Ich podrobnejší opis

A. Hygienické požiadavky na predškolské zariadenia 

Z hygienického hľadiska legislatívne požiadavky na zariadenia pre deti a mládež, ku ktorým patria aj materské školy, upravuje § 24  zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona  patria medzi zariadenia pre deti a mládež aj  prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje  živnosť starostlivosti  o deti do šesť rokov veku.  Prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež musí plniť všetky povinnosti stanovené citovaným zákonom a požiadavky stanovené vykonávacími predpismi k tomuto zákonu - vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

V prípade zriadenia novej materskej školy je prevádzkovateľ zariadenia povinný požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o uvedenie priestorov do prevádzky (§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.) a o schválenie prevádzkového poriadku (§ 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.), ktorý je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný vypracovať podľa § 24 ods. 5 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.). Prevádzkovateľ zariadenia je ďalej povinný plniť aj požiadavky stanovené na prevádzku zariadení pre deti a mládež, ktoré podrobne upravuje vyhláška č. 527/2007 Z. z. Ide najmä o požiadavky na vonkajšie priestory (§ 2), veľkosti vnútorných priestorov (§ 3), na vybavenie vnútorných priestorov (§ 4, § 5), prevádzku zariadenia (§ 6), režim dňa detí (§ 7), činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu  (§ 9) a náležitosti prevádzkového poriadku (§ 10).

Konkrétne hygienické požiadavky na umiestnenie a základné stavebné podmienky materskej školy 

Materské školy sa zriaďujú v zdravotne vhodnom prostredí, chránenom pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä pred hlukom a  zdrojmi znečistenia ovzdušia a prostredí chránenom pred negatívnymi výchovnými vplyvmi (§ 24  ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.).

Vonkajšie priestory materskej školy musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí. Časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia musí tvoriť trávnatá plocha  a na nezastavanom pozemku musí byť vyčlenená plocha na detské ihrisko (§ 2 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.). 

Budova materskej školy musí spĺňať všeobecne platné stavebné podmienky pre objekty občianskej vybavenosti (účelová alebo adaptovaná z iných objektov). Stavebný materiál musí byť zdravotne neškodný (nesmie obsahovať toxické látky), musí mať vyhovujúce tepelné a akusticko-izolačné vlastnosti. 

Hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov  materskej školy musia umožňovať funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov musia umožňovať voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu s otužovaním a telesné cvičenia (§ 3 ods. 1 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.). 

V materskej škole musí byť na jedno dieťa najmenej 3 m2 plochy miestnosti, do ktorej je započítaný aj nábytok.  Na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne ((§ 3 ods. 2 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.). 

Hygienické požiadavky na vybavenie materskej školy

Vybavenie materskej školy musí zodpovedať veku, zdravotnému stavu, stupňu psycho - somatického vývinu, telesným rozmerom a druhu zariadenia. Nábytok má byť stabilný,  bez ostrých hrán s trvanlivou povrchovou úpravou. Výchovno-výučbové pomôcky a hračky majú byť vyhotovené zo zdravotne neškodných materiálov (§ 24 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z.).

V umyvárňach materskej školy musia byť umývadlá inštalované k výške detí. Spoločná miešacia batéria musí byť umiestnená mimo dosahu detí. Detské záchodové misy musia byť navzájom oddelené ľahkými priečkami. (§ 5 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.). Dispozičné riešenie umyvární a počet záchodov upravuje osobitný predpis, ktorým je  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ak sú v materskej škole umiestnené deti mladšie ako tri roky, jedno umývadlo musí byť najviac na 10 dojčiat a jedno umývadlo najviac na štyri batoľatá. V umyvárni musí byť vyčlenený priestor na nočníky najviac pre 10 detí (§ 5 ods. 2 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.).
Šatne detí v materskej škole musia byť vybavené šatňovými skrinkami a lavičkami (§ 5 ods. 4 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.).

Hygienické požiadavky na prevádzku materskej školy

Materská škola  musí byť zásobovaná pitnou vodou  z verejného vodovodu alebo z vlastného vodného zdroja tak, aby zabezpečovala na jedno dieťa najmenej 60 l vody na jeden deň (§ 5 ods.1 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.).

Materská škola musí byť vykurovaná  tak, aby bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22 °C a v umyvárni a záchode najmenej 23 °C  (§ 5 ods.2 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.). Ak nie je možné zabezpečiť takto vykurovanie, materská škola sa môže prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v herni a spálni neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod  18 °C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 °C.

Ak je v materskej škole pieskovisko, prevádzkovateľ pieskoviska musí pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať vodou určenou na ľudskú spotrebu, alebo vodou na kúpanie najmenej raz za dva týždne v priebehu sezóny; o čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť  záznamy.  Sezónou sa rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra (vyhláška MZ SR č 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská). 

Opatrenia proti prenosným ochoreniam

Jedným z opatrení proti prenosným ochoreniam, je dôsledné vykonávanie ranného zdravotného filtra. Ide o povinnosť prevádzkovateľa materskej školy zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do zariadenia. Okrem toho musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom (§ 24 ods. 9 písm. a/ a b/ zák. č. 355/2007 Z. z.). 

Ďalším z opatrením proti prenosným ochoreniam je izolácia dieťaťa. Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa (§ 24 ods. 9 písm. c/ zák. č. 355/2007 Z. z.). 

Hygienické požiadavky na režim dňa detí  

Režim dňa detí v materskej škole musí prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil:

 • individuálny čas a dĺžku spánku dieťaťa,
 • pobyt detí vonku najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia (to v každom ročnom období). Pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný -  pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach (víchrica, prudký dážď, teploty pod  -100 C, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia)
 • telesné cvičenie detí najmenej dvakrát denne,
 • systematické otužovanie detí na zvyšovanie odolnosti ich organizmu.

(§ 7 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.)

Režim stravovania a pitný režim musí  prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil: 

 1. podávanie desiatej, obeda a olovrantu, 
 2. pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej a ak sú prítomné v predškolskom zariadení aj v čase obeda, podávanie aj obeda,
 3. časový odstup medzi jednotlivými jedlami:  najviac tri hodiny,
 4. pitný režim  detí počas celého pobytu v zariadení hygienicky vyhovujúcim spôsobom 

(§ 8 vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.)

V materskej škole  musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby -   do školského stravovacieho zariadenia sa deťom individuálne nedonášala strava okrem  detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.
(§ 8 ods. 3 písm. b/ vyhl. MZ SR č. 527/2007 Z. z.)

B. Hygienické požiadavky na školy

Základné školy zaraďujeme v zmysle legislatívy verejného zdravotníctva medzi zariadenia pre deti a mládež, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie (§ 24 ods. 1 písm. a/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zákon č. 355/2007 Z. z. stanovuje základné požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie základnej školy, ako aj náležitosti prevádzkového poriadku školy. Citovaný zákon definuje aj základné povinnosti prevádzkovateľa základnej školy.

Podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku školy sú bližšie upravené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Požiadavky na  vnútorné prostredie budovy školy sú upravené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Problematiku pitnej vody a zásobovania zariadení pitnou vodou upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  je upravená samotná budova na školstvo a vzdelávanie (stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, svetlá výška miestností a priestorov, šatne, sociálne zariadenia, šírka dverí a pod.)   
Hygienické podmienky práce s počítačmi sú upravené v nariadení vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

Hygiena a pracovné podmienky na pracovisku školy 

Hygienické podmienky na školách a školských stravovacích zariadeniach upravuje na úseku verejného zdravotníctva zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy k tomuto zákonu.

Medzi základné povinnosti každého prevádzkovateľa školy z hľadiska ochrany a podpory zdravia  patrí:

 1. zamerať výchovu detí a mládeže na ochranu zdravia,
 2. zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou,
 3. zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež, 
 4. používať na čistenie a údržbu zariadenia len prostriedky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky,
 5. zabezpečiť zásobovanie zariadenia tečúcou pitnou vodou a tečúcou teplou vodou,
 6. vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ako aj návrh na jeho zmenu.

Základné požiadavky na umiestnenie školy

Zariadenia pre deti a mládež sa musia umiestňovať v zdravotne a výchovne vhodnom prostredí, chránenom pred nepriaznivými vplyvmi zložiek vonkajšieho prostredia, najmä pred hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia. Pri voľbe umiestnenia zariadení vylučujeme miesta v inverznej polohe, v blízkosti priemyselných a poľnohospodárskych závodov a miesta, ktoré boli predtým biologicky alebo chemicky znečistené. Z hľadiska ochrany detí pre nežiaducimi psychickými vplyvmi okolia je nežiaduce umiestňovať zariadenia v blízkosti pohostinstiev, kasín, barov a pod. 

Zariadenia pre deti a mládež musia mať k dispozícii pozemok, ktorý slúži pre voľný pohyb detí, výchovnú činnosť a pre telesnú výchovu a šport. Veľkosť a vybavenie pozemku musí zodpovedať veľkostnému typu a druhu zariadenia. Člení sa na plochu zastavanú objektom, plochu priestorov pre výchovnú činnosť a zeleň. Dôležitými parametrami hodnotenia pozemku sú jeho kvalita, orientácia ku svetovým stranám (odporúčajú sa slnečné strany), reliéf terénu, celková veľkosť a veľkosť nezastavaných plôch. 

Priestorové a funkčné členenie školy a materiálne vybavenie

Priestorové a funkčné členenie školy upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.  Vo vyhláške sú stanovené plochy na jedného žiaka v škole (s výnimkou špeciálnej školy) najmenej 1,65 m2 plochy teoretickej učebne a najmenej 2 m2 plochy odbornej pracovne, laboratória, počítačovej učebne, jazykovej učebne a učebne strojopisu. V špeciálnej škole musí byť na jedného žiaka najmenej 2,3 m2 plochy teoretickej učebne. V prípade praktického vyučovania na základnej škole musí byť na jedného žiaka najmenej 4m2  plochy učebne. 

Podmienky pre hygienické a bezpečné vzdelávanie

Vyhláška  MZ SR č. 527/2007 stanovuje hygienické podmienky na školách s ohľadom na vhodené zásobovanie pitnou vodou, vykurovanie, vetranie. Škola musí byť zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vlastného zdroja tak, aby bolo zabezpečených na jedného žiaka najmenej 60 l vody   na jeden deň.  

Čo sa týka vykurovania, musí byť škola vykurovaná tak, aby bola zabezpečené nasledovné teploty: 

 • učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 200 C
 • priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 150 C  
 • šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 200 C
 • šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 150 C
 • chodieb a záchodov najmenej 150 C

Výmena vzduchu musí byť zabezpečovaná tak, aby bolo:

 • v učebniach bolo 20m3/hod. - 30m3/hod na jedného žiaka
 • v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy 30 m3/hod. na jedného žiaka
 • v šatniach a iných priestoroch určených na odkladanie vrchného odevu 20m3/hod. na jedno miesto 
 • v umyvárňach 30 m3/hod. na jedno umývadlo
 • v sprchách 150 m3/hod. až 200 m3/hod. na jednu sprchu
 • v záchodoch 50 m3/hod. na jednu kabínu a 25 m3/hod. na jeden pisoár

Nábytok v učebniach školy 

Učebne školy musia byť vybavené školským nábytkom, ktorý musí zohľadňovať telesnú výšku žiakov a detí a zdravotný stav. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na základných školách 

Pri výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže musí byť dodržaná požiadavka primeranosti duševnej záťaže so zreteľom na vekové a individuálne vývinové zvláštnosti školských detí a mládeže s vylúčením negatívnych vplyvov na zdravie. Potrebné je uplatňovať také formy výučby, ktoré podporujú a rozvíjajú telesné a duševné zdravie, vedú k rozvoju individuálnych schopností detí a mládeže a zvyšujú efektivitu práce. Všetky formy výučby musia prísne rešpektovať psychický, telesný a sociálny vývin a zdravotný stav jednotlivca a musia byť zamerané na kompenzáciu nepriaznivých účinkov učebných a režimových záťaží. Z dôvodu ochrany zdravia detí a mládeže v školách sa musia presadzovať opatrenia na odstraňovanie rizík, z ktorých medzi najzávažnejšie v praxi patrí:

 • psychické preťažovanie, zvyšovanie duševného napätia, neakceptovanie požiadavky primeranosti záťaže a postupnosti vo vyučovaní, emočné stresy pri skúškových situáciách a pri práci v časovej tiesni,
 • nadmerná statická záťaž z dlhodobého sedenia a nedostatku telesného pohybu,
 • nedostatočný výchovný vplyv školy pri vytváraní osobných postojov a návykov žiakov, dôležitých pre ochranu a upevňovanie ich zdravia.

Z dôvodu predchádzania vzniku predčasnej únavy žiakov sa pri vyučovaní kladie dôraz na racionálne striedanie práce s oddychom a na striedanie rôznych foriem činností. Využíva sa najmä názorný spôsob vyučovania založený na vnímaní skutočností a poznatkov prostredníctvom viacerých zmyslových orgánov (audiovizuálna výučba, názorné učebné pomôcky, praktické ukážky). Pedagógovia nesmú žiakov vystavovať stavom napätia, vyplývajúcich z časového stresu pri príprave na vyučovanie alebo pri skúšaní. Z tohto dôvodu by sa v jednom dni mala zaraďovať iba jedna písomná skúška. Pri kontrole vedomostí by sa mali zohľadňovať objektívne podmienky, ktoré má žiak na prípravu (dlhšia absencia v škole, zdravotné alebo rodinné problémy). 

Z hľadiska správneho telesného vývinu detí zohráva podstatnú úlohu hmotnosť školských tašiek, ktorá by sa mala pohybovať od 2,5 kg u žiakov prvých ročníkov do cca 5 kg u žiakov najvyšších ročníkov. 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, nesprávne realizovaná výchovno-vzdelávacia činnosť spôsobuje najmä vznik únavy a neurotických prejavov, ako dôsledok neprimeranej záťaže žiakov v škole. Únava sa prejavuje hlavne poruchou činnosti centrálnej nervovej sústavy a znížením celkovej výkonnosti organizmu. U žiakov možno pozorovať nezáujem o prácu, zníženú schopnosť zapamätať si učivo, slabú pozornosť a koncentráciu, bolesti hlavy a pod.  Neurotické prejavy, niekedy podobné prejavom únavy, spočívajú v somatických poruchách (neúmerná duševná a telesná únavnosť, nechutenstvo, pocit na zvracanie, resp. zvracanie, nočné pomočovanie), poruchách spánku (nočný strach, poruchy zaspávania) a v psychomotorických poruchách (rečové poruchy - koktanie, obhrýzanie nechtov, trasenie rúk, hlasu).

Dĺžka a štruktúra vyučovacej hodiny

Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút. V prvých ročníkoch ZŠ sa môžu krátiť vyučovacie hodiny na 30-35 minút. Krátenie hodín sa odporúča taktiež u oslabených detí, napríklad v školách pri sanatóriách. V druhej polovici dopoludňajšieho vyučovania a v popoludňajších hodinách sa môžu hodiny krátiť na 40 minút.

Štruktúra vyučovacej hodiny musí zohľadňovať čas aktívnej pozornosti žiakov, ktorý sa vekom predlžuje (3). V 1. a 2. ročníku ZŠ trvá tento čas 10-15 minút, v 3. a 4. ročníku 15-20 minút, v 5. a 6. ročníku 25-30 minút a vo vyšších ročníkoch 30-35 minút. Keďže aktívna pozornosť žiakov nie je počas celej vyučovacej hodiny na rovnakej úrovni, delí sa vyučovacia hodina na časové úseky, v ktorých dochádza k striedaniu činnosti. V 1. a 2. ročníku sa odporúča zaradenie štyroch časových úsekov, ktoré sa striedajú s krátkym oddychom, v 3. a 4. ročníku troch a vo vyšších ročníkoch dvoch časových úsekov. Z dôvodu ochrany zdravia žiakov pred únavou z jednostrannej záťaže je vhodné zaraďovať do vyučovacích hodín krátke oddychové a telovýchovné chvíľky. 

Hodina telesnej výchovy má začínať ľahkým rozcvičením a končiť ukľudňujúcimi cvikmi, aby sa žiaci na začiatku nasledujúcej vyučovacej hodiny mohli ľahšie koncentrovať.

Prestávkový režim

Prestávkovým režimom sa označuje spôsob zaraďovania prestávok (čas a dĺžka) v rámci vyučovacieho dňa. Zaraďovanie prestávok je nutné na obnovenie zníženého funkčného stavu organizmu detí a mládeže vplyvom vyučovania a na kompenzáciu nadmernej statickej záťaže počas vyučovacích hodín. Prestávky sa majú využívať na aktívny oddych vonku. Prestávka určená na konzumáciu desiatej sa zaraďuje po 1. alebo 2. vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Hlavná prestávka je po 2. alebo 3. hodine v dĺžke 20-30 minút. Ostatné prestávky musia byť minimálne 10 minútové a prestávka na obed minimálne 45 minútová. Zaraďovanie 5 minútových prestávok je z hľadiska ochrany zdravia žiakov nevyhovujúce. 

Počet vyučovacích hodín v rámci dňa a týždňa

Počet vyučovacích hodín v rámci dňa musí byť stanovený tak, aby neprekračoval stanovený denný limit pracovného času žiakov. Denný limit predstavuje povinné vyučovanie a čas venovaný domácej príprave na vyučovanie. Je odstupňovaný podľa veku žiakov: v 1. roč. 5 hod., v 2. a 3., roč. 5,5 hod., v 4. a 5. roč. 6 hod., v 6. a 7. roč. 6,5 hod., v 8. roč. 7 hod., vo vyšších ročníkoch 7 až 8 hodín. Celkový počet povinných vyučovacích hodín v jednom dni sa má pohybovať v rozsahu 3 - 4 hodín v najnižších ročníkoch a 6 - 8 hodín v najvyšších ročníkoch. Voľba nepovinných predmetov a záujmových krúžkov musí zohľadňovať celkové časové zaťaženie a fyziologické možnosti žiaka. Pedagógovia by mali zadávanie domácich úloh koordinovať tak, aby neboli prekračované limity časovej pracovnej záťaže žiakov v škole a doma. Počas voľných dní a v období prázdnin, určených najmä na aktívny oddych, sa nemajú zadávať rozsiahlejšie domáce úlohy.

Požiadavky na rozvrh hodín

Pri zostavovaní rozvrhov hodín sa musia rešpektovať zmeny výkonnosti organizmu detí a mládeže podliehajúce dennému a týždňovému biologickému rytmu organizmu. Psychicky náročné predmety sa musia striedať s predmetmi psychicky menej náročnými, resp. nenáročnými. V rámci vyučovacieho dňa sa náročná psychická práca zaraďuje v čase najvyššej psychickej výkonnosti, ktorá je medzi 9. a 11. hodinou dopoludnia, a psychicky nenáročné predmety v čase nižšej psychickej výkonnosti, t.j. na koniec vyučovacieho dňa. V rámci vyučovacieho týždňa sa na pondelok, najmä v prvých vyučovacích hodinách, keď je nižšia úroveň výkonnosti v dôsledku fázy zapracovávania sa po dvoch voľných dňoch, zaraďuje psychicky menej náročná činnosť. Psychicky náročné predmety sa zaraďujú na utorok a stredu, kedy žiaci dosahujú maximum výkonnosti a na štvrtok a piatok predmety psychicky menej náročné. Podobne sa postupuje aj pri stanovovaní počtu hodín v jednotlivých dňoch v týždni. Popoludňajšie vyučovanie sa odporúča zaraďovať na utorok. Vzhľadom na najnižšiu výkonnosť žiakov v týždni sa telovýchovná, príp. športová činnosť, odporúča zaraďovať na štvrtok odpoludnia. Za nevhodné sa považuje zaraďovanie nultých hodín. Na zmeny výkonnosti žiakov počas týždňa treba prihliadať aj pri zadávaní domácich úloh.

Náležitosti prevádzkového poriadku školy 

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok zariadenia a predložiť ho na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR je daná zákonom č. 355/2007 Z. z. (§ 13 ods. 4 písm. b/ citovaného zákona)

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

(vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu + harmonogram upratovania )

Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa:

Názov zariadenia :
Adresa:
Kontakt:  

Prevádzkovateľ zariadenia :
Adresa: 
IČO: 
Štatutárny zástupca: 
Kontakt:  

Zriaďovateľ:
Adresa:
IČO: 
Štatutárny zástupca: 
Kontakt:  

1.    Popis zariadenia : 

 • Popis prostredia, lokality, 
 • Typ objektu ( účelová budova, adaptovaná budova, polyfunkčný objekt, bytový dom, samostatný objekt,  vo viacerých budovách a pod.) 
 • Vstup do objektu (samostatný,  bariérový, bezbariérový)
 • Výťah 
 • Priestorové usporiadanie :
  kmeňové učebne účelové  ...............  počet.............veľkosť ..........
  • počet žiakov / 1 učebňa                                          
  • provizórne učebne,     počet,  veľkosť   
  • počet žiakov / 1 učebňa
  • vybavenie nábytkom, výtok pitnej vody - umývadlo
 • odborné/špecializované učebne počet ............. 
  • veľkosť m2/ učebňa .............
  • počet žiakov / 1 učebňa ..........................
  • druh, vybavenie, popis usporiadania učebne pre prácu so zobrazovacími jednotkami 
 •     priestory pre praktické vyučovanie, odborný výcvik     
  • druh, vybavenie 
 • relaxačný kútik – umiestnenie, vybavenie, spôsob využívania        
 • priestor na odkladanie kompenzačných pomôcok         
 • úsek telovýchovy, telocvičňa - veľkosť v m2 
  • iné vnútorné priestory na cvičenie
  • šatne delené podľa pohlavia
  • vybavenie,  veľkosť v m2
  • zariadenia pre osobnú hygienu v priestoroch telovýchovy 
 • Vonkajšie  priestory na cvičenie - druh, vybavenie,  veľkosť v m2, údržba
 • Zariadenia pre osobnú hygienu v priestoroch teoretického vyučovania
  • rozdelené podľa pohlavia 
  • počet WC chlapci, počet pisoárov, počet umývadiel 
  • počet WC dievčatá, počet umývadiel, TÚV
  • WC pedagógov – samostatné,  delené podľa pohlavia 

2. Organizácia prevádzky zariadenia

 • organizácia vyučovacieho dňa – časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok 
 • spôsob výučby (tradičná, netradičná, alternatívna) – nehodiace vymazať
 • pedagogickí pracovníci školy vedú žiakov k dodržiavaniu hygienických návykov 
 • vyučovanie na zmeny
 • činnosť školského klubu, CVČ
 • zapojenie školy do projektov 
 • podmienky pohybovej aktivity:
 • trávenie prestávok
 • zaraďovanie relaxačných minútok u žiakov I. stupňa
 • športové krúžky v rámci záujmovej činnosti
 • plavecké výcviky, lyžiarske výcviky
 • režim stravovania:
 • spôsob (vlastné stravovacie zariadenia/výdajňa/iný spôsob)
 • čas výdaja stravy
 • doplnkové stravovanie (bufety/automaty; sortiment)

3. Postup pri prejavoch príznakov akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia počas pobytu  dieťaťa v základnej škole 
            Povinnosťou zariadenia je:

 • zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí
 • zabezpečiť informovanie rodičov, resp. zástupcu dieťaťa

 3. 1 Postup pri výskyte vši hlavovej v základnej škole:

 • zabezpečiť izoláciu žiaka podozrivého z prenosného parazitárneho ochorenia (výskyt vši hlavovej) od  ostatných  žiakov  a  zabezpečiť  nad  ním  dozor  do              
 • príchodu  zákonného zástupcu
 • zabezpečiť okamžitú informovanosť rodičov resp. zákonných zástupcov žiaka  s  
 • výskytom vši hlavovej
 • zabezpečiť informovanie všetkých rodičov, resp. zástupcov dieťaťa o výskyte vši               
 • hlavovej v zariadení
 • zabezpečiť informovanie rodičov o nutnosti vykonania opatrení – dezinsekciu   u všetkých členov kolektívu, vrátane  jej zdravých členov a dezinsekciu pokrývok    hláv, šálov, hrebeňov, hračiek, bielizne, t.j. predmetov, ktoré prichádzajú do styku   vlasmi
 • upozorniť rodičov, že všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie  a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie
 • zabezpečiť dezinsekciu žineniek, kobercov  prípravkom proti lezúcemu hmyzu, miestnosti dôkladne vyvetrať a minimálne 3 – 4 dni nepoužívať
 • každé dieťa musí používať vlastné potreby osobnej hygieny (uterák, hrebeň)

4. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej  tečúcej  vody

 • uviesť spôsob zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody, odkiaľ (verejný vodovod, vlastný vodný zdroj)  
 • zabezpečenie teplou úžitkovou vodou

5. Zabezpečenie čistoty a údržby  jednotlivých priestorov základnej školy

 • viď príloha harmonogram upratovania
 • Maľovanie priestorov ZŠ zabezpečuje minimálne 1 x za 5 rokov

6. Vhodné mikroklimatické podmienky

 • uviesť, že v základnej škole je zabezpečená teplota:
 • v učebniach teplota najmenej 20C 
 • v priestoroch na výučbu telesnej výchovy najmenej 15C
 • v šatniach pri telocvični najmenej 20C
 • v šatniach a iných priestoroch na  odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15C
 • na chodbách a záchodoch najmenej 15C
 • uviesť, že výmena vzduchu je zabezpečená prirodzeným vetraním vždy počas prestávok vo vyučovaní a počas vyučovania podľa potreby 
 • po skončení vyučovania je potrebné dôkladne vyvetranie tried

7. Spôsob zabezpečenia pitného režimu počas dňa

 • uviesť zabezpečenie pitného režimu mimo nápojov podávaných pri obede
 • zabezpečenie stravovania detí – stručne uviesť len spôsob stravovania / pre stravovanie sa vypracúva osobitný prevádzkový poriadok
 • popis doplnkového stravovania – automaty, bufety, ambulantný predaj 

8. Starostlivosť o vonkajšie priestory

 • trávnatá plocha (1x za mesiac a podľa potreby - kosenie, hrabanie lístia, zber kamenia a nečistôt)
 • betónová plocha (denne a podľa potreby - zametanie, odprašovanie polievaním, odpratávanie snehu)

9. Zneškodňovanie tuhého odpadu a spôsob odstraňovania odpadových vôd

 • uviesť spôsob skladovania a frekvenciu odvozu tuhého komunálneho odpadu
 • uviesť kto zmluvne zabezpečuje odvoz tuhého odpadu, alebo že odvoz odpadu je zabezpečený zriaďovateľom
 • uviesť spôsob odstraňovania odpadových vôd (kanalizácia, žumpa – uviesť aj interval vývozu, ČOV, septik)

10. Pokyny pre zamestnancov
Zamestnanci  sú   povinní   podľa  pokynov   zamestnávateľa vykonávať  osobne  práce podľa  
pracovnej  zmluvy a pracovnej náplne  v pracovnom   čase,  dodržiavať pracovnú  disciplínu, zabezpečenie   dozoru,  ktorý  im  vyplýva z pracovnej náplne. 

11. Pokyny pre návštevníkov
Budova   školy   sa   vždy   ráno   o ..... hod.  uzavrie. 
    
Vstup dílerom do budovy školy je zakázaný. Oznam o zákaze je vyvesený na vchodových dverách do budovy školy. Netýka sa dílerov, ktorí zásobujú  školskú jedáleň a školu učebnými pomôckami.
Cudzím osobám je vstup do priestorov školy povolený iba s vedomím riaditeľa školy alebo jeho zástupcu.
Zákonní zástupcovia žiakov majú právo vstupu do priestorov školy:

 • v prípade akútneho ochorenia žiaka počas vyučovania a jeho prevzatia s cieľom zabezpečiť jeho izoláciu a ochranu zdravia,
 • po predchádzajúcom dohovore
 • poskytnutie informácií o prospechu a správaní žiaka,
 • v prípade výchovných problémov žiaka, 
 • potreby potvrdení o návšteve školy.

12. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalosti a havárií + telefónne čísla tiesňových volaní

 • do programu výchovy a vzdelávania v ZŠ sú aplikované prvky civilnej ochrany detí 
 • v prípade mimoriadnych udalostí a havárií rešpektujú pokyny evakuačného plánu CO
 • 2 x ročne prevádzajú cvičný evakuačný poplach

Tiesňové telefónne čísla pre prípad mimoriadnych situácií:  
Jednotka HaZZ                150
Záchranná zdravotnícka služba        155
Záchranný integrovaný systém        112
Polícia                    158
Porucha elektrickej siete
Plynárne
Vodárne
Štatutárny zástupca

13. Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení   niektorých zákonov

 • uviesť, že v priestoroch ZŠ je zakázané fajčiť pre zamestnancov aj pre návštevníkov základnej školy + uviesť, že vo vstupných priestoroch sú umiestnené tabule o zákaze fajčiť s uvedením informácie, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona

14. Legislatíva
Prevádzkový poriadok bol vypracovaný v súlade so:

 • Zákonom č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež  
 • NV SR č.276/06 Z. z. o minimálnych požiadavkách bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Vyhláškou  MŽP SR č. 532/2002 Z. z. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
 • Zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení noviel

C.     Hygienické požiadavky na stravovacie zariadenia 

Podrobnosti o hygienických požiadavkách na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania, požiadavkách na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov, požiadavkách na výživovú hodnotu pokrmov, požiadavkách na postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a pri ich uchovávaní a na obsah dokumentácie o odobratých vzorkách, ako aj požiadavkách na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek zamestnancami zariadenia spoločného stravovania uvádza vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.“).

V zmysle § 2 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z. musí priestorové usporiadanie a vnútorné členenie zariadenia spoločného stravovania vytvárať podmienky na:

 • čistenie a dezinfekciu,
 • zabránenie hromadeniu nečistoty, styku s toxickými materiálmi, vytváraniu kondenzačnej vody a rastu plesní na povrchoch,
 • ochranu proti krížovej kontaminácii medzi pracovnými operáciami alebo počas pracovných operácií s potravinami a pokrmami, technologickými zariadeniami, prívodom vzduchu alebo pohybom zamestnancov a so zdrojmi vonkajšej kontaminácie,
 • hygienické spracovanie a skladovanie potravín a pokrmov. 

Prevádzky zariadenia spoločného stravovania musia byť stavebne oddelené alebo prevádzkovo oddelené podľa počtu pripravovaných jedál. Pri príprave do 300 jedál postačujú prevádzkovo oddelené priestory, pri príprave do 1000 jedál musia byť stavebne oddelené – hrubá prípravovňa mäsa, rýb a zeleniny, prípravovňa na rozbíjanie vajec, studená kuchyňa, prípravovňa cukrárskych výrobkov, umyváreň tanierov, príborov a pohárov a umyváreň prepravných nádob. Prevádzkovo oddeliť postačuje pri priestoroch, ktoré sa týkajú čistej prípravovne zeleniny a mäsa, prípravovne múčnych pokrmov a umyvárne kuchynského riadu.
Pri príprave nad 1000 jedál je potrebné všetky uvedené priestory stavebne oddeliť.

Aby nedochádzalo ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky, výrobný proces zariadenia spoločného stravovania musí byť plynulý a jednosmerný. Kanalizácia sa musí umiestniť tak, aby nebola zdrojom kontaminácie pokrmov. Ak zariadenie spoločného stravovania nie je napojené na kanalizáciu, má mať zabezpečené pravidelné vyvážanie obsahu žumpy, a to najneskôr po naplnení dvoch tretín jej obsahu.

V zariadeniach spoločného stravovania musia byť sklady stavebne oddelené. Rozoznávame nasledovné druhy skladov: 

 1. suchý, ktorým je sklad s teplotou podľa druhu potravín a s relatívnou vlhkosťou najviac 70 %,
 2. chladný, ktorým je sklad s teplotou 8 oC až 10 oC a s relatívnou vlhkosťou 80 % až 90 %,
 3. chladený, ktorým je sklad s teplotou 2 oC až 6 oC a s relatívnou vlhkosťou 80 % až 90 %,
 4. mraziarenský, ktorým je sklad s teplotou –18 oC a nižšou.

Sklady musia byť vybavené meracím zariadením z dôvodu dodržania a kontroly podmienok skladovania potravín. 
V skladoch je potrebné ukladať potraviny hygienicky, v regáloch. Polotovary, rozpracované pokrmy a hotové pokrmy v nádobách nemožno skladovať priamo na podlahe. Zariadenie spoločného stravovania musí byť udržiavané v čistote a v dobrom technickom stave. O vykonávanej dezinfekcii a ničení živočíšnych škodcov sa musí v zariadení spoločného stravovania viesť evidencia.
Každý drez alebo podobné zariadenie určené na umývanie surovín a potravín musí mať dostatočný prívod teplej vody s teplotou najmenej 45 o C a dostatočný prívod studenej pitnej vody z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja a musí byť udržiavané v čistote. Cez skladové priestory a prevádzkové priestory zariadenia spoločného stravovania nesmie prechádzať nechránené kanalizačné potrubie a teplovodné potrubie (§ 4 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.).
Pri vydávaní hotových pokrmov do prepravných nádob musí byť táto činnosť zabezpečená a vykonávaná hygienicky vyhovujúcim spôsobom tak, aby nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej neškodnosti hotových pokrmov. Priestor na umývanie prepravných nádob musí byť stavebne oddelený alebo prevádzkovo oddelený od priestoru na umývanie kuchynského riadu a musí byť vybavený zariadením s prívodom teplej vody s teplotou najmenej 45 o C a s prívodom studenej pitnej vody z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja. Príjem použitého stolového riadu musí byť stavebne oddelený alebo prevádzkovo oddelený od výdaja stravy (§ 5 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.).
Zariadenie spoločného stravovania musí mať primeraný počet šatní pre zamestnancov, ktoré sú oddelené podľa pohlavia a oddelené aj od prevádzkových miestností a skladov. Šatne musia umožniť oddelené uloženie pracovného odevu a civilného odevu.
Záchody pre zamestnancov zariadenia spoločného stravovania musia byť udržiavané v použiteľnom stave a v čistote. V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje najviac päť zamestnancov v jednej zmene, môže byť jeden záchod spoločný pre mužov a ženy. 
Do záchodu nesmie byť priamy vchod z prevádzky zariadenia spoločného stravovania. Záchod musí byť dostatočne osvetlený, osobitne vetraný a vybavený toaletným papierom. Záchod pre ženy musí byť vybavený aj nádobou s uzatváracím príklopom ovládateľným zošliapnutím. 
V predsieni záchodu musí byť umývadlo s prívodom teplej vody s teplotou najmenej 45 oC a prívodom studenej pitnej vody z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja, mydlo, zariadenie na osušenie rúk alebo hygienický prostriedok na utretie rúk. Ak je utretie rúk zabezpečené papierovými utierkami, musí byť v predsieni záchodu aj nádoba na použité papierové utierky. 
Sklad organického odpadu musí byť riešený tak, aby bol do neho prístup zvonku, aby bol krytý, vetrateľný, ľahko čistiteľný a uzavierateľný. Sklad organického odpadu musí byť vybavený tečúcou teplou vodou s teplotou najmenej 45 o C z verejného vodovodu alebo vlastného zdroja a kanalizačnou výpusťou, musí byť chránený pred prístupom škodcov a nesmie byť zdrojom kontaminácie potravín a pokrmov, pitnej vody, zariadení a priestorov zariadenia spoločného stravovania (§ 7 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.).
Pracovné pomôcky, ktoré sa používajú na upratovanie podláh, musia byť zreteľne označené a uložené oddelene od pracovných pomôcok na čistenie pracovných plôch a zariadení prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pokrmami a nápojmi. Čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť uložené oddelene od potravín, pokrmov a nápojov (§ 8 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.).
Udržiavacie práce  v zariadení spoločného stravovania sa vykonajú bezodkladne po ich porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch v zariadeniach spoločného stravovania v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.
Výroba pokrmov a nápojov podlieha zásadám správnej výrobnej praxe (Nariadenie (ES) č. 852/2004).

Na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti vyrábaných pokrmov a nápojov (§9 ods. 2 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.): 

 • možno zmrazené potraviny, polotovary a hotové pokrmy rozmrazovať v prípravovniach alebo na určených pracovných miestach v rozmrazovači alebo v chladničke pri teplote najviac 4 oC; ich rozmrazovanie vo vode alebo pri kuchynskej teplote je neprípustné,
 • sa nesmú zmrazovať potraviny, okrem chladeného a vákuovo baleného mäsa, rýb a iných morských živočíchov,  očistenej a nakrájanej zeleniny, polotovary a hotové pokrmy dodané do zariadenia spoločného stravovania v nezmrazenom stave,
 • možno schladzovať alebo zmrazovať hotové pokrmy vyrobené v zariadení spoločného stravovania podľa osobitných požiadaviek,
 • možno hotové pokrmy studenej kuchyne pripravovať len z potravín vychladených na teplotu najviac 5 oC okrem pekárenských výrobkov; teplota pripravovaných pokrmov môže byť najviac 10 oC,
 • možno na prípravu pokrmov používať čerstvé vajcia hrabavej hydiny, pasterizované sušené vaječné hmoty a mrazené vaječné hmoty len po ich dôkladnom tepelnom spracovaní, okrem pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov a pokrmov z čiastočne tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov, ktoré môžu obsahovať tepelne nespracované slepačie vajcia triedy A, ktoré pochádzajú zo schválených chovov a spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov, ak sa slepačie vajcia po rozbití ihneď použijú na prípravu pokrmu z tepelne nespracovaného mäsa a pri rozbíjaní vajec sa postupuje podľa zásad správnej výrobnej praxe, 
 • musia byť zmrazené vaječné hmoty tepelne spracované v deň ich rozmrazenia; ich opätovné zmrazovanie je neprípustné,
 • možno na smaženie rozpracovaných pokrmov používať len tuky určené na tepelnú prípravu a na kontinuálne smaženie len tuky určené na tento účel; tuky na kontinuálne smaženie sa používajú najdlhšie 24 hodín; pri smažení pokrmov prevádzková teplota tuku je najviac 180 oC, ak nie je výrobcom určená inak,
 • možno podávať len pokrmy z tepelne spracovaného mäsa,
 • možno uchovávať len polotovary, rozpracované pokrmy a hotové pokrmy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z., kde je uvedený aj čas a teplota ich uchovávania.

Aby sa zabezpečili podmienky počas tepelného spracovania pokrmov (§9 ods. 3 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.): 

 • možno potraviny tepelne spracúvať len nevyhnutný čas, ktorý je postačujúci na usmrtenie mikroorganizmov,
 • do pokrmov sa počas posledných 20 minút ich tepelnej úpravy nesmú pridávať prísady, ktoré by mohli zapríčiniť ich mikrobiálnu kontamináciu; ak tepelné spracovanie pokrmu trvá menej ako 20 minút, možno do pokrmov pridávať len prísady, ktoré boli osobitne tepelne spracované, alebo pridávať prísady len pred začatím takého tepelného spracovania,
 • musí sa zabezpečiť, aby teplota pri tepelnom opracovaní všetkých častí mäsa bola najmenej 70 oC dosiahnutá v jadre výrobku, pričom technologický proces nemá neprimerane zmeniť textúru a farbu mäsa,
 • ochladenie pečeného, duseného a vareného neporciovaného mäsa, knedle a ryže musí byť dosiahnuté do 90 minút od prípravy; pred podávaním musia byť ohrievané tak, aby teplota v strede pokrmu dosiahla najmenej 70 oC,
 • vaječné pokrmy sa musia dôkladne tepelne spracovať z oboch strán,
 • hotové pokrmy sa musia podávať bezprostredne po ich tepelnom dohotovení, najneskôr však tri hodiny po ukončení ich technologického spracovania; počas tohto času teplota hutných pokrmov nesmie klesnúť pod 60 oC a tekutých pokrmov pod 65 oC,
 • nevychladnuté pokrmy sa nesmú dávať do chladiarne; chladiareň nesmie byť preplnená pokrmami,
 • musí sa zabezpečiť, aby teplota hotových pokrmov neklesla počas ich prepravy až do času výdaja pod 65 oC.

Na vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologického postupu pri príprave a podávaní pokrmov a nápojov (§9 ods. 4 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.): 

 • možno na prípravu pokrmov používať také mikrovlnné rúry, ktoré majú reguláciu vnútornej teploty; pri ich používaní sa musí dodržiavať návod výrobcu,
 • musia sa používať vhodné pracovné pomôcky a vylúčiť priamy styk rúk zamestnancov s pokrmami a nápojmi, najmä v konečnej fáze ich technologického spracovania a pri obsluhe,
 • musí sa manipulovať s kuchynským riadom, náradím, so stolovým riadom a s ostatným kuchynským zariadením tak, aby sa zabránilo znečisťovaniu pracovných plôch, potravín, polotovarov a pokrmov,
 • možno používať len čistý kuchynský riad, náradie, stolový riad a ostatné kuchynské zariadenie zhotovené zo zdravotne neškodného materiálu a so súvislým a nepoškodeným povrchom; kuchynský riad, náradie, stolový riad a ostatné kuchynské zariadenie z hliníka bez povrchovej úpravy sa nesmú používať,
 • musí sa zabezpečiť dostatočné množstvo oddelených pracovných plôch so zreteľom na druh suroviny a spôsob jej spracovania a ich viditeľné označenie; zámena týchto pracovných plôch pri ich používaní je neprípustná,
 • pred strojovým aj ručným umývaním kuchynského riadu, náradia, stolového riadu a ostatného kuchynského zariadenia sa musia mechanicky odstrániť zvyšky pokrmov,
 • kuchynský riad, náradie a stolový riad sa musí umyť vo vode s teplotou najmenej 45 oC s prídavkom umývacích prostriedkov a opláchnuť pod tečúcou vodou s teplotou najmenej 50 oC pri ručnom umývaní a s teplotou 80 oC pri strojovom umývaní; umytý kuchynský riad, náradie a stolový riad sa uložia do zariadenia na odkvapkanie riadu, neutierajú sa,
 • pokrmy možno vystavovať len v zariadeniach určených na tento účel, ktoré zabezpečia ich ochranu pred kontamináciou,
 • hotové pokrmy možno prepravovať v uzavretých čistých nádobách zhotovených na tento účel a v hygienicky vyhovujúcich vozidlách.

Výživová hodnota podávaných pokrmov 
vychádza z obsahu výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové skupiny obyvateľstva.
Zostava jedál podávaných v zariadeniach spoločného stravovania okrem prevádzok verejného stravovania môže obsahovať raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru, prípadne druhú večeru. Priemerné hodnoty obsahu energie, bielkovín, tukov a cukrov za časové obdobie jedného mesiaca sa môžu od hodnôt odporúčaných výživových dávok odlišovať v rozpätí od 5 % do 10 % a vitamínov a minerálnych látok v rozpätí od 10 % do 20 %. Z celkovej dennej výživovej dávky sa počíta v priemere 18 % na raňajky, 15 % na desiatu, 35 % na obed, 10 % na olovrant a 22 % na večeru. Ak sa v zariadení spoločného stravovania podáva aj druhá večera, tá predstavuje zvýšenie príjmu energie a výživových faktorov spravidla o 5 % až 10 % v porovnaní s odporúčanými výživovými dávkami.

Hygienické požiadavky na odber vzoriek pokrmov
Hygienické požiadavky na odber vzoriek pokrmov sú uvedené v § 11 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.). Vzorky hotových pokrmov sa musia odoberať do čistých, vyvarených sklenených nádob s uzáverom. Na odber vzoriek hotových pokrmov sa používajú lyžice, naberačky a ďalšie pomôcky vyhradené výlučne na odber vzoriek, ktoré sú umyté a vyvarené pri teplote 100 o C počas 15 minút.
Všetky súčasti hotového pokrmu sa musia uchovávať osobitne v samostatnej nádobe. Ak je príloha hotového pokrmu alebo iná súčasť hotového pokrmu súčasťou viacerých pokrmov, možno uchovávať len jednu vzorku. Ak hotové pokrmy z rovnakých surovín pripravuje niekoľko pracovných skupín, musia sa uchovávať vzorky každej pracovnej skupiny. Odobratá vzorka musí mať hmotnosť najmenej 50 g, ak nejde o kusový tovar.

Vzorky hotových pokrmov odoberaných v teplom stave musia byť uzavreté, urýchlene schladené a počas 48 hodín od skončenia výdaja uchovávané v chladničke pri teplote 2 oC až 6 oC. Po uplynutí 48 hodín musia byť vzorky odstránené neškodným spôsobom; nesmú sa použiť na spotrebu. Dokumentácia o odobratých vzorkách musí obsahovať dátum odberu vzorky, ak sú pokrmy pripravované v rôznom čase, aj hodinu odberu vzorky, druh vzorky a meno a priezvisko osoby, ktorá odber vzorky vykonala.
V zmysle § 15 ods. 2 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z. osoba, vykonávajúca epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, musí byť odborne spôsobilá. 
Odbornú spôsobilosť podľa charakteru epidemiologicky závažných činností možno preukázať v zmysle § 22 ods. 4 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 cit. vyhlášky, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť. 
Zamestnanci (§11 vyhl. MZ SR č. 533/2007 Z. z.): 

 • vstupujú na pracovisko len v čistom a vhodnom pracovnom odeve a dodržiavajú ďalšie zásady osobnej čistoty, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok,
 • dôkladne si umývajú a podľa potreby dezinfikujú ruky pred vstupom na pracovisko a pred začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po úprave šatstva a osobitne po použití záchodu,
 • neopúšťajú pracovisko v pracovnom odeve,
 • používajú pri príprave a pri výdaji pokrmov a nápojov pokrývku hlavy tak, aby mali úplne zakryté vlasy; muži s bradou alebo fúzmi používajú pokrývku úst,
 • používajú pri príprave a pri výdaji stravy pre dojčatá ochranný odev, ochranné rukavice a pokrývku úst,
 • majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia počas práce,
 • nevykonávajú počas práce toaletné úpravy zovňajšku,
 • nemajú na rukách počas práce šperky, hodinky a iné ozdobné predmety a v pracovnom odeve majú len čistú vreckovku a pomôcky potrebné na výkon práce,
 • nefajčia a nejedia v miestnostiach, v ktorých sú potraviny, polotovary a pokrmy,
 • používajú pri výdaji hotových pokrmov jednorazové rukavice.