Čo je ľudský biomonitoring?

Ľudia sú každý deň vystavení mnohým prírodným a umelým (človekom vytvoreným) chemickým látkam. Biomonitoring (HBM) je hodnotenie do akej miery sú ľudia vystavení týmto chemickým látkam pochádzajúcich zo životného prostredia. Vystavenie voči takýmto chemickým látkam neznamená nevyhnutne poškodenie organizmu, ale je dôležité vedieť ako sú ľudia voči takýmto látkam vystavení a do akej miery.

Hodnotenie spočíva v odbere vzoriek od dobrovoľníkov – moču, krvi, vlasov, slín, nechtov alebo iných ľudských tkanív, v ktorých sa zmerajú ukazovatele absorpcie a vplyvu chemických látok, tzv. biomarkery. Ľudský biomonitoring môže v súvislosti s danou chemickou látkou poukázať na územné trendy expozície, pomôcť odhaliť faktory životného štýlu, ktoré prispievajú k jej výskytu a určiť rizikové skupiny. Po integrácii s inými údajmi sa údaje z biomarkerov môžu použiť na vytvorenie intervenčných stratégií alebo nástrojov včasného varovania, ktorých cieľom je znížiť vystavenie látkam znečisťujúcim životné prostredie.

Opakovaným biomonitoringom možno zistiť postupné zmeny úrovne chemickej expozície a poskytnúť tak dodatočný uhol pohľadu pri tvorbe politických iniciatív. Znečistenie životného prostredia sa s ľudským biomonitoringom stáva osobnejším a je viac než meranie hodnôt v ovzduší, vode a pôde. Poskytuje cenné informácie nielen o celkovej expozícii cez všetky možné cesty, ale aj o možných súvislostiach so životným štýlom a návykmi, pričom zvyšuje povedomie a načrtáva možné opatrenia prevencie.

Biomonitoringové štúdie sú užitočné na zhodnotenie politík na ochranu zdravia a rozvoj legislatívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu znečistenia životného prostredia. Jedným z príkladov využitia vedeckých dôkazov do legislatívnych opatrení je zavedenie bezolovnatého benzínu, keď štúdie potvrdili, že prítomnosť olova vedie k nepriaznivým účinkom na vyvíjajúci sa nervový systém. Dôsledkom takéhoto opatrenia bol rapídny pokles úrovne hladiny olova u ľudí.

Aká je situácia u nás?/Naše výsledky

Slovensko podobne ako väčšina krajín EÚ v súčasnej dobe nemá zavedený Národný program ľudského biomonitoringu zameraný na všeobecnú populáciu.

Z toho dôvodu sa Úrad verejného zdravotníctva SR zúčastnil dvoch európskych projektov – COPHES (2009 – 2012) a DEMOCOPHES (2010 – 2012), ktorých cieľom bolo vypracovať a otestovať jednotný rámec pre hodnotenie expozície populácie voči chemickým znečisťujúcim látkam pochádzajúcich zo životného prostredia, a to pomocou kľúčových modelových látok. Tento rámec môže byť v budúcnosti použitý na určenie expozície populácie voči iným látkam, čím sa posilní schopnosť vykonávať medzinárodné porovnávania po celej Európe. Zámerom je integrovať údaje pre Slovensko z ľudského biomonitoringu s údajmi zbieranými v rámci iných zdravotných prieskumov a štúdií. Výsledky z týchto projektov a následné použitie tohto jednotného rámca podporí tvorbu politiky založenej na dôkazoch v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia.

Viac informácií: COPHES / DEMOCOPHES