Nebezpečné výrobky

Naše zdravie môže byť negatívne ovplyvnené rôznymi spôsobmi. Jedným z nich sú aj zdraviu nebezpečné, škodlivé či nevyhovujúce výrobky, s ktorými prídeme do styku.

Nebezpečnosť je takou vlastnosťou výrobku, ktorá môže spôsobiť ujmu na zdraví spotrebiteľovi, ktorý výrobok používa. Môže sa prejaviť v rôznej podobe napr. mikrobiologické, mechanické, chemické nebezpečenstvo a iné.

Európska únia prijíma právne predpisy a zriaďuje systémy na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch a systémy rýchleho varovania pre rôzne komodity na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. Prostredníctvom týchto systémov sú zasielané členským krajinám informácie o nevyhovujúcich, škodlivých alebo nebezpečných výrobkoch.

Najznámejšie systémy sú RAPEX (systém na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) a RASFF (systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informuje o takýchto výrobkoch v oblasti:

  • Nevyhovujúce, škodlivé alebo nebezpečné potraviny
  • Nebezpečné materiály a predmety určené na styk s potravinami
  • Nebezpečné kozmetické výrobky

Viac informácií nájdete v nasledujúcich položkách menu.