Medzinárodné projekty

Projekt je organizovaný Európskou komisiou, Joint Research Centre a členskými štátmi na základe akcie Posúdenie údajných rozdielov v kvalite výrobkov predávaných na jednotnom trhu s cieľom vyriešenia problému dvojakej kvality výrobkov na jednotnom trhu.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vecne príslušným orgánom dozoru nad kozmetickými výrobkami, je zapojený do projektu pre oblasť kozmetických výrobkov.

Projekt je zameraný na zdravie zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, pričom integruje do spoločného výskumu epidemiologické, klinické, mikrobiologické a genotypické aspekty rôznych populačných skupín. Slovenská republika je zapojená do časti projektu, ktorá sa venuje zdravotníckym pracovníkom prichádzajúcim do styku s pacientami s ochorením COVID-19 (lekári, sestry, ošetrujúci personál) a s biologickým materiálom (laboratórni diagnostici). Zameranie je na pracovné a mimopracovné determinanty infekcie koronavírusom, vývoj zdravotného stavu a stavu imunity z hľadiska COVID-19, posúdenie okolností expozície, skúmanie vývoja postojov, prežívanie situácií, vývoj vzťahu k očkovanie, ako aj na stav po očkovaní a psychickú záťaž zdravotníkov. ÚVZ SR je do projektu zapojený ako spoluriešiteľ, zmluvným partnerom je RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (WP5 – Healthcare workers cohorts).

Riešiteľ: ÚVZ SR (OMV, OOFŽP – NRC pre mikrobiológiu životného prostredia, Špecializované laboratórium molekulárnej biológie, vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR)
Cieľom projektu je posilnenie národných monitoringov odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, zavedenie dlhodobého dohľadu nad zdravotnými parametrami v odpadových vodách, včasný prenos informácií a manažment údajov zhromaždených orgánmi verejného zdravotníctva členských štátov EÚ. Jedným z cieľov je tiež transformácia existujúcich výskumných aktivít na permanentný dohľad nad detekciou variantov SARS-CoV-2.

Koordinátor na medzinárodnej úrovni: UBA, Nemecko
Koordinátor na národnej úrovni: ÚVZ SR, SZU
Cieľom projektu je vyplniť medzeru ohľadne údajov o koncentráciách chemických látok u človeka, ktoré by spolu s údajmi o koncentráciách chemických látok v rôznych zložkách životného prostredia vytvorili ucelený informačný systém. Stále viac sa berie do úvahy posudzovanie chemických kombinácií tzv. „chemických kokteilov“ pri príprave nových právnych predpisov v oblasti chemických látok oproti doterajšej praxe, kedy sa posudzujú látky iba na základe jednotlivých chemikálií.  

Inštitúcie koordinujúce projekt: DTU-Technical University of Denmark, Statens Serum Institut, Dánsko projektu je tvorba kapacít národného referenčného laboratória pre surveillance AMR a hlásenia dát vrátane AMR do sietí Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Projekt sa realizuje na úrovni ÚVZ SR prostredníctvom NRC pre salmonelózy v spolupráci s NRC pre monitoring antibiotickej rezistencie v zmysle európskeho One Health Akčného plánu proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR). Porovnateľné dáta sa majú dosiahnuť implementáciou metódy WGS (celogenómovej sekvenácie) do národných laboratórií v inštitúciách verejného zdravotníctva. Do projektu je zaradených 12 členských štátov EÚ. Cieľom projektu je vybudovanie genomickej AMR surveillance Salmonella spp.

EARS-Net projekt je založený na údajoch o rutinnej klinickej antimikrobiálnej citlivosti hlásených z klinických laboratórií do ECDC prostredníctvom Národného referenčného centra pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Údaje pochádzajú z národnej surveillance nad antibiotickou rezistenciou. V EARS-Net sú zahrnuté iba údaje invazívnych kmeňov (krv a cerebrospinálny mok). V súčasnosti sa zbierajú údaje pre  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter species, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium.

Genomický dohľad na úrovni EÚ nad Enterobacteriaceae rezistentnými na karbapeném a/alebo kolistín. V dohľadnej dobe by mal byť projekt rozšírený aj o karbapeném a/alebo kolistín rezistentné Pseudomonas aeruginosa, carbapenem- a/alebo colistin-resistant Acinetobacter baumannii complex, carbapenem-resistant Enterobacter spp., MRSA (methicillin-resistant S. aureus) a  GRE/ VRE (glycopeptide/vancomycin-resistant enterococci).

WHO

  • Súčasť Národného programu prevencie obezity MZ SR
  • zodpovedný riešiteľ/odborný garant: NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)
  • ide o 6. kolo zberu dát (2007, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022)
  • zber dát - od 20.4.2022 – 15.6.2022

Ide o projekt realizovaný dotazníkovou formou cestou odborných pracovníkov jednotlivých RÚVZ v SR. Reprezentatívny súbor (štatisticky vybraté mestské aj vidiecke školy) zahŕňa deti vo veku 7-7,99 roka a 8-8,99 roka, cca. 3000-3500 detí v každej vekovej kategórii z celého Slovenska. Zozbierané údaje z dotazníkov detí budú uložené do e-formy vo formáte Excel. Súčasťou merania je vyplnenie aj dotazníka o rodine (zameraný na výživu a pohybovú aktivitu) a o škole (zameraný na pohybovú aktivitu detí, stravovanie detí v školách). Dotazníky sú zasielané na centrálne spracovanie na NÚDCH.

IAEA

Na účel identifikácie území so zvýšeným výskytom radónu s použitím odborne a vedecky podložených kritérií založených na prieskume objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚVZ SR“), RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni (ďalej len „IAEA“) v rámci regionálneho projektu RER 9153 (RER 9153 Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces) s názvom „Zvyšovanie regionálnych kapacít na kontrolu dlhodobých rizík pre obyvateľstvo spôsobených radónom v obydliach a na pracoviskách“, ktorý je súčasťou programu technickej spolupráce IAEA, ktorej koordinátorom je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky a je zameraný najmä na podporu členských štátov pri vytváraní a implementácii národných akčných plánov v súlade so všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami IAEA GSR časť 3, uskutočňovali vo vybratých 18 okresoch SR s vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie radónu v ovzduší domov a gama žiarenia zo stavebných materiálov. Meranie bolo zamerané na rodinné domy, ktoré sú trvalo obývané rodinami s deťmi do 18 rokov.

Išlo o pilotný radónový prieskum vykonávaný ÚVZ SR, RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE na území SR, ktoré sú miestne príslušnými úradmi verejného zdravotníctva v lokalitách, ktoré boli vybraté na základe výsledkov prvotného radónového prieskumu, ktorý bol realizovaný koncom minulého storočia (v 90. rokoch).

Pracovníci odboru radiačnej ochrany sa podieľali na realizácii medzinárodného projektu, ktorý zastrešovala IAEA – v rámci projektu bol distribuovaný dotazník zameraný na radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky. Jeho cieľom bolo osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov a zistiť úroveň informovanosti obyvateľov o problematike radónu. Dotazník mohli vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, do záverečného vyhodnotenia boli zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov.
V rokoch 2020 – 2021 prebiehal prostredníctvom ÚVZ SR, RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE pod záštitou MAAE Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky (tzv. projekt STEAM) vo forme on-line dotazníka. ÚVZ SR umožnil preklad dotazníka, ktorý sa šíril v ďalších 20 krajinách, do slovenského a maďarského jazyka a finančne zabezpečil jeho uverejnenie a následné sprístupnenie širokej verejnosti na webových stránkach. Cieľom bolo zapojiť čo najviac ľudí vo vekovej kategórii 18 - 64 rokov zo všetkých regiónov SR pre zistenie úrovne informovanosti o problematike radónu, a následne optimalizovať spôsoby oboznamovania obyvateľov o rizikách v súvislosti s radónom. SR tak prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva využila webové stránky na účel informovania a vzdelávania verejnosti o radóne, zdravotných rizikách, význame vykonávania meraní radónu a o dostupných technických prostriedkoch na zníženie existujúcich koncentrácii. Výsledky dotazníka, ktoré spracovala IAEA poukazujú na to, že 1934 ľudí dotazník ukončilo a ďalších 5199 ľudí sa síce zapojilo do prieskumu, avšak dotazník správne nedokončilo. Získané dáta boli a budú použité pre potrebu realizácie NARP.

Pracovníci odboru radiačnej ochrany sa podieľali na realizácii regionálneho projektu, ktorý zastrešovala IAEA.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR sa podieľa na príprave bezpečnostnej správy, ktorej prípravu zastrešuje IAEA.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR sa podieľa na aktualizácii bezpečnostnej správy a prislúchajúcich vzdelávacích materiálov, ktorých prípravu zastrešuje IAEA.