Kozmetický výrobok

Kozmetický výrobok (KV) je podľa čl.2 ods.1 písm. a) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch definovaný ako každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.

Kozmetickým výrobkom nie je látka alebo zmes, ktorá sa má prehltnúť, vdýchnuť, vpichnúť alebo implantovať do ľudského tela.

Výrobca má kompetenciu prvoplánovo určiť, čo vyrába, ako je regulovaný jeho výrobok, s akým účelom použitia. Kontrolný orgán má kompetenciu v rámci trhového dohľadu nesprávnu reguláciu spochybniť a od výrobcu žiadať nápravu.

Výrobca by mal určiť aký výrobok vyrobil (napr. kozmetický výrobok, liek, biocíd) a za akým účelom.

Hraničné výrobky

V niektorých prípadoch nie je jasné, či výrobok spadá pod právne predpisy platné pre kozmetické výrobky alebo pod iné právne predpisy.

Európska komisia vydala rôzne usmernenia pre hraničné výrobky (kozmetika/lieky/biocídy a pod.), ktoré je možné použiť na identifikáciu výrobku, napr. Borderline ManualGUIDANCE DOCUMENT ON THE DEMARCATION BETWEEN THE COSMETIC PRODUCTS

Pri posudzovaní hraničných výrobkov je  potrebné postupovať prípad od prípadu. Na zaradenie výrobku má vplyv jeho zloženie, účel použitia a tvrdenia uvedené na obale.

Výrobca by mal pri určení regulácie výrobku použiť kumulatívne pravidlo, ktoré je založené na:

  • mieste aplikácie výrobku – pokožka, vlasový systém, nechty, pery, vonkajšie pohlavné orgány, zuby alebo sliznica ústnej dutiny
  • účele použitia – čistenie, parfumovanie, ochrana, udržiavanie v dobrom stave, korekcia ľudských pachov

Kozmetický výrobok musí vyhovovať definícii uvedenej hore.