Podávanie žiadosti o overenie/uznanie odbornej spôsobilosti a na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo žiadosti o uznanie experta na radiačnú ochranu

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o overenie alebo o uznanie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Služba je určená pre fyzickú osobu, ktorá potrebuje získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Služba je určená pre fyzickú osobu, ktorá má možnosť požiadať aj o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu alebo uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu z iného členského štátu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Odborná spôsobilosť je potrebná ak:

 1. bude žiadateľ vykonávať funkciu odborného zástupcu pre právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie, alebo
 2. ak je žiadateľ zároveň fyzickou osobou podnikateľom, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie a nemáte určeného odborného zástupcu, alebo
 3. ak je žiadateľ osobou s priamou zodpovednosťou, ktorá pracuje na dočasnom pracovisku.

Odborná spôsobilosť sa vyžaduje na:

 1. vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia
 2. používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti:
  1. rádiodiagnostiky,
  2. rádioterapie,
  3. nukleárnej medicíny,
  4. zubného lekárstva,
  5. kostnej denzitometrie; vzťahuje sa len na celotelové prístroje,
 3. používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike,
 4. vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných, vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve,
 5. používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov,
 6. používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyselnú defektoskopiu,
 7. používanie priemyselných, technických a výskumných urýchľovačov,
 8. používanie otvorených žiaričov,
 9. vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 10. vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 11. vykonávanie monitorovania na pracoviskách a v ich okolí,
 12. nakladanie s opustenými rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnymi rezíduami a rádioaktívnym materiálom vrátane opustených žiaričov a zachyteným rádioaktívnym materiálom,
 13. vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, o ktorých Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodne, že na ich vykonávanie je potrebné povolenie.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Všeobecné informácie

K žiadosti sa vyžaduje priloženie príloh. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného postupu pri jednotlivých typoch žiadostí o získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR môžu odbornú prípravu vykonávať školiace pracoviská:

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
Staničná 1062/24
911 05 Trenčín
http://www.uro.sk/

Inžinierske služby, spol. s r.o.
Komenského 19, 03861 Martin
http://www.insl.sk

AMEC Nuclear Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
http://www.amec.com

VF, s.r.o.
M. R. Štefánika 9
010 02 Žilina
https://www.vf.sk

OPRODENT, s.r.o.
Mierová 18718/171A
821 05 Bratislava
https://oprodent.sk

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Správny poplatok sa skladá z dvoch častí:

 1. poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti (iba ak je potrebné vykonanie skúšky)
  • listinné podanie - 30,00 €
  • elektronické podanie - 15,00 €
 2. poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  • listinné podanie - 20,00 €
  • elektronické podanie - 10,00 €
 3. poplatok za vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu
  • listinnné podanie - 50,00 €
  • elektronické podanie - 25,00 €

Pozvánka na skúšku bude zaslaná až po uhradení poplatku za vykonanie skúšky.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Podmienkou je úspešné absolvovanie skúšky k vybranej odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Konkrétne činnosti sú popísané v podrobnom postupe.
Ak skúške nevyhoviete, je nutné opätovné preskúšanie spojené s podaním žiadosti o skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, s opätovnou povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Ak získanie odbornej spôsobilosti vyžaduje vykonanie skúšky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zašle žiadateľovi pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní vydá do 30 dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
V prípade používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva, používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej diagnostike, alebo kostnej denzitometrii (celotelové prístroje) ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od požiadavky na vykonanie skúšky v zmysle príslušných ustanovení platnej legislatívy upustil, vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa jej uznania.

Ak je žiadateľ fyzická osoba má možnosť požiadať aj o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu alebo uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu z iného členského štátu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Uznanie zahraničného certifikátu a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu vychádza zo spoľahlivo posúdeného zahraničného certifikátu a priložených dokumentov komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Termíny skúšok pre jednotlivé typy odborných spôsobilostí sú uverejnené na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže byť odobraté, ak sa dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej prílohy obsahovali nepravdivé údaje alebo ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom porušuje alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.