Radiačná monitorovacia sieť

Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje monitorovanie počas bežnej radiačnej situácie a aj v prípade mimoriadnych udalostí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako ústredie radiačnej monitorovacej siete v prípade núdzových udalostí aktivizuje pohotovostné zložky zriadené v rezortoch, ktoré sa podieľajú na monitorovaní radiačnej situácie v Slovenskej republike.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými sa nepretržite monitoruje úroveň dávkových príkonov gama žiarenia v ovzduší – tieto stacionárne meracie zariadenia sú súčasťou siete včasného varovania na zabezpečenie trvalého sledovania radiačnej situácie, ktorú tvoria Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Bratislave), Slovenský hydrometeorologický ústav a radiačný monitorovací systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach, Bratislave) vykonávajú aj integrálne merania s využitím termoluminiscenčných dozimetrov na 56 monitorovacích miestach na území Slovenskej republiky.

Monitorovanie rádioaktívnej kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia a potravinového reťazca sa vykonáva v súlade s monitorovacím plánom a medzinárodnými požiadavkami vyplývajúcimi z článkov 35 a 36 Zmluvy Euratom a v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o radiačnej situácii na našom území pravidelne informuje inštitúcie Európskej únie, zdieľa a vymieňa dáta získané monitorovaním s dozornými orgánmi v oblasti radiačnej ochrany iných členských krajín a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.