Liečivá

Liečivá sú prírodné alebo syntetické chemické látky, ktoré možno nájsť v liekoch na predpis, vo voľnopredajných terapeutických liekoch a veterinárnych liekoch. Predstavujú rozsiahlu, chemicky veľmi rôznorodú a neustále sa rozširujúcu skupinu látok, ktoré sa vyznačujú širokou škálou klinických účinkov. Ide o biologicky aktívne látky obsahujúce aktívne zložky, ktoré sú do istej miery schopné odolať prirodzenej biologickej premene v organizme. Práve tieto vlastnosti liečiv sú z hľadiska životného prostredia problematické.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií priemerný obyvateľ Slovenska skonzumuje približne 30 balení rôznych liečiv za jeden rok.

Najväčším zdrojom týchto zlúčenín sú naše domácnosti, domovy dôchodcov, zdravotnícke zariadenia, ale aj veterinárne prípravky používané v poľnohospodárstve. Odtiaľ sa liečivá dostávajú (vylučovaním z organizmu, vyhadzovaním liekov po záruke do odpadu alebo spláchnutím do toalety a pod.) do odpadových vôd, ktoré sú zväčša čistené na čistiarňach odpadových vôd, ktoré v súčasnosti nie sú schopné tieto látky účinne odstraňovať. Zvyšky liečiv sa následne môžu dostávať aj do povrchových alebo podzemných vôd a kontaminovať tak zdroje pitnej vody.

Liečivá patria medzi látky, ktorých prítomnosť vo vode už pri veľmi nízkych koncentráciách z hľadiska zdravia vzbudzuje obavy najmä u laickej verejnosti. Obavy z prítomnosti liečiv vo vodnom prostredí majú aj vedci a odborníci a to najmä z dôvodu, že ani v súčasnosti používané technológie úpravy pitnej vody nie sú schopné vždy odstrániť všetky zvyšky týchto látok v surovej vode.

Pravidelný monitoring liečiv v pitnej vode nie je k 1. januáru 2024 povinný. V kontexte aktuálnych poznatkov je nepravdepodobné, že by expozícia jednotlivým liečivám v pitnej vode mala výrazne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. S cieľom vyriešiť rastúce obavy v súvislosti s účinkami liečiv na ľudské zdravie môžu však byť v budúcnosti niektoré z týchto látok zaradené do zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín, ktorých prítomnosť v pitnej vode vzbudzuje obavy a môže predstavovať zdravotné riziko.

Bez ohľadu na to, či existujú určité riziká pre ľudské zdravie z užitia liečiv prítomných v pitnej vode, je potrebné zlepšiť hospodárenie a obmedziť najmä vyhadzovanie nespotrebovaných liekov do komunálneho odpadu a do toalety s cieľom chrániť životné prostredie.