Podávanie žiadosti o overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti v oblasti verejného zdravia.

Služba je určená pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva prácu samostatne, vedúceho zamestnanca, ktorý je zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanca ktorý vykonáva prácu samostatne. Služba sa vzťahuje na činnosti, pre ktoré je v zmysle platných predpisov v oblasti verejného zdravia potrebné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Služby sú členené podľa pôsobnosti úradov na odborné spôsobilosti uznávané Úradom verejného zdravotníctva, krajskými úradmi a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Úrad verejného zdravotníctva SR zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
 • hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
 • odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
 • prevádzkovanie balzamovania a konzervácie,
 • opravná skúška odbornej spôsobilosti,
 • uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na:

 • prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
 • prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 • nákup, predaj a spracúvanie húb,
 • prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória,
 • opravná skúška odbornej spôsobilosti,
 • uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti:

 • pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • pri výrobe kozmetických výrobkov,
 • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,
 • opravná skúška odbornej spôsobilosti,
 • uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí.

Všeobecné informácie

K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží:

 1. doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis alebo doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov,
 2. doklad o dĺžke odbornej praxe, ak to vyžaduje tento zákon alebo osobitný predpis; pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 3. doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, ak ide o žiadateľa, ktorý sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, že vykonával niektorú z činností,
 4. kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy ak sa preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu, ak sa preukáže žiadateľ, že vykonával niektorú z činností. Doklad nesmie byť starší ako dva roky, ak žiada o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami a na
  prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva,
 • dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo
 • dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov.

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Správny poplatok sa skladá z dvoch častí:

 • poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti (iba ak je potrebné vykonanie skúšky)
  • listinné podanie - 30,00 €
  • elektronické podanie - 15,00 €
 • poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  • listinné podanie - 20,00 €
  • elektronické podanie - 10,00 €.

Pozvánka na skúšku bude zaslaná až po uhradení poplatku za vykonanie skúšky.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Podmienkou k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti je úspešné absolvovanie skúšky k vybranej odbornej činnosti pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach skúšky.

Skúška za osobitných podmienok nie je nutná, ak sa vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na základe splnenia  určených špecifických podmienok závislých od vzdelania, dĺžky odbornej praxe a odbornej prípravy.

V prípade potreby vykonania skúšky príslušný úrad verejného zdravotníctva zašle  pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.
Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na uvedený termín, je povinný sa pred konaním skúšky písomne ospravedlniť. Žiadateľ sa môže zo skúšky písomne ospravedlniť najviac 2-krát, potom úrad bude jeho žiadosť považovať za bezpredmetnú. V prípade, že sa žiadateľ písomne neospravedlní alebo sa na skúšku odbornej spôsobilosti nedostaví bude jeho žiadosť považovať za bezpredmetnú.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, ak žiadateľ nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.

Ak skúške nevyhoviete, je nutné opätovné preskúšanie spojené s podaním žiadosti o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti do 6 mesiacov, s opätovnou povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Termíny skúšok odborných spôsobilostí sú uverejnené na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo portáloch regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa vybranej odbornej spôsobilosti.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a je verejne prístupný na jeho webovom sídle. Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností:

 • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
 • na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

je povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu. Aktualizačná odborná príprava sa vzťahuje na všetkých držiteľov osvedčenia v uvedených odborných spôsobilostiach, vrátane osvedčení o odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí. Doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je nutné predložiť najneskôr do 30 dní od jej absolvovania.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

 1. dodatočne zistí, že žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
 2. držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 3. držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, a to v prípade odbornej spôsobilosti
  • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
  • na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Ak príslušný úrad verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v registri odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a je verejne prístupný na jeho webovom sídle, vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Vykonávať činnosti v oblasti verejného zdravia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť odbornej spôsobilosti je možné s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú riešené tieto prípady ako priestupok alebo iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná z vašej strany súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.