Medzinárodná spolupráca

 • zastupovanie Slovenskej republiky vo Výbore pre zdravotnú bezpečnosť / Health Security Committee (DG SANTÉ, Európska komisia)
 • zastúpenie v správnej rade Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC)
 • vypracovávanie dokumentov a zabezpečovanie hlásení do databáz (Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR):
  • pravidelné zasielanie hlásenia do ECDC - TESSy (The European Survellance System) – epidemiologického systému ohľadom výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení na týždennej báze
  • pravidelné zasielanie hlásenia do ECDC - TESSy epidemiologického systému ohľadom výskytu ochorenia COVID-19 na týždennej báze
  • ÚVZ SR je kontaktným bodom pre zapojenie do Európskeho systému včasného varovania a reakcie (Early Warning and Response System - EWRS), ktorého cieľom je rýchla výmena informácii s Európskou komisiou a s ostatnými členskými štátmi EÚ o výskyte závažných cezhraničných ohrození zdravia, ktoré majú potenciál šíriť sa za hranice krajiny ich vzniku, prípadne môžu byť hrozbou pre obyvateľov štátov EÚ alebo sú mimoriadne a z odborného hľadiska si zasluhujú pozornosť; zabezpečovanie 24 hodinovej služby 7 dní v týždni, v rámci ktorej sa nepretržite monitoruje epidemiologická situácia v Slovenskej republike aj v krajinách EÚ
 • zapojenie laboratórnych pracovísk verejného zdravotníctva do EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) One Health WGS System - aplikácia princípu One Health, ktorý má slúžiť ako medzinárodný nástroj na rýchlu detekciu prepuknutia chorôb prenášaných potravinami tým, že umožňuje zhromažďovanie a uchovávanie typizačných údajov založených na celogenómovom sekvenovaní pre izoláty z potravín, krmív, zvieratá, farmy a prostredia na spracovanie potravín 
 • odbor objektivizácie faktorov životného prostredia ÚVZ SR zabezpečujú každoročne hlásenia a podklady za Slovenskú republiku pre EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) v oblasti mikrobiologických nálezov pôvodcov zoonóz a analýz rezíduí pesticídov v rámci úradnej kontroly potravín
 • odbor preventívneho pracovného lekárstva spolupracuje s orgánmi a inštitúciami Európskej Komisie a Rady EÚ, s orgánmi členských štátov EÚ v problematike ochrany zdravia pri práci, so stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, kde sa poskytujú priebežne odborné stanoviská, odborné analýzy k návrhom zmien a noviel smerníc EÚ týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci (SLIC, EU – OSHA)
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej únie a medzinárodných organizáciách v oblasti radiačnej ochrany; spolupracuje s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi Európskej únie, príslušnými orgánmi a inštitúciami iných členských štátov Európskej únie
  - pracovníci odboru radiačnej ochrany sa v rámci medzinárodnej spolupráce pravidelne zúčastňujú rokovaní expertných skupín Rady Európskej únie a Európskej komisie s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov z hodnotenia úrovne radiačnej ochrany v Európe a zúčastňujú sa na tvorbe legislatívy Európskej únie vo vybraných oblastiach
 • odbor hygieny životného prostredia - členstvo v pracovných skupinách EÚ:
  • Eionet group Human health and environment (thematic groups: air pollution, noise, chemicals)
  • Noise Expert Group
  • Expert group under Drinking water Directive (DWD)
  • Working group under Drinking water Directive (DWD)
  • Committee on the Drinking Water Directive 2020/2184
  • Expert group under Bathing water Directive 2006/7/EC
  • Working group under Bathing water Directive 2006/7/EC 

 • aerogiologický monitoring ovzdušia
  • databáza identifikovaných peľových zŕn, ich početnosť v jednotlivých mesiacoch, dĺžka trvania  peľových sezón v jednotlivých rokoch na Slovensku a ostatné výsledky monitoringu NRC sú súčasťou celoeurópskej siete peľovej informačnej služby (PIS) s centrálnou databázou vo Viedni (pollenwarndienst.at); podklady z tejto siete slúžia pre riešenie medzinárodných projektov súvisiacich napríklad so zmenami bioklímy alebo šírením inváznych druhov rastlín
 • stanovenie améb v recyklovaných vodách a fontánach
  • NRC spolupracuje so Štátnym zdravotným ústavom v Prahe v rámci projektu Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích. Cieľom projektu je zmapovať kvalitu surovej a prečistenej dažďovej a recyklovanej vody používanej vo vnútri budov a vody cirkulujúcej v mestských fontánach a na základe toho navrhnúť hygienické požiadavky na ich bezpečnosť. Vo vzorkách recyklovaných vôd a fontán, zaradených do tohto projektu, NRC pre hydrobiológiu stanovuje prítomnosť améb, resp. výskyt pre človeka potenciálne patogénnych druhov améb. 

 • NRC pre mikrobiológiu životného prostredia je zapojené do činnosti sietí Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ v úradnej kontrole potravín v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín pre oblasť:
  • Listeria monocytogenes (EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)
  • Koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny (EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)
  • Escherichia coli vrátane VTEC (EURL Instituto Superiore di Sanita, Roma, IT)
 • NRC zabezpečuje zastúpenie:
 • v EU pracovnej skupine pre veterinárnu legislatívu pri EK, Brusel
 • v European Microbiology Expert Group (EMEG)

 • Člen siete: European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet)
 • Národný kontaktný bod ECDC pre mikrobiológiu v diagnostike legionel

 • NRL pre rezíduá v potravinách na výživu dojčiat a malých detí a vo výživových prípravkoch pre dojčatá a malé deti, spolupracuje s EURLs for residues of pesticides:
  • Cereals and feedingstuffs, National Food Institute, Department of Food Chemistry, Danish Technical University (DTU), Denmark
  • Fruits and vegetables, including commodities with high water and high acid content, Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV), Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spain

 • NRC zabezpečuje zastúpenie v:
  • Expert Working Group on One Substance, One Assessment
  • European Commission, Directorate-General for Environment, Unit B2: Sustainable Chemicals

 • člen siete: European Influenza Surveillance Network (EISN), Glogal Influenza Surevillance and Response System (GISRS)
 • hlásenia do informačného systému: The European Surveillance System - TESSY (ECDC),

 • člen siete: European Invasive Bacterial Diseases labnet - EU-IBD labnet; European Meningococcal Disease Society - EMGM
 • hlásenia do informačného systému: TESSy, European Meningococcal Epidemiology in Real Time - EMERT
 • konzultačné laboratórium: NRC pre meningokokové nákazy, Praha

hlásenia do informačného systému: ECDC EARS-Net - European Network of National Surveillance Systems on Antimicrobial Resistance for Public Health Purposes

 • člen siete: Európska sieť pre surveillance chorôb z potravín a vody (FWD)ECDC
 • nadnárodné laboratóriá: CRL for Salmonella, RIVM, Bilthoven, NL, HPA Collindale Ave, Londýn, UK
 • hlásenia do informačného systému: EPIS, TESSy

 • člen siete: Emerging Viral Diseases Expert Laboratory Network – EVD-LabNet
 • hlásenia do informačného systému: TESSy a EWRS (Early Warning and Response System)

WHO

 • WHO/UNICEF - „Joint Reporting Form on Vaccine Preventable Disease“, v rámci ktorého sú zasielané údaje o chorobnosti a zaočkovanosti proti očkovaním preventabilným ochoreniam, o indikátoroch imunizačného systému, spôsobe hradenia a počte dávok očkovacích látok použitých v rámci pravidelného povinného očkovania, vrátane podrobnej očkovacej schémy platnej v SR a údajov o dostupnej zaočkovanosti proti jednotlivým ochoreniam Imunizačného programu, kedy predmetné hlásenie bolo výlučne online formou 
 • WHO - „Annual Status Update on Measles and Rubella Elimination“, v rámci ktorého sú zasielané informácie o spôsobe a kompletnosti hlásenia prípadov na osýpky a ružienku, spôsobe surveillance, zaočkovanosti podľa zadaných indikátorov v súlade s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike
 • WHO - „Annual Progress Report on Polio Eradication Activities“, v rámci ktorého sú zasielané informácie o spôsobe a kompletnosti hlásenia prípadov na poliomyelitídu a akútnych chabých obŕn, surveillance a údaje o zaočkovanosti podľa zadaných indikátorov v súlade s Akčným plánom na udržanie stavu bez poliomyelitídy v Slovenskej republike
 • pravidelné zasielanie hlásenia do WHO siete CISID ohľadom výskytu prípadov akútnych chabých obŕn (ACHO) na týždennej báze

ÚVZ SR je národným kontaktným bodom pre Medzinárodné zdravotnícke predpisy (International Health Regulations / IHR)

-

 • European Environment and Health Process (EHP) Communications Network
 • Working Group on Health in Climate Change
 • European Environment and Health Task Force
 • National Focal point of the Protocol on Water and Health
 • Working Group on Water and Health
 • Task Force on Target Setting and Reporting under the Protocol/li>

odbor preventívneho pracovného lekárstva sa zúčastňuje pracovných skupín WHO v oblasti ochrany zdravia pri práci

-

 • hlásenia do informačného systému WHO/Europe influenza surveillance - EUROFLU (WHO)
 • nadnárodné laboratórium: The Crick Worldwide Influenza Centre, The Francis Crick Institute, WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, Londýn, UK

 • názov siete: Polio Laboratory Network WHO European Region
 • hlásenia o informačného systému: Laboratory Data Management System - LDMS
 • nadnárodné laboratórium: Regional Reference Laboratory Helsinki, Finland

 • názov siete: European Regional Measles/Rubella Laboratory - WHO/EURO –EMRLN
 • hlásenia do informačného systému: The Centralized Information System for InfectiousDiseases – CISID
 • nadnárodné laboratórium: NRC MMR Robert Koch Institut, Berlín

 • názov siete: Svetová sieť pre surveillance chorôb z potravínWHO-Global Foodborne Network- (WHO GFN)
 • nadnárodné laboratóriá: National Food Institute, Technical University of Denmark, Kodaň, Denmark,, WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella, Institute Pasteur, Paríž, Francúzsko, WHO Center,Geneve, Swisse, Centers for Diseases Control and Prevention, Atlanta, USA.
 • hlásenie do informačného systému: GFN

NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky:

nadnárodné laboratórium: National Reference Centre for Tropical Infectious Diseases, WHO Collaborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic Fever Reference and Research, Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg

IAEA

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je styčným miestom na komunikáciu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni (IAEA) v oblasti radiačnej ochrany
 • pracovníci odboru radiačnej ochrany v rámci medzinárodnej spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA) ako členovia výborov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni spolupracovali na regionálnych projektoch týkajúcich sa radiačnej ochrany, zabezpečovali v Slovenskej republike stáže zahraničných expertov, semináre, workshopy a tréningové kurzy so širokou medzinárodnou účasťou
 • pracovníci odboru radiačnej ochrany ďalej spolupracovali v problematike radiačnej ochrany s Agentúrou pre atómovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci Organizácie spojených národov a s členskými štátmi Európskej únie a s inými štátmi Európy a ostatnými štátmi sveta a pravidelne sa zúčastňovali na formálnych bilaterálnych rokovaniach (na základe medzinárodných zmlúv), neformálna spolupráca prebiehala so všetkými susednými štátmi, ako aj s ďalšími štátmi (Arménsko, Bulharsko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Slovinsko, USA); spolupráca bola zameraná na výmenu skúseností v oblasti radiačnej ochrany.