Kategórie práce

Kategórie práce

Kategorizácia prác

Výsledkom posúdenia zdravotného rizika z expozície vyskytujúcim sa faktorom práce a pracovného prostredia je písomný dokument - posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

Práce sa zaraďujú do štyroch kategórií (kategória 1 až 4) podľa úrovne expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia a na základe prípadných zmien zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie je rizikovou prácou.
O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o zmene alebo vyradení práce z tretej kategórie a štvrtej kategórie rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu.

Kritériá na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia sú určené vo Vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.