 131I, 90Sr, 137Cs, 134Cs celková alfa/beta, 3H, 131I, 90Sr, 137Cs, 134Cs
PÔDA 90Sr, 137Cs, 134Cs, 40K 90Sr, 137Cs, 134Cs, 40K a iné nuklidy
POTRAVINY, KRMOVINY 90Sr, 137Cs, 134Cs, 40K 90Sr, 137Cs, 134Cs, 40K a iné nuklidy
<údiv>