Podávanie oznámení o začatí prevádzky priestorov na príslušné úrady verejného zdravotníctva v  Slovenskej republike

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť splnenia písomnej oznamovacej povinnosti o začatí prevádzky priestorov príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Pre začiatok prevádzky niektorých priestorov na podnikateľskú činnosť je potrebné súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Pri niektorých typoch prevádzok stačí, ak prevádzkovateľ príslušnému úradu verejného zdravotníctva začiatok činnosti písomné oznámi. Oznamovaciu povinnosť si musí prevádzkovateľ splniť najneskôr v deň začatia činnosti a vzťahuje sa len na nasledovné vybrané typy prevádzok:

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 2. ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch a jednoduché ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním, v ktorých sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom práce,  
 3. telovýchovno – športové zariadenia,
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory,
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v maloobchode okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa vyššie uvedených prevádzok, kedy je možné začať prevádzku priestorov iba na základe písomného oznámenia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, teda vzťahuje sa na proces oznámenia. Následné prevádzkovanie podlieha príslušným právnym predpisom.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službe

Všeobecné informácie

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné podať Oznámenie o začatí prevádzky najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Oznámenie o začatí prevádzky priestorov obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. miesto prevádzky,
 3. názov prevádzky,
 4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
 5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
 6. prevádzkový poriadok, ak ide o oznámenie o začatí prevádzky priestorov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Ak sa v oznamovanej prevádzke vyskytuje expozícia faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie (hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu), prevádzkovateľ je povinný podľa § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou posúdiť zdravotné riziko a vypracovať posudok o riziku.

Súčasťou podania pre niektoré prevádzky je vypracovaný prevádzkový poriadok ak to vyžaduje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda ak ide o oznámenie o začatí prevádzky priestorov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Spôsob podania oznámenia:

Oznámenie nie je spojené s povinnosťou úhrady správneho poplatku.

Po oznámení je možné vykonávať činnosť v prevádzke bez nutnosti bezodkladného výkonu kontroly zo strany príslušného orgánu verejného zdravotníctva. 

Každý prevádzkovateľ vyššie uvedených typov prevádzok je povinný podať pred začatím prevádzky priestorov písomné oznámenie o začatí prevádzky priestorov a to najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrola je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany prevádzkovateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné preukázať, že v prevádzke sú dodržiavané požiadavky podľa príslušných predpisov.