O úrade

RÚVZ so sídlom v Michalovciach je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik.

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.

fotografia budovy RÚVZ Michalovce