Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti podľa zákona zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva alebo o vydanie alebo zmenu oprávnenia. 

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá má možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia alebo o vydanie alebo zmenu oprávnenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva:

 1. rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
 2. rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
 3. rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
 4. rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
 5. rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
 6. rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
 7. rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 8. rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
 9. rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov,
 10. rozhoduje o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody,
 11. rozhoduje o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho zmene vrátane miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu,
 12. rozhoduje o zmene v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu alebo na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva alebo mení oprávnenia :

 1. na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 2. na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Súvisiace služby k podávaniu žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva:

 • vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu,
 • odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu.
   

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službe

Všeobecné informácie

Vykonávať činnosti, ktoré sú podmienené vydaním rozhodnutia alebo oprávnenia je možné iba s vydaným súhlasným rozhodnutím alebo vydaným oprávnením príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 3. dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
 4. posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.

Príslušný úrad verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie rozhodnutia.

K žiadosti o vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť prílohy. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného popisu pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie rozhodnutia.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“ a vydaním rozhodnutia o prerušení konania.

Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Spôsob podania:

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Pre vydanie rozhodnutia:

 • listinné podanie - 50,00 €
 • elektronické podanie - 25,00 €.

Pre vydanie oprávnenia:

 • listinné podanie - 500,00 €
 • elektronické podanie - 450,00 €.

Pre vydanie zmeny v oprávnení:

 • listinné podanie - 100,00 €
 • elektronické podanie - 50,00 €.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví. 

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia alebo oprávnenia.

Vykonávať uvedené činnosti spojené s vydaním rozhodnutia alebo oprávnenia je možné až po kladnom posúdení príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Rozhodnutie alebo oprávnenie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie alebo oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická  osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia alebo oprávnenia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti  vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú  riešené tieto prípady ako iný správny delikt,  čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.