Podávanie oznámenia o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ možnosť splniť si povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umiestnenie výživových doplnkov na trh v Slovenskej republike.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa (distribútor, dovozca, výrobca), ktorá má povinnosť oznámiť umiestnenie výživových doplnkov na trh v Slovenskej republike.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Všeobecné informácie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaeviduje oznámenie umiestnenia výživového doplnku na trh v SR na základe podania, ktoré obsahuje:

 • identifikovateľný prevádzkovateľ( výrobca, distribútor alebo dovozca) meno prevádzkovateľa, adresa ( ulica, PSČ, mesto), štát, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
 • základné informácie o výživovom doplnku, ktorý umožní jeho identifikáciu,
 • typ oznámenia,
 • presný a úplný obchodný názov výživového doplnku, pod ktorým bude umiestnený na trh v Slovenskej republike,
 • výrobca,
 • forma výživového doplnku,
 • zloženie výživového doplnku,
 • odporúčané dávkovanie/deň,
 • účinná látka a jej množstvo vyjadrené v g, mg alebo µg na odporúčanú dennú dávku,
 • upozornenia.

V prípade umiestnenia výživového doplnku na trh v Slovenskej republike je potrebné doložiť vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v oznámení o zložení a označovaní výživového doplnku.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Zaevidovanie oznámenia:

 • Listinné podanie 30,- eur / 1 výživový doplnok,
 • Elektronické podanie 15,- eur / 1 výživový doplnok.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe,
  • prevodom na účet,
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za  operáciu),
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovcenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou),
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade neuhradenia správneho poplatku nie je možné zaevidovanie oznámenia o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike.

V prípade, ak správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v Slovenskej republike Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaeviduje.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti v oblasti verejného zdravia oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike najneskôr v deň jeho umiestnenia na trh v Slovenskej republike. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.