Plnenie oznamovacích povinností voči orgánom radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ možnosť splniť si oznamovaciu povinnosť podľa zákona č.87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie vyplývajúce z dodržiavania ustanovení zákona o radiačnej ochrane je v prípade ak ide o:

 1. Oznamovanie plánovaného vykonávania činností vedúcich k ožiareniu (podľa § 23 ods. 1 zákona),
 2. Oznamovanie plánovaného vykonávania pracovnej činnosti zamestnávateľom externých pracovníkov,
 3. Oznamovanie údajov a ďalších skutočností o pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením,
 4. Oznamovanie údajov a ďalších skutočností o pracovisku s ožiarením radónom,
 5. Oznamovanie zmeny skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a zmeny údajov, ktoré boli podkladom na vydanie registrácie alebo podkladom na vydanie povolenia,
 6. Oznámenie o nadobudnutí zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdaní inej osobe (oznamuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu príslušnému orgánu radiačnej ochrany a do centrálneho registra zdrojov),
 7. Oznámenie o zmene údajov uvedených v oznámení alebo o skončení činnosti ( oznamuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe oznámenia),
 8. Oznámenie o skončení činnosti vedúcej k ožiareniu vykonávanej na základe oznámenia,
 9. Oznámenie držiteľa povolenia alebo držiteľa registrácie o vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku (oznamuje údaje podľa § 63 ods. 6 zákona),
 10. Oznámenie držiteľa povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom o
  • skutočnosti, že sa prevádzkovaný vysokoaktívny žiarič stal nepoužívaným žiaričom
  • zaslaní prehľadu vysokoaktívnych žiaričov (priloží k oznámeniu)
  • odovzdaní vysokoaktívneho žiariča inému držiteľovi povolenia
  • ukončení vykonávania činnosti,
 11. Oznamovanie osobných údajov pracovníkov a výsledkov meraní osobných dávok pracovníkov do centrálneho registra dávok podľa § 69 zákona (oznamuje zamestnávateľ a zamestnávateľ externých pracovníkov),
 12. Oznamovanie údajov o pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením (zmeny údajov o pracovisku a údaje o výsledkoch merania a výpočtov efektívnych dávok pracovníkov za kalendárny rok),
 13. Oznámenie o strate, krádeži, poškodení, zničení alebo neoprávnenom použití zdroja ionizujúceho žiarenia,
 14. Oznámenie prekročenia niektorého z limitov ožiarenia,
 15. Oznámenie výsledkov osobného monitorovania a veľkosti osobných dávok, ktoré pracovník prijal počas radiačnej nehody alebo radiačnej havárie - oznamuje prevádzkovateľ, ak má na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, alebo zamestnávateľ externých pracovníkov,
 16. Oznámenie - radiačnej udalosti, radiačnej nehody, radiačnej havárie,
 17. Oznámenie držiteľa povolenia na distribúciu, predaj, prenájom alebo dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia do centrálneho registra zdrojov,
 18. Oznámenie fyzickej osoby- podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá uvoľňuje rádioaktívnu látku z pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením,
 19. Oznámenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o závažnej nadexpozícii pacienta pri neplánovanom lekárskom ožiarení,
 20. Oznámenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o klinicky závažnom havarijnom lekárskom ožiarení alebo neplánovanom lekárskom ožiarení a výsledkoch prešetrenia udalosti, pri ktorej k nemu došlo a návrhoch nápravných opatrení,
 21. Oznámenie o úmysle vykonávať nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia podľa § 122 zákona,
 22. Oznámenie prevádzky pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, ak môže viesť k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť kvalitu dodávok pitnej vody alebo ak môže ovplyvniť akékoľvek iné cesty ožiarenia,
 23. Oznámenie o prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody,
 24. Oznámenie o prekročení indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody,
 25. Oznámenie výrobcu stavebného materiálu alebo dovozcu stavebného materiálu z tretích krajín pred ich prvým uvedením na trh a pri každej zmene stavebného materiálu, ktorá by mohla ovplyvniť obsah prírodných rádionuklidov o výsledkoch stanovení rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli,
 26. Oznámenie o vzniku núdzovej situácie.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Všeobecné informácie

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti v oblasti radiačnej ochrany alebo v jej priebehu splniť si v termínoch stanovených zákonom oznamovaciu povinnosť podaním príslušného oznámenia. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti radiačnej ochrany je spojené so sankciami.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.