Oznámenie závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom

Prostredníctvom tejto služby má oznamovateľ možnosť/povinnosť nahlásiť závažný nežiaduci účinok spôsobený použitím kozmetického výrobku na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Služba je určená pre fyzickú osobu (spotrebiteľ, zdravotnícky pracovník, iný), ktorá je oznamovateľom závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom.

Služba je určená aj pre hospodárske subjekty (zodpovedná osoba, distribútor kozmetických výrobkov), ktoré majú povinnosť bezodkladne oznamovať na príslušný na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informácie o závažnom nežiaducom účinku spôsobenom kozmetickým výrobkom.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Všeobecné informácie

Oznámenie od fyzickej osoby:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie o závažnom nežiaducom účinku spôsobenom použitím kozmetického výrobku na základe podania, ktoré je podané formou vyplneného formulára.

Oznámenie od hospodárskeho subjektu:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie o závažnom nežiaducom účinku spôsobenom kozmetickým výrobkom, ktoré zašle hospodársky subjekt formou vyplneného formulára.

K podaniu je vhodné priložiť napr. fotografiu kozmetického výrobku, fotografiu fotografiu vzniknutého nežiaduceho účinku, zoznam iných kozmetických výrobkov súčasne použitých v čase vzniku závažnej nežiaducej reakcie alebo účinku.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre vydanie vyjadrenia k oznámeniu o závažnom nežiaducom účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom nie je stanovená zákonná lehota.

Pre fyzickú osobu:

Výsledkom je vydanie vyjadrenia k oznámeniu závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom.
Vyjadrenie vychádza z prešetrenia kozmetického výrobku a zisteného skutočného stavu veci.

Vyjadrenie o prešetrení kozmetického výrobku, na ktorý bolo podané oznámenie o závažnom nežiaducom účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom bude zaslané do elektronickej schránky oznamovateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude vyjadrenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Pre hospodársky subjekt:

Vloženie príslušných informácií do systému, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia – systém IC SMS (The internet-supported information and communication system for the pan-European market surveillance), prostredníctvom ktorého budú informované o týchto skutočnostiach aj iné kontrolné orgány v EÚ.

Zaslanie informácie pre hospodársky subjekt o obdržaní oznámenia a vložení potrebných informácií cez systém IC SMS.