Podávanie žiadosti o vydávanie záväzných stanovísk na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia povinnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska.

Záväzné stanoviská:

 1. územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,
 2. územným plánom a k návrhom na územné konanie,
 3. návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
 4. návrhom na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Všeobecné informácie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 3. dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
 4. posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • listinné podanie - 50,00 €.
 • elektronické podanie - 25,00 €.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Pre vydanie záväzného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, ale príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydajú záväzné stanovisko do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.

Lehota na vydanie záväzného stanoviska v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.

Záväzné stanovisko vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci.

Výsledkom konania je vydanie záväzného stanoviska.

Záväzné stanovisko budé zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude záväzné stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného záväzného stanoviska nie je možné odvolanie sa proti takémuto záväznému stanovisku.

Podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.

Vykonávať činnosti v oblasti verejného zdravia je možné len s vydaným súhlasným záväzným stanoviskom. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti verejného zdravia je spojené so sankciami.