Deriváty hydroxyantracénu (HAD)

Dňa 8.4.2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie č. 2021/468, ktorým Komisia zaradila deriváty hydroxyantracénu (HAD) do prílohy III, časť A a C nariadenia EP a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín.

HAD sa v minulosti často používali vo výživových doplnkoch (VD). Prirodzene sú súčasťou niektorých rastlín z rôznych čeľadí a druhov (napr. deriváty zistené v koreni a pakoreni Rheum palmatum L. a/alebo Rheum officinale Baillon a/alebo ich hybridoch; v listoch alebo plodoch Cassia senna L.; v kôre Rhamnus frangula L., kôre Rhamnus purshiana DC. a v listoch Aloe barbadensis Miller a/alebo rôznych druhov aloy, najmä Aloe ferox Miller a jej hybridov)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa problematikou HAD zaoberal od roku 2013. HAD konzumované vo vysokých dávkach môžu spotrebiteľom spôsobiť zdravotné komplikácie zažívacieho traktu a sú považované za genotoxické a karcinogénne.

Podrobnosti nájdete v preambule nariadenia Komisie č. 2021/468.

V prílohe III časť A nariadenia EP a Rady č. 1925/2006 sú uvedené zakázané látky, ich použitie v potravinách nie je povolené.

V prílohe III časť C nariadenia E P a Rady č. 1925/2006 sú uvedené látky podliehajúce preskúmaniu, ktorých použitie je všeobecne povolené. Komisia do štyroch rokov odo dňa zaradenia látky do časti C buď použitie látky povolí, alebo je ju zaradí do časti A alebo B.

Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.