Nebezpečné kozmetické výrobky

Nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky na bezpečný výrobok.

Bezpečným výrobkom je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.

O kozmetických výrobkoch, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov oznámených prostredníctvom systému Safety Gate/RAPEX  informuje Úrad verejného zdravotníctva typicky textom:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/ RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Írsku, vo Švédsku, ...  Ide o nasledujúce výrobky: ... a nasleduje popis výrobku aj s jeho vyobrazením.

Informácie o aktuálnych nebezpečných výrobkoch nájdete na tejto stránke: