Dovoz kozmetikcých výrobkov do EÚ

Každý subjekt, ktorý dováža kozmetické výrobky (KV) do EÚ z tretích krajín je dovozcom KV a zodpovednou osobou za bezpečnosť KV.

Pri dovoze KV z tretích krajín môže Finančná správa od Vás pri colnom konaní žiadať:

  • čestné vyhlásenie od výrobcu, že KV je bezpečný a je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009
  • čestné vyhlásenie, že KV boli vyrobené podľa zásad správnej výrobnej praxe (GMP – Good manufacturing practice)
  • čestné vyhlásenie, že ani KV ani ich zložky neboli testované na zvieratách.

Tieto tri čestné vyhlásenia sú zároveň dokumentami pre dovozcu, že dováža KV, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ.