Informácie o subjektoch, ktoré poskytujú technické služby (skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia)

Držitelia povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia

podľa § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 87/2018 Z. z.
o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno Sídlo

Číslo povolenia / Dátum vydania

Elekta Services, s.r.o.,
organizačná zložka
Komárnická 26
821 03
Bratislava
OOZPŽ/8957/2020
19.11.2020
Eva Filsáková - Vinamet  Dělnická 12
736 01
Havířov
Česká republika
OOZPŽ/799/2012 
30.07.2012
Fyzikálny ústav
Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 11
Bratislava
OOZPŽ/9594/2016 
20.02.2017
Gamma Test Slovakia, s.r.o. Senný vrh 2
040 01
Košice
ÚVZSR/ORO/38591/2022
23.12.2022
HUMA-LAB APEKO, s.r.o. Ukrajinská 22
040 18
Košice
OOZPŽ/7269/2010
13.12.2010
Inžinierske služby Martin, s.r.o. Komenského 19 
038 61
Martin
OOZPŽ/3570/2012 
07.08.2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22
821 02 
Bratislava
OOZPŽ/7820/2015
29.09.2015
Slovenský metrologický ústav Karloveská 63
842 55
Bratislava
OOZPŽ/4996/2017
20.3.2018
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Staničná 1062/24
911 05
Trenčín

OOZPŽ/7777/2010
19.01.2011

ÚVZSR/ORO/9744/34535/2023
25.10.2023

VÚJE, a.s. Okružná 5
918 64
Trnava
OOZPŽ/2222/2018
26.07.2018

Ak chcete získať konkrétne a podrobné informácie o vykonávaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia a o tom, aké konkrétne typy skúšok jednotlivé subjekty vykonávajú a pre aké typy zdrojov ionizujúceho žiarenia ich vykonávajú, kontaktujte odborných pracovníkov uvedených subjektov. Bližšie informácie môžete získať aj na ich webových stránkach.