Iné využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia

Úroveň rozvoja jadrovej energetiky v Slovenskej republike je porovnateľná s najvyspelejšími krajinami, pričom v podiele výroby elektrickej energie z jadrových elektrární sme na druhom mieste na svete za Francúzskom, pričom sa u nás využívajú už pol storočia. V Slovenskej republike sú momentálne v prevádzke štyri reaktory (V2 EBO, EMO12) – ide o tlakovodné reaktory VVER 440. Jeden reaktor je vo fáze spúšťania (MO3), jeden reaktor je vo výstavbe (MO4), prevádzky ďalšieho reaktora plánuje spoločnosť JESS, a. s. postaviť v lokalite Jaslovské Bohunice, dve jadrové elektrárne sú v etape vyraďovania (JE A1 a JE V1), pričom priestory aj okolie JE A1 sú po nehode kontaminované.

V Slovenskej republike existuje niekoľko ďalších jadrových zariadení: Technológie spracovania a úpravy rádioaktívneho odpadu v Jaslovských Bohuniciach, Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach, Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach, Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach (úložisko nízko a stredne aktívnych rádioaktívnych odpadov a úložisko veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov). V lokalite Mochovce sa nachádza aj Sklad inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a zachytených rádioaktívnych odpadov.

Štátny dozor nad radiačnou ochranou vo vyššie uvedených jadrových zariadeniach je zabezpečený štátnym dozorom v zmysle ustanovení § 155 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí vykonávajú pracovníci odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Osoba vykonávajúca štátny dozor v jadrových zariadeniach je okrem iného oprávnená vstupovať na pozemky, do objektov, zariadení a prevádzok a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, požadovať potrebné sprevádzanie, odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na analýzu a vykonávať ich odborné posúdenie, požadovať potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenia, sprievodné listiny, technickú a inú dokumentáciu, ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a sankcie.

Pracovníci odboru radiačnej ochrany vykonávajú štátny dozor v jadrových zariadeniach na základe vopred pripraveného plánu výkonov štátneho dozoru, ktorý sa aktualizuje raz ročne. Pri jeho príprave a aktualizácii sa uplatňuje odstupňovaný prístup zohľadňujúci rozsah a charakter rizika spojeného s vykonávaním činnosti, ktoré sú predmetom štátneho dozoru. Previerky sú vykonávané aj neplánovane. Systém kontroly dodržiavania povinností a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany ustanovených v právnych predpisoch a dodržiavania podmienok a povinností stanovených v povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je zabezpečený predovšetkým systémom cielených kontrol na mieste, ale veľmi účinným nástrojom a zdrojom informácii je aj komplexný systém správ, informácií a oznámení o situácii na jadrovom zariadení, o ožiarení pracovníkov, o mimoriadnych udalostiach a o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, ktoré držiteľ povolenia priebežne poskytuje v listinnej alebo elektronickej podobe dozornému orgánu v lehotách stanovených v povolení.

Počas výkonu štátneho dozoru na lokalite jadrového zariadenia sa kontroluje najmä: 

 • aktuálny stav zabezpečenia radiačnej ochrany,
 • stav technologických zariadení,
 • dodržiavanie režimov,
 • stav monitorovacích systémov, dodržiavanie monitorovacieho plánu a evidencia výsledkov,
 • dokumentácia o prevádzke,
 • dokumentácia o zabezpečení radiačnej ochrany,
 • prevádzkové predpisy,
 • záznamy o odchýlkach, výsledky vyšetrovania udalostí.

Výkony štátneho dozoru na lokalitách sú spojené s vykonávaním kontrolných meraní radiačnej situácie a odberom kontrolných vzoriek pracovníkmi vykonávajúcimi dozor. Každá vykonaná previerka je dokumentovaná formou zápisnice. Záväzné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov tvoria vždy súčasť zápisnice, sú formulované jasne tak, aby ukladali odstránenie zistených nedostatkov a zrozumiteľné s jednoznačne stanovenými termínmi plnenia.

Výkon štátneho dozoru na lokalitách je väčšinou zameraný na špeciálnu oblasť dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, a to:

 • kontrola zabezpečenia radiačnej ochrany počas výkonovej prevádzky reaktorov s kontrolou radiačnej situácie v obsluhovaných a poloobsluhovaných priestoroch kontrolovaného pásma, 
 • kontrola zabezpečenia radiačnej ochrany počas generálnej odstávky, 
 • kontrola monitorovania výpustí, evidencie dát a hodnotenia ich vplyvu na dávkovú záťaž obyvateľstva, 
 • kontrola systému implementácie a aplikovania princípu ALARA, 
 • kontrola zabezpečenia zdravotnej a odbornej spôsobilosti pracovníkov, 
 • kontrola nakladania s rádioaktívnym odpadom, 
 • kontrola systému uvoľňovania kontaminovaných materiálov spod administratívnej kontroly vrátane kontroly skládok tohto materiálu, 
 • kontrola plnenia monitorovacieho plánu v okolí jadrového zariadenia a hodnotenie vplyvu prevádzky jadrového zariadenia na rádioaktivitu zložiek životného prostredia,
 • kontrola radiačnej situácie v areáli jadrového zariadenia, 
 • kontrola pripravenosti na havarijné situácie a ich materiálového zabezpečenia, kontrola v krytoch, priestoroch zhromažďovania a kontrola zabezpečenia ochrany personálu v priestoroch núteného pobytu pri haváriách, 
 • kontrola zabezpečenia plnenia plánu zdravotníckych opatrení a pod.

Štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany je vykonávaný podľa jeho aktuálnosti, a to: 

 • preprava rádioaktívnych materiálov, 
 • transport vyhoretého jadrového paliva, 
 • udalosti, nehody a havárie, 
 • účasť na havarijnom cvičení. 

Pri výkone štátneho dozoru uplatňuje odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky celý rad požiadaviek, ktorých cieľom je zlepšenie systému radiačnej ochrany. Systém zabezpečenia radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach je účinný a systematicky vnútorne kontrolovaný, preto sa pri kontrolách len výnimočne zistia závažnejšie nedostatky, ktoré nie je možné na mieste odstrániť. Úroveň radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach ovplyvňuje aj skutočnosť, že riadiace funkcie, najmä funkciu odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, v týchto zariadeniach vykonávajú erudovaní pracovníci s medzinárodnými skúsenosťami. Počet zamestnancov prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorí vykonávajú činnosť na zriadených útvaroch radiačnej ochrany je síce malý, ale zamestnanci sú vysoko kompetentní. Prevádzkovatelia by však mali venovať zvýšenú pozornosť uchovávaniu a odovzdávaniu vedomostí vzhľadom na nezastupiteľnosť jednotlivých pracovných pozícii.

Veľkú úlohu pri výkone dozoru, odbornom poradenstve a konzultáciách s kompetentnými pracovníkmi jadrových elektrární predstavuje internet, ktorý umožňuje priebežnú výmenu informácií a uplatňovanie požiadaviek alebo odborné poradenstvo. V jadrových zariadeniach v Slovenskej republike je z hľadiska radiačnej ochrany v posledných rokoch priaznivá situácia a nedošlo k žiadnym radiačným udalostiam.