Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby je možné oznámiť nedostatky, nesprávny postup alebo nesúlad v oblasti ochrany verejného zdravia alebo radiačnej ochrany, ak sa osoba podávajúca podnet domnieva, že sú porušené právne predpisy alebo dochádza k ich obchádzaniu.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá v prípade nedostatkov v oblasti ochrany verejného zdravia má možnosť podať podnet na príslušný orgán verejného zdravotníctva a v prípade nedostatkov v oblasti radiačnej ochrany podnet na príslušný orgán radiačnej ochrany.

Okruhy podnetov:

  1. Oblasť ochrany verejného zdravia
  2. Oblasť radiačnej ochrany

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Všeobecné informácie

Podnet musí byť čitateľný, zrozumiteľný.

K podnetu je možné, ak sú k dispozícii, pripojiť prílohy, ktoré potvrdzujú nedostatky v oblasti ochrany verejného zdravia alebo v oblasti radiačnej ochrany.

Podnet je možné podať aj anonymne.

Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Lehota na preverenie podnetu a písomné oznámenie o výsledku preverenia podnetu nie je zákonom upravená.

Výsledkom je preverenie podnetu príslušným úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom radiačnej ochrany a písomné oznámenie výsledku preverenia podnetu podávajúcemu, ak nebol podnet podaný anonymne.

Ak sa podnet netýka pôsobnosti orgánu verejného zdravotníctva alebo orgánu radiačnej ochrany, ktorému bol zaslaný, postúpi ho vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie, o čom informuje podávateľa podnetu, ak nebol podnet podaný anonymne.

Ak nebol podnet podaný anonymne, oznámenie o výsledku preverenia podnetu bude zaslané do elektronickej schránky právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby, podávajúcej podnet na www.slovensko.sk.

V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude výsledok preverenia podnetu zaslaný listinnou formou prostredníctvom pošty. V prípade telefonického a emailového podania bude oznámenie zaslané spôsobom, aký bude osobe podávajúcej podnet vyhovovať, a teda písomne, do elektronickej schránky alebo prostredníctvom emailu.