Odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu

Prostredníctvom tejto služby má účastník konania možnosť podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu v prípade, že nie je spokojný s vydaným rozhodnutím. Toto rozhodnutie môže napadnúť odvolaním. Odvolanie je podľa súčasnej právnej úpravy jedným z riadnych opravných prostriedkov.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá podáva odvolanie voči vydanému rozhodnutiu.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný orgán verejného zdravotníctva prijme odvolanie, ktoré obsahuje:

  • Označenie príslušného úradu verejného zdravotníctva, ktorému je určené
  • Označenie toho, kto ho podáva.
  • Označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje.
  • Uvedenie v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda (t. j. z odvolania musí byť jasné, čo odvolateľ v odvolaní navrhuje a v čom vidí nezákonnosť rozhodnutia), alebo v čom odvolateľ považuje postup úradu verejného zdravotníctva za nesprávny.
  • Podpis odvolateľa.
  • Dátum vyhotovenia odvolania

Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Osoba oprávnená podať odvolanie sa môže odvolania vzdať. Vzdať sa odvolania možno len voči príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti rozhodnutia o zastavení odvolacieho konania. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, príslušný orgán verejného zdravotníctva odvolacie konanie zastaví.

Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, rozhodnutie nenadobúda právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne Príslušný orgán verejného zdravotníctva. Ak sa rozhodlo o niekoľkých právach so samostatným skutkovým základom alebo ak sa rozhodnutie týka niekoľkých subjektov a ide o samostatné spoločenstvo a odvolanie sa výslovne vzťahuje len na niektoré práva alebo na niektoré subjekty, nie je právoplatnosť výroku, ktorý nie je napadnutý, odvolaním dotknutá. To neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý odvolaním nebol výslovne dotknutý, alebo ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.
Právoplatnosť ostatných výrokov nie je dotknutá ani vtedy, ak odvolanie smeruje len proti výroku o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti.

  • elektronicky - prostredníctvom elektronickej služby - Prejsť na elektronickú službu
  • listinne poštou alebo osobne doručením do podateľne príslušného úradu verejného zdravotníctva, ktorý predmetné rozhodnutie vydal alebo osobne doručiť do podateľne tohto úradu - Prejsť na listinné podania

Služba nie je spojená s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia rozhodnutia.
Včas podané odvolanie má za následok, že rozhodnutie, ktoré sa odvolaním napáda, nenadobudne právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací orgán.
Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Rozhodnutie po preskúmaní odvolania bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie po preskúmaní odvolania zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.