Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie doložky právoplatnosti alebo vykonateľnosti rozhodnutia.

Rozhodnutie je právoplatné bez ohľadu na to, či bola vydaná doložka právoplatnosti; doložka právoplatnosti len osvedčuje uvedené skutočnosti.

Doložka právoplatnosti sama o sebe nemá vplyv na právoplatnosť rozhodnutia, má iba informačný charakter o stave právoplatnosti rozhodnutia (t.j. rozhodnutie môže byť právoplatné, aj keď doložka právoplatnosti vydaná nie je). Príslušný úrad verejného zdravotníctva doložku právoplatnosti k rozhodnutiam nevydáva automaticky, je potrebné o jej vydanie požiadať.

Právoplatnosť predstavuje nemennosť a záväznosť rozhodnutia, t. j. nie je možné sa voči rozhodnutiu odvolať (lehota na podanie riadneho opravného prostriedku uplynula alebo nie je vôbec prípustné odvolanie sa).

Vykonateľnosť predstavuje povinnosť plniť, t. j. rozhodnutie je realizovateľné a vynútiteľné štátnou mocou, lehota na plnenie uplynula.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie doložky právoplatnosti alebo vykonateľnosti k doručenému rozhodnutiu.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva doložku právoplatnosti k vydanému rozhodnutiu na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

  1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
  2. číslo rozhodnutia, ku ktorému je žiadané vydanie doložky právoplatnosti

Vydanie doložky právoplatnosti k už vydanému rozhodnutiu nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Vydanie doložky právoplatnosti k už vydanému rozhodnutiu je v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.

Doložka právoplatnosti bude zaslaná do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania budú dokumenty zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.