Škodlivé alebo nebezpečné potraviny a výživové doplnky

Potraviny sa nesmú umiestniť na trh, ak nie sú bezpečné.
Za nebezpečné sa považujú potraviny, ak sú:

  1. zdraviu škodlivé;
  2. nevhodné na ľudskú spotrebu.

Pri stanovovaní toho, či je niektorá potravina nebezpečná, sa berie ohľad na:

  1. obvyklé podmienky, v akých spotrebiteľ potravinu konzumuje a obvyklé podmienky v každom stupni výroby, spracúvania a distribúcie a
  2. informácie poskytované spotrebiteľovi, vrátane informácií na etikete alebo iné informácie všeobecne dostupné spotrebiteľovi, týkajúce sa vyhýbaniu sa konkrétnym nepriaznivým zdravotným účinkom určitej potraviny alebo kategórie potravín.

Pri určovaní, či je niektorá potravina škodlivá pre zdravie, sa berie ohľad:

  1. nielen na pravdepodobné bezprostredné a/alebo krátkodobé a/alebo dlhodobé účinky tejto potraviny na zdravie osôb, ktoré ju konzumujú, ale aj na nasledujúce generácie;
  2. na pravdepodobné kumulatívne toxické účinky;
  3. na mimoriadnu citlivosť v súvislosti so zdravím konkrétnej kategórie spotrebiteľov, ak je potravina určená pre túto kategóriu spotrebiteľov.

O zistených nebezpečných produktoch informuje Úrad verejného zdravotníctva typicky textom:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) oznámenie o vysokom ...  vo výrobku  ...  Nasledujú informácie o dodávateľoch a predajcoch, vyobrazenie výrobku.

Aktuálne informácie nájdete na tejto stránke