Kontaminanty v potravinách

Kontaminanty sú endogénne látky alebo sekundárne cudzorodé látky, ktoré vznikajú v potravinách pôsobením fyzikálnych, chemických, biochemických alebo biologických faktorov ako dôsledok výroby vrátane postupov uskutočnených v rámci pestovania a zberu plodín, chovu dobytka a veterinárneho lekárstva alebo vzájomným pôsobením zložiek potravín alebo potravín a predmetov prichádzajúcich s nimi do styku počas ich výroby, spracovania a umiestnenia na trh.

Kontaminanty sa do potravín dostavajú najmä zo surovín pri výrobe, spracovaní a ich umiestnení na trh.

Správna výrobná prax má zabezpečiť zníženie množstva kontaminantov v potravinách na také množstvo, ktoré umožňuje minimalizovať odhadované zdravotné riziká a ktoré je v súlade so všeobecnými požiadavkami na ekológiu.

Základné princípy o kontaminantoch v potravinách sú stanovené v nariadení Rady č. 315/93, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách.  Potraviny obsahujúce kontaminanty v množstve neprijateľnom z hľadiska verejného zdravia a toxikologickej úrovne sa nesmú umiestniť na trh. Úrovne kontaminantov sa musia udržiavať na čo najnižšej primerane dosiahnuteľnej úrovni dodržiavaním správnej výrobnej resp. poľnohospodárskej praxe. V záujme ochrany verejného zdravia sú preto stanovené maximálne hodnoty pre určité kontaminanty.

Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách ustanovuje nariadenie Komisie č. 1881/2006. Nariadenie obsahuje maximálne hodnoty (limity) v potravinách, ktoré v prípade ak sú prekročené, nesmú byť ďalej umiestnené na trh. Limity sú uplatňované na jedlé časti potravín, ako aj na zložené alebo spracované, sušené alebo riedené potraviny.

Nariadenie obsahuje skupiny ako napr. :

  • mykotoxíny (aflatoxíny, ochratoxín A, patulín, deoxynivalenol, citrinín, atď.)
  • ťažké kovy (olovo, kadmium, ortuť, arzén)
  • 3-MCPD
  • dioxíny a dioxínom podobné PCB
  • PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky)
  • melamín
  • kyselina eruková
  • dusičnany