Mikroplasty

Mikroplasty zahŕňajú širokú škálu materiálov rôzneho chemického zloženia, tvaru, farby, veľkosti a hustoty. Spravidla ide o plastové častice menšie ako 5 mm, pričom spodná hranica sa uvádza 1 μm. Podskupina mikroplastov s veľkosťou menej ako 1 μm sa často označuje ako nanoplasty.

Podľa odhadov sa do životného prostredia v EÚ každoročne uvoľní 75 – 300 tisíc ton mikroplastov. Dnes sú mikroplasty prítomné vo všetkých zložkách životného prostredia. V priebehu niekoľko posledných rokov viacero štúdií uvádza prítomnosť mikroplastov v upravenej pitnej vode z vodovodu ako aj v balenej vode, čo vyvolalo otázky a obavy verejnosti hlavne z toho, aký vplyv môžu mať tieto umelohmotné častice na ľudské zdravie.

Potenciálne riziká pre ľudské zdravie spojené s prítomnosťou mikroplastov v pitnej vode je možné rozčleniť do troch skupín:

  • samotné častice mikroplastov, ktoré predstavujú fyzikálne nebezpečenstvo,
  • chemické látky (naviazané monoméry, prísady a sorbované látky z prostredia) a
  • mikroorganizmy, ktoré sa môžu zachytiť na mikroplastoch (biofilmy).

Pravidelný monitoring mikroplastov v pitnej vode nie je k 1. januáru 2024 povinný, pretože neexistujú dôkazy, ktoré by poukazovali na riziká pre ľudské zdravie. S cieľom vyriešiť rastúce obavy verejnosti v súvislosti s účinkami nových zlúčenín, akými sú aj mikroplasty, Európska komisia aktuálne pracuje na delegovaných aktoch, ktorými sa majú prijať metodiky merania mikroplastov v pitnej vode.

Bez ohľadu na to, či existujú určité riziká pre ľudské zdravie z príjmu mikroplastov prítomných v pitnej vode, je potrebné zlepšiť hospodárenie a znížiť znečistenie plastami s cieľom chrániť životné prostredie.