Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie

Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Intenzívny nárast dopravy ako aj vznik nových zdrojov hluku v posledných desaťročiach orgány štátnej správy, vrátane úradov verejného zdravotníctva, podnecujú k aktualizácii a tvorbe nových opatrení s cieľom minimalizovať negatívne dopady environmentálneho hluku na zdravie obyvateľov.

Budeme Vám preto vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri určovaní priorít vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vzťahu k hluku v životnom prostredí. V prípade, že na niektorú z otázok neviete alebo nechcete odpovedať, pokojne ju vynechajte.

Formulár