Hygiena detí a mládeže

Aktivity, týkajúce sa plnenia projektov, boli v roku 2021 z objektívnych dôvodov výrazne obmedzené, alebo úplne pozastavené najmä s ohľadom na skutočnosť, že prevádzka zariadení pre deti a mládeže bola takmer počas celého roka prerušená. Išlo o nasledovné projekty:

4.1. Aktivity prevencie detskej obezity v kontexte plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 (NAPPO)

V súvislosti s epidemickým nárastom prevalencie obezity v celosvetovom meradle vláda Slovenskej republiky schválila Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, ktorého súčasťou sú úlohy a aktivity, zamerané na zníženie výskytu obezity detskej a dorastovej populácie. Zlé stravovacie návyky a nízka fyzická inaktivita predstavujú významné faktory obezity u dospelých, rovnako ako aj u detí a mladých ľudí. Uvedené faktory vedú k nadhmotnosti a obezite a v dôsledku toho sa môžu uplatniť nezávislé rizikové faktory chronických neprenosných ochorení.
Cieľom aktivít je komplexným výkonom štátneho zdravotného dozoru, realizáciou výchovných aktivít v oblasti edukácie matiek cestou materských centier a zariadení pre deti a mládež prispieť k zníženiu výskytu detskej obezity. Gestorom projektu je ÚVZ SR a riešiteľskými pracoviskami tejto úlohy sú všetky RÚVZ v SR.

Aktivity boli realizované v štyroch oblastiach:

  1. Podpora zdravého štartu do života
  2. Podpora zdravšieho prostredia na školách
  3. Poskytovať nutričné vzdelávanie odborným zamestnancom školského stravovania v rámci projektov profesijných združení
  4. Podpora pohybových aktivít

4.2 Projekt „Hygienická úroveň detských pieskovísk v areáloch materských škôl a občianskej vybavenosti“

Kontroly hygienickej úrovne detských pieskovísk, vybudovaných pri zariadeniach pre deti a mládež, sú naďalej súčasťou kontrol zariadení v rámci ŠZD. Vzhľadom na pandemickú situáciu boli zrealizované nižšie počty plánovaných odberov vzoriek piesku.
Prostredníctvom výkonu štátneho zdravotného dozoru sa zrealizovala kontrola dodržiavania legislatívnych požiadaviek v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. Súčasťou kontroly kvality piesku bol odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie vybraných indikátorov mikrobiologického a parazitárneho znečistenia.
V prípade nevyhovujúcich vzoriek piesku boli nariadené prevádzkovateľom opatrenia. Z dôvodu prítomnosti geohelmintov vo vzorkách piesku bol vydaný zákaz prevádzky pieskoviska.
Najčastejšími nedostatkami v rámci občianskej vybavenosti miest bolo, že pieskoviská neboli dostatočne zaplnené pieskom, prípadne zničené a opotrebované obruby okolo pieskoviska. Pieskoviská sa postupne rekonštruujú, pričom sa zabezpečujú aj oplotením areálu, doplnením tabule s prevádzkovým poriadkom a pokynmi pre návštevníkov.

4.3. Projekt „Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ

Cieľom projektu je zmapovanie situácie v oblasti dodržiavania všeobecných zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania detí (MŠ a ZŠ) a zistiť frekvenciu podávania vybraných druhov potravín resp. pokrmov. Gestorom tohto projektu je ÚVZ SR v spolupráci so všetkými RÚVZ v SR, ktoré zohrávajú úlohu riešiteľských pracovísk so zberom a hodnotením potrebných dát.
Pri hodnotení jedálnych lístkov (v 3 vybraných zariadeniach) sa využil bodový systém koeficientu pestrosti (metodika bodovania mesačného jedálneho lístku, kde sa hodnotil samostatne každý pokrm obeda – polievka, hlavné jedlo, príloha, nápoj a pod.

Výsledky bodového systému hodnotenia JL
Graf 1 Výsledky bodového systému hodnotenia jedálnych lístkov ZŠ - obed za všetky RÚVZ (október, november)

Na grafe č. 1 môžeme vidieť výsledky bodového systému hodnotenia jedálnych lístkov za všetky regionálne úrady.
Pestrosť podávanej stravy v školských stravovacích zariadeniach je dôležitým kritériom pre optimálny psychomotorický vývin detí.
Projekt ,,Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ“ sa sústredil na analýzu situácie v súvislosti s dodržiavaním všeobecných zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania detí.
Pozitívne hodnotíme nezaradzovanie údeného mäsa, údenín a epidemiologicky rizikových potravín do jedálneho lístka. Navrhujeme v rámci obedov zvýšiť frekvenciu podávania bezmäsitého jedla, čerstvej a tepelne upravenej zeleniny, ako aj rýb. Naopak je potrebné znížiť frekvenciu podávania sladkých jedál a sladených nápojov. Vo viacerých školských jedálňach bola zistená nízka frekvencia, prípadne absencia obilninovej závarky. Uvedené závarky sú prospešné pre tráviaci systém, nakoľko majú podobné nutričné zloženie ako obilninové kaše. Veríme, že realizácia projektu prinesie zlepšenie efektívnosti, pestrosti jedálnych lístkov a zdravia pre našich najmenších.

4.4. Projekt „Úrazy u detí v SR“

Cieľom projektu je formou spolupráce s NCZI a regionálnymi nemocnicami získať vybrané informácie, týkajúce sa problematiky úrazov detí na Slovensku. Gestorom projektu je NCZI. NCZI prostredníctvom ÚVZ SR oslovilo k spolupráci odbory hygieny detí a mládeže regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a pripravilo organizačno-metodické pokyny/odporúčania. Formulár pre dotazníky bol distribuovaný prostredníctvom RÚVZ do spolupracujúcich nemocníc, príslušní koordinátori na RÚVZ následne zabezpečili prepisovanie vyplnených údajov do formalizovanej EXCELL tabuľky a zaslali ich elektronicky na NCZI.
Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že najčastejším mechanizmom úrazu u detí do 18 rokov boli najmä pády. Menej početné, ale dôležité, boli: popáleniny (poleptanie) s podielom a poranenia ostrým predmetom. Čo a týka lokalizácie úrazov, dominovali u detí do 18 rokov 10-14 roční s poranenia končatín, nasledovali vnútorné orgány, hrudník a chrbtica a polytraumy. V prípade miesta úrazu najčastejšie sa úrazy vyskytovali v domácom prostredí, nasledovali dopravené úrazy, úrazy na detských ihriskách a v priestoroch zariadení pre deti a mládež.
Z uvedeného sa dá konštatovať , že vplyv protipandemických opatrení v roku 2020 sa u detí (respondentov) do 18 rokov na jednej strane prejavil aj v poklese podielu takých miest úrazu, ktoré dané opatrenia obmedzili (škola- škôlka, návštevy), na druhej strane sa prejavil vo vzostupe úrazov doma.