Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť na príslušnom orgáne radiačnej ochrany o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany. Posudková činnosť je proces posudzovania a vyhodnotenia návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti k návrhu na:

 1. novú činnosť vedúcu k ožiareniu,
 2. výstavbu pracoviska na výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia, ktorej súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia, na výrobu ionizačných hlásičov požiaru alebo pracoviska na zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru,
 3. stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby, uvádzania do prevádzky a prevádzky pracoviska na výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia, ktorej súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia, na výrobu ionizačných hlásičov požiaru alebo pracoviska na zber, zhromažďovanie, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru,
 4. výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu,
 5. výrobu alebo používanie nových druhov spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom alebo nových kategórií spotrebných výrobkov s pridaným rádionuklidom z hľadiska odôvodnenia ich určeného použitia,
 6. nový druh činnosti alebo novú kategóriu činnosti vedúcej k ožiareniu a návrh na prehodnotenie existujúceho druhu činnosti vedúcej k ožiareniu z hľadiska odôvodnenia,
 7. vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri biomedicínskom výskume alebo vykonávanie lekárskeho ožiarenia a liečby humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom,
 8. výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu povoľovaná regionálne príslušným orgánom radiačnej ochrany,
 9. stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby, uvádzania do prevádzky a prevádzky pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu povoľovaná regionálne príslušným orgánom radiačnej ochrany,
 10. uvedenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu povoľovaná regionálne príslušným orgánom radiačnej ochrany do dočasnej alebo skúšobnej prevádzky.

Zároveň je služba určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o výnimku na:

 1. zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,
 2. používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej vody alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
 3. zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.

Súvisiace služby k podávaniu žiadosti o vydanie rozhodnutí v oblasti radiačnej ochrany:

 1. Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu
 2. Odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Všeobecné informácie

K žiadosti o posúdenie návrhov, projektov a dokumentov z hľadiska radiačnej ochrany a vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“ a vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • listinné podanie - 50,00 €
 • elektronické podanie - 25,00 €.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne príslušného orgánu radiačnej ochrany (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Lehotu na vybavenie žiadostí upravuje zákon o správnom konaní. Správny orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť správny orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Vydané rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude rozhodnutie v posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.