Legionely

Baktérie rodu Legionella sú patogénne baktérie, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo vodnom prostredí. Rozmnožovať sa môžu najmä pri nesprávnej údržbe domových rozvodných systémov a to môže predstavovať isté zdravotné riziko hlavne u starších osôb a osôb s oslabenou imunitou.

Dnes je popísaných viac ako 60 rôznych druhov legionel, pričom viac ako 20 z nich dokáže infikovať človeka. Najzávažnejšou baktériou je Legionella pneumophila. Tieto baktérie spôsobujú ochorenia zvané legionelózy, ktoré majú podľa stupňa závažnosti dve formy – závažnejšiu legionelózu s pneumóniou (tzv. Legionárska choroba) alebo legionelózu bez pneumónie (tzv. Pontiacka horúčka). Legionelóza je ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa šíri prostredníctvom vodných aerosólov infikovaných touto baktériou.

Ideálna teplota pre rozmnožovanie legionel je v rozmedzí 25 °C – 42 °C, preto by sa teplota teplej vody mala v akomkoľvek type zásobníka pohybovať nad 50 °C. Zároveň by mali byť rozvody s teplou vodou dostatočne izolované, aby nedochádzalo k ohrievaniu pitnej vody, ktorej odporúčaná teplota by mala byť v rozmedzí 8 °C – 12 °C. Je tiež potrebné zabrániť stagnácii vody a zabezpečiť jej pravidelné odčerpávanie otvorením všetkých kohútikov aspoň raz týždenne.

Aby sa predišlo výskytu baktérií rodu Legionella v teplej a v pitnej vode, je dôležité:

  • zabezpečiť, aby teplá voda dosahovala teplotu nad 50 °C v celom vodovodnom systéme a aby stále cirkulovala,
  • zabezpečiť, aby teplota pitnej vody bola v celom domovom rozvodnom systéme až po všetky výpusty v rozmedzí 8 až 12 °C. Ide o odporúčanú hodnotu a jej prekročenie nevylučuje použitie vody ako pitnej vody, pokiaľ ostatné ukazovatele spĺňajú stanovené limitné hodnoty. Zvyšovanie teploty nám môže totiž vytvoriť vhodné podmienky pre rast mikroorganizmov, ktoré nie sú v pitnej vode žiaduce. Teda môže začať proces tvorby biofilmu, na ktorý sa môžu uchytiť ďalšie mikroorganizmy a voda začne byť mikrobiologicky nevyhovujúca;
  • zabrániť stagnácii vody a zabezpečiť jej niekoľkominútové odpúšťanie otvorením všetkých kohútikov aspoň raz týždenne a spustením spŕch, ktoré dlhší čas neboli používané,
  • udržiavať sprchové hlavice a kohútiky čisté a bez slizov, povlakov a usadenín (biofilmov).