Chemické látky v životnom prostredí

Nebezpečné kokteily
V rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) bolo v EÚ zaregistrovaných viac než 20 000 jednotlivých chemikálií. Keďže tento počet neustále rastie, je v jednotlivých prípadoch čoraz ťažšie posúdiť všetky účinky, ktoré majú chemické látky na naše zdravie a životné prostredie. Väčšina štúdií doteraz preskúmala len účinky jednotlivých chemických látok a ich bezpečnú prahovú hodnotu, ľudia sú však neustále vystavení zmesiam chemických látok. Toto kombinované vystavenie môže viesť k účinkom na zdravie, aj keď jedna látka v zmesi neprekračuje bezpečné hladiny.

Endokrinné rozrušovače
Obávané endokrinné rozrušovače napodobňujú prirodzené hormóny napr. tým, že sa viažu na hormonálne receptory a tým spúšťajú príslušné chemické mechanizmy v bunke. Môžu predstavovať veľké nebezpečenstvo najmä počas prenatálneho a skorého postnatálneho vývoja, keď sa vytvárajú a dozrievajú orgány a systémy orgánov (napr. nervový systém).

Za látky spôsobujúce narušenie endokrinného systému sa považuje široké spektrum látok, prírodných a aj vyrobených človekom. Občas sa účinky látky s vlastnosťami endokrinného rozrušovača prejavia až s veľkým časovým odstupom po expozícii. Napríklad expozícia plodu v maternici voči látke s vlastnosťami endokrinného rozrušovača môže viesť k účinkom, ktoré ovplyvnia zdravie dospelého človeka a možno aj budúce generácie.
Vo voľnej prírode účinky súvisiace s narušením endokrinného systému možno pozorovať v  prípade mäkkýšov, kôrovcov, rýb, plazov, vtákov a cicavcov z rozličných častí sveta. V  prípade niektorých druhov viedla oslabená reprodukcia k poklesu populácie druhu.

V mnohých prípadoch je použitie chemickej látky právne regulované (napr. bisfenol A). Aj keď je použitie bisfenolu A právne regulované, priemysel využíva substituenty tejto látky napr. bisfenol F, S, ktoré sú svojou chemickou štruktúrou veľmi podobné bisfenolu A avšak ich migrácia v prostredí a expozícia človeka ako aj toxické pôsobenie nie je doteraz adekvátne zhodnotené. Vzhľadom na zdravotné dopady sa používanie bisfenolu A a jeho náhrad (bisfenol F, S) toxikologicky prehodnocuje.

„Ako do nášho tela vnikajú chemické látky?“