Medzinárodná činnosť NRC

Činnosť NRC zriadených na báze ÚVZ SR a RÚVZ v SR v medzinárodných sieťach a programoch

ÚVZ SR Bratislava

 • Národné referenčné centrum pre chrípku
  (Mgr. Edita Staroňová, PhD.)
  • Člen siete: European Influenza Surveillance Network, EISN 
 • Národné referenčné centrum pre arbovírusy a hemoragické horúčky  
  (RNDr. Elena Tichá, PhD.)
  • Člen siete: Emerging Viral Diseases Expert Laboratory Network – EVD-LabNet                           
 • Národné referenčné centrum pre poliomyelitídu
  (Mgr. et Mgr. Katarína Pastuchová) 
  • Člen siete: Polio Laboratory Network WHO European Region 
 • Národné referenčné centrum pre meningokoky 
  (RNDr. Anna Kružlíková) 
  Člen siete:
  • European Invasive Bacterial Diseases labnet - EU-IBD labnet
  • European Meningococcal Disease Society EMGM 
 • Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká 
  (doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.) 
  • Člen siete: ECDC: EARS-Net - European Network of National Surveillance Systems on Antimicrobial Resistance for Public Health Purposes 
 • Národné referenčné centrum pre morbilly, rubeolu a parotitídu
  (RNDr. Alexandra Polčičová)
  • Člen siete: European Regional Measles/Rubella Laboratory - WHO/EURO –EMRLN 
 • Národné referenčné centrum pre salmonelózy
  (MUDr. Dagmar Gavačová)
  Člen siete: 
  • Európska sieť pre surveillance chorôb z potravín a vody (FWD) 
  • ECDC nadnárodné laboratóriá: 774 CRL for Salmonella, RIVM, Bilthoven, NL, HPA Collindale Ave, London, UK 
 • Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia
  (Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA)
  • NRL pre tri problematiky:
   1. Listeria monocytogenes (EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)
   2. Koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny (EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)
   3. Escherichia coli vrátane VTEC (EURL Instituto Superiore di Sanita, Roma, IT
  • EU pracovná skupina pre veterinárnu legislatívu, Brusel
 • Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí 
  (Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA)
  • Člen siete: European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet)
  • Národný kontaktný bod ECDC – mikrobiológ, legionely
 • Národné referenčné centrum pre rezíduá pesticídov 
  (Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD.)
  • NRL pre rezíduá v potravinách na výživu dojčiat a malých detí a vo výživových prípravkoch pre dojčatá a malé deti 
  • EURLs for residues of pesticides:
   1. Cereals and feedingstuffs, National Food Institute, Department of Food Chemistry, Danish Technical University (DTU), Denmark
   2. Fruits and vegetables, including commodities with high water and high acid content, Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV), Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spain
 • Národné referenčné centrum pre hygienickú problematiku pitnej vody 
  (RNDr. Zuzana Valovičová) 
  • EU pracovná skupina pre životné prostredie WPE, Brusel
  • Pracovná skupina Európskej komisie k smernici o pitnej vode 98/83/EC
  • Národný kontaktný bod pre Protokol o vode a zdraví

Stále spolupráce s českými referenčnými pracoviskami:

 • Národné referenčné centrum pre hydrobiológiu 
  (Mgr. Lucia Chomová, PhD.)
 • Národné referenčné centrum pre ekotoxikológiu 
  (RNDr. Viera Nagyová, PhD.)
 • Národné referenčné centrum pre neionizujúce žiarenie 
  (Ing. Juraj Roščák)
 • Národné referenčné centrum pre tepelnovlhkostnú mikrolímu
  (RNDr. Milada Kániková)
 • Národné referenčné centrum pre expozičné testy xenobiotík  
  (RNDr. Iveta Drastichová)

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

 • Národné referenčné centrum pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie 
  (PhDr. Pavlína Bartová, MPH)
 • Informačné centrum pre bakteriologické, (biologické) a toxínové zbrane
  (prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.)
  • Národný kontaktný bod pre biologické zbrane BWC ISU, Geneva OSN 
 • Národné referenčné centrum pre hodnotenie expozície a zdravotného rizika 
  (doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.)
  • Spolupráca so stálym zastúpením SR pri EÚ – legislatíva EU týkajúca sa ochrany zdravia pri práci (SQWP - Social Question Working Party) - najmä problematika expozície karcinogénom a mutagénnom pri práci - novelizácie smernice 2004/37/ES
  • Spolupráca so zástupcom vlády SR v poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSHW – Advisory Committee for Safety and Health at Work).
 • Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoringu 
  (Ing. Daniela Borošová, PhD.)
  • Člen medzinárodnej siete pre laboratóriá biomonitoringu v civilnej ochrane Network of Human Biomonitoring Laboratories in Civil Protection, University Medical Center, Gottingen
 • Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis  
  (RNDr. Lucia Maďarová, PhD.) 
  • Člen siete:
   • European surveillance network for selected vaccine-preventable diseases - EUVAC.NET
   • European Pertussis Laboratory Network - EUPert-LabNET 
  • National Microbiology Focal Point pre ECDC - prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
  • alternate NMFP pre ECDC - RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
  • National Epidemiology Focal Point pre ECDC - doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
 • Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy 
  (RNDr. Lucia Maďarová, PhD.) 
  • Člen siete:
   -    European surveillance network for selected vaccine-preventable diseases - EUVAC.NET
   -    European Invasive Bacterial Diseases Labnet - EU-IBD labnet
  • National Microbiology Focal Point pre ECDC - prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
  • alternate NMFP pre ECDC - RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
  • National Epidemiology Focal Point pre ECDC - doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
 • Národné referenčné centrum pre surveillance rickettsióz 
  (doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., Mgr. Eva Špitalská, PhD. – Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV)
 • Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu 
  (Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH) 

RÚVZ so sídlom v Košiciach

 • Národné referenčné centrum pre diftériu 
  (MUDr. Viera Lengyelová)
  • Člen siete: WHO Global Collaborating Centre for Diphtheria and Streptococcal Infections, Public Health England, United Kingdom

RÚVZ so sídlom  v Komárne

 • Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae
  (RNDr. Martin Sojka, PhD.)
  • člen siete:  VIBRIONET EUROPE

RÚVZ so sídlom v Poprade

 • Národné referenčné centrum pre mykológiu životného prostredia 
  (Ing. Dagmar Hybenová)
  • NRL pre problematiku mykotoxínov: EURL pre mykotoxíny a rastlinné toxíny: EURL mycotoxins & plant toxins,, RIKILT Wageningen University & Research, Wageningen, Netherlands.
 • Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalové materiály 
  (Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH)
  NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami: EURL for materials intended to come into contact with food, Geel, Belgium/Ispra, Italy
  • spolupráca s inštitúciami EÚ:
   • DG SANTE - Working Group Meeting on Food Contact Materials, Brusel, Belgicko 
   • EFSA – FIP – pracovná skupina pre neplastové materiály a predmety), Parma, Taliansko 
   • Rada Európy – CoE - pracovná skupina pre ochranu spotrebiteľov zameraná na potravinárske obalové materiály, Štrasburg, Francúzsko
  • školiaci projekt „Better Training for Safer Food“, Brusel, Belgicko
  • školiaci projekt pre tretie krajiny TAIEX – EK DG Enlargement, Brusel, Belgicko
  • obalová asociácia Syba, Praha, ČR 

RÚVZ so sídlom v Žiline

 • Národné referenčné centrum pre kozmetické výrobky (laboratórna zložka v RÚVZ Žilina, nelaboratórna v ÚVZ SR)
  (RNDr. Ľudmila Šošková)
  Ing. Helena Kohútová je členkou pracovnej skupiny:
  • PEMSAC: Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics (Platforma európskych orgánov dohľadu nad trhom pre kozmetiku) – analytické metódy
  • EDQM: European Directorate for the Quality of Medicines (Európske riaditeľstvo pre kvalitu liekov) – kozmetické výrobky pri RE