Ľudské právo na prístup k čistej vode a sanitácii

Na 64. Valnom zhromaždení OSN, ktoré sa konalo ešte v roku 2010, sa vo veľkej prevahe prijalo uznesenie uznávajúce prístup k čistej vode a sanitácii ako ľudské právo. Uznesenie vyzýva štáty a medzinárodné organizácie, aby poskytli finančné prostriedky, vybudovali kapacity a preniesli technológie, najmä do rozvojových krajín a vynaložili všetko úsilie na zaistenie dostupnej, zdravotne bezpečnej, čistej a cenovo prístupnej pitnej vody a sanitácie pre všetkých.

Viac informácií možno nájsť na:

•    https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003/water-and-sanitation-are-human-right-water-public-good-not-commodity_sk  a
•    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0346_SK.html .